Stanisław Fornal Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Stanisław Fornal Cytaty: Za­wiść: po­datek od niedołęstwa wy­mie­rza­ny sa­memu sobie. -Stanisław Fornal
za­wiść-po­datek-od niedołęstwa-wy­mie­rza­ny-­memu-sobie
Stanisław Fornal Cytaty: De­woc­ja: dro­ga do piekła przez świątynię. -Stanisław Fornal
de­woc­ja-dro­ga-do piekła-przez-świątynię
Stanisław Fornal Cytaty: Pochy­lił się nis­ko nad człowiekiem. Żeby mu pre­cyzyj­nie dokopać. -Stanisław Fornal
pochy­lił ę-nis­ko-nad-człowiekiem-Żeby mu pre­cyzyj­nie-dokopać
Stanisław Fornal Cytaty: Są dziewczyny na serial i na jeden odcinek. -Stanisław Fornal
są-dziewczyny-na-serial-i-na-jeden-odcinek
Stanisław Fornal Cytaty: Nad całok­ształt sztuk pięknych przedkładam ciałok­ształt jed­nej pięknej sztuki. -Stanisław Fornal
nad-całok­ształt-sztuk-pięknych-przedkładam-ciałok­ształt-jed­nej-pięknej-sztuki
Stanisław Fornal Cytaty: Prze­kor­ny afo­ryzm dwie mat­ki ssie: fi­lozo­fię i poezję. -Stanisław Fornal
prze­kor­ny-afo­ryzm-dwie-mat­ki-ssie-fi­lozo­fię-i poezję
Stanisław Fornal Cytaty: Człowiek pyszny budzi niesmak. -Stanisław Fornal
Stanisław Fornal Cytaty: Ty­powy po­lityk: mężczyz­na po przejściach - z par­tii do partii. -Stanisław Fornal
ty­powy-po­lityk-mężczyz­na-po przejściach- z ­tii-do partii
Stanisław Fornal Cytaty: Zwy­cięzca­mi w miłości są po­kona­ni przez miłość. -Stanisław Fornal
zwy­ęzca­mi-w miłoś-są po­kona­-przez-miłość
Stanisław Fornal Cytaty: Dob­ra poez­ja mie­szka w wier­szach - ge­nial­na między wierszami. -Stanisław Fornal
dob­ra-poez­ja-mie­szka-w wier­szach- ge­nial­na-między-wierszami
Stanisław Fornal Cytaty: W iluż ur­nach wy­bor­czych złożono po­pioły społecznych nadziei!  -Stanisław Fornal
w iluż-ur­nach-wy­bor­czych-złożono-po­pioły-społecznych-nadziei 
Stanisław Fornal Cytaty: Sa­per żyje do pier­wszej po­myłki, po­lityk - od pierwszej. -Stanisław Fornal
sa­per-żyje-do pier­wszej-po­myłki-po­lityk- od pierwszej
Stanisław Fornal Cytaty: Bu­dul­cem mo­cy re­ligii jest słabość kon­dycji człowieka. -Stanisław Fornal
bu­dul­cem-mo­cy-re­ligii-jest słabość-kon­dycji-człowieka
Stanisław Fornal Cytaty: Ta­kie prze­lud­nienie, a tak mało ludzi!  -Stanisław Fornal
Stanisław Fornal Cytaty: Człowiek czy­nu wiąże początek z początkiem. -Stanisław Fornal
człowiek-czy­nu-wiąże-początek-z początkiem
Stanisław Fornal Cytaty: Poślu­bił anioła - żyje ze stróżem. -Stanisław Fornal
poślu­bił-anioła- żyje-ze stróżem
Stanisław Fornal Cytaty: Sztuka jest wytwarzaniem fikcyjnego świata, który na równi z rzeczywistym daje ludzkiej duszy możność i zadowolenie uświadamiania jej życia. -Stanisław
sztuka-jest-wytwarzaniem-fikcyjnego-świata-który-na-równi-z-rzeczywistym-daje-ludzkiej-duszy-możność-i-zadowolenie-uświadamiania-jej-życia
Stanisław Fornal Cytaty: Gdzie jest człowiek, tam jest i sztuka. -Stanisław
gdzie-jest-człowiek-tam-jest-i-sztuka
Stanisław Fornal Cytaty: Gdzie jest niedołęstwo materialnej techniki, jest też niedołęstwo ducha. -Stanisław
gdzie-jest-niedołęstwo-materialnej-techniki-jest-też-niedołęstwo-ducha
Stanisław Fornal Cytaty: Nie ma większej siły nad myśl. -Stanisław
Stanisław Fornal Cytaty: Sztuka jest to człowiek dodany do natury. -Stanisław
sztuka-jest-to-człowiek-dodany-do-natury
Stanisław Fornal Cytaty: Gdzie jest niedołęstwo materialnej techniki, jest niedołęstwo ducha. -Stanisław
gdzie-jest-niedołęstwo-materialnej-techniki-jest-niedołęstwo-ducha
Stanisław Fornal Cytaty: Piękno jest tak dalece subiektywnym pierwiastkiem, iż nie możemy znaleźć na nie takiej miary, na którą byśmy się wszyscy zgodzili. -Stanisław
piękno-jest-tak-dalece-subiektywnym-pierwiastkiem-iż-nie-możemy-znaleźć-na-nie-takiej-miary-na-którą-byśmy-ę-wszyscy-zgodzili
Stanisław Fornal Cytaty: To, co ma być w sztuce żywym, wszystko to musi przejść duszę twórcy. -Stanisław
to-co-być-w-sztuce-żywym-wszystko-to-musi-przejść-duszę-twórcy
Stanisław Fornal Cytaty: Legenda to skarb i siła, często potężniejsza niż historia, niż rzeczywistość. -Stanisław
legenda-to-skarb-i-ła-często-potężniejsza-ż-historia-ż-rzeczywistość
Stanisław Fornal Cytaty: Cała mądrość, cała filozofia życia - to tylko dobroć! -Stanisław
cała-mądrość-cała-filozofia-życia-to-tylko-dobroć
Stanisław Fornal Cytaty: Dobroć jest największym skarbem ludzkości, lecz dopiero dobroć i rozum tworzą człowieka, a wzbogacone o talent - prawdziwego artystę. -Stanisław
dobroć-jest-największym-skarbem-ludzkoś-lecz-dopiero-dobroć-i-rozum-tworzą-człowieka-a-wzbogacone-o-talent-prawdziwego-artystę
Stanisław Fornal Cytaty: Od siebie trzeba chcieć dużo i ludziom dać jak najwięcej. -Stanisław
od-siebie-trzeba-chcieć-żo-i-ludziom-dać-jak-najwięcej
Stanisław Fornal Cytaty: Żeby ludzie zawsze wiedzieli, co jest ważnego, co jest mniejszego znaczenia, o wiele mniej nieszczęścia by było na świecie. -Stanisław
Żeby-ludzie-zawsze-wiedzieli-co-jest-ważnego-co-jest-mniejszego-znaczenia-o-wiele-mniej-nieszczęścia-by-było-na-świecie
Stanisław Fornal Cytaty: Są ludzie, którym szczęście mig­nie tyl­ko na mo­ment, na mo­ment tyl­ko się ukaże po to tyl­ko, by uczy­nić życie tym smut­niej­sze i okrutniejsze. -Stanisław Dygat
są ludzie-którym szczęście-mig­nie-tyl­ko-na mo­ment-na mo­ment-tyl­ko ę-ukaże-po to tyl­ko-by uczy­ć-życie-tym-smut­niej­sze
Stanisław Fornal Cytaty: Nie wszys­tkie miłości były na ty­le at­rakcyj­ne, by war­to je wspo­minać. Ale każda zos­ta­wiała ta­kie sa­mo uczu­cie pus­tki i niepo­koju. Że oczki­wanie nig­dy się nie spełnia i że prag­nieniami kierują złudze­nia. Wsty­du, że włas­ne i cudze słowa tracą nag­le wartość. -Stanisław Dygat
Stanisław Fornal Cytaty: Człowiek rości so­bie pre­ten­sje, aby zdarze­nia sprzy­jały je­go in­ten­cjom. Lek­ce­waży prawdę, którą pro­pagu­je rzeczy­wis­tość. Jest głuchy na jej oczy­wis­te ar­gu­men­ty, jeżeli nie głosi ona te­go, co od­po­wiada je­go in­te­resom i nie pochle­bia je­go satysfakcji. -Stanisław Dygat
Stanisław Fornal Cytaty: Rzeczy mało praw­do­podob­ne nie zdarzają się tyl­ko wte­dy, gdy od­noszą się do zdarzeń mających przy­nieść coś szczęśli­wego i pomyślnego. -Stanisław Dygat
rzeczy-ło-praw­do­podob­ne-nie zdarzają ę-tyl­ko-wte­dy-gdy-od­noszą ę-do zdarzeń-mających-przy­nieść-coś-szczęśli­wego
Stanisław Fornal Cytaty: Ludzie, kiedy coś im so­lid­nie do­pie­cze, sta­rają się dla po­cie­chy wes­przeć cudzym ciałem. -Stanisław Dygat
ludzie-kiedy-coś-im so­lid­nie-do­pie­cze-sta­rają ę-dla-po­cie­chy-wes­przeć-cudzym-ciałem
Stanisław Fornal Cytaty: Iden­tyczność dwu is­tnień jest sza­lonym wy­mysłem ko­biet zaj­mujących się literaturą. -Stanisław Dygat
iden­tyczność-dwu-is­tnień-jest sza­lonym-wy­mysłem-ko­biet-zaj­mujących ę-literaturą