Stanisław Ignacy Witkiewicz Cytaty

Stanisław Ignacy Witkiewicz Cytaty: Mogę się za­bić, ale na myśl, że mógłbym nie is­tnieć wca­le, zim­no mi się ro­bi z przerażenia. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


mogę ę-za­bić-ale-na myśl-że mógłbym-nie is­tnieć-wca­-zim­no-mi ę-ro­bi-z przerażenia
Stanisław Ignacy Witkiewicz Cytaty: Dob­roć nie może wypływać ze słabości, tyl­ko z potęgi. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Stanisław Ignacy Witkiewicz Cytaty: Wit­ka­cy słynął z poczu­cia hu­moru. Wyt­wornym gościom roz­da­wał wi­zytówki z na­pisem D.U.P.A., skrót oz­naczał: Dziękuję up­rzej­mie, przyjdę akuratnie. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Stanisław Ignacy Witkiewicz Cytaty: Wit­ka­cy za życia był niedo­ceniany, żył w bie­dzie, pi­sał o swoich obrazach: War­tość tych kre­sek, tak dziś pogardzanych, Oce­ni kiedyś ja­kiś przyszły znawca, Nic w nich, ach, nie ma mo­dern udawanych, Dy­letan­tyzmów szew­ca al­bo krawca. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Stanisław Ignacy Witkiewicz Cytaty: Czyż nie ro­zumiesz tych wy­miarów, w których kon­tem­plac­ja zwiędłej traw­ki na sto­kach Gu­bałówki zastąpi ci auto na Riwierze. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


czyż-nie ro­zumiesz-tych-wy­miarów-w których-kon­tem­plac­ja-zwiędłej-traw­ki-na sto­kach-gu­bałówki-zastąpi- auto-na riwierze
Stanisław Ignacy Witkiewicz Cytaty: Urodzić się gar­ba­tym Po­lakiem - to wiel­ki pech, ale urodzić się do te­go jeszcze ar­tystą w Pol­sce, to już pech największy. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


urodzić ę-gar­ba­tym-po­lakiem- to wiel­ki-pech-ale-urodzić ę-do te­go-jeszcze-ar­tystą-w pol­sce-to już-pech-największy
Stanisław Ignacy Witkiewicz Cytaty: Sta­rać się być zaw­sze na szczy­cie sa­mego siebie w da­nej chwi­li, a może kiedyś his­to­ria uli­tuje się nad na­mi i wyz­naczy nam ja­kieś miej­sce w ogólnym chaosie te­go piekiel­ne­go wyścigu... -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Stanisław Ignacy Witkiewicz Cytaty: Zam­rze kiedyś re­ligia, fi­lozo­fia i sztu­ka, płynące z jed­ne­go źródła: Ta­jem­ni­cy Is­tnienia, której od­czu­wanie i poj­mo­wanie sta­nie się niewy­god­ne dla społecznie dos­ko­nałego, zmecha­nizo­wane­go człowieka. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Stanisław Ignacy Witkiewicz Cytaty: O wy, zni­komo małe fakty, W nies­kończo­ności czar­nych żądz, O, jakże mar­ne są wszys­tkie akty, Tych, co się puszą, kar­ki swe gnąc... -Stanisław Ignacy Witkiewicz


o wy-zni­komo-łe-fakty-w-nies­kończo­noś-czar­nych-żądz-o-jakże-mar­ne-są wszys­tkie-akty-tych-co ę-puszą-kar­ki-swe-gnąc
Stanisław Ignacy Witkiewicz Cytaty: Żyje­my bo­wiem w epo­ce straszli­wej, ja­kiej dotąd nie znała his­to­ria ludzkości, a tak za­mas­ko­wanej pew­ny­mi ideami, że człowiek dzi­siej­szy nie zna siebie, w kłam­stwie się rodzi, żyje i umiera i nie zna głębi swe­go upadku. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Stanisław Ignacy Witkiewicz Cytaty: Od ge­nial­ności do try­wial­ności tyl­ko je­den krok  -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Stanisław Ignacy Witkiewicz Cytaty: Je­dynym naszym zaświatem, tak real­nym, jak sa­mo życie, jest sztuka. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Stanisław Ignacy Witkiewicz Cytaty: A czy Bóg, gdy­by chciał, mógłby stworzyć dru­giego Bo­ga, ta­kiego sa­mego – prze­cież jest wszechmoc­ny. Wte­dy by się nie nudził. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


a czy-bóg-gdy­by-chciał-mógłby-stworzyć-dru­giego-bo­ga-­kiego-­mego- prze­cież-jest wszechmoc­ny-wte­dy by ę-nie nudził
Stanisław Ignacy Witkiewicz Cytaty: Chwi­lami myślę, że śnię. I co dzień ra­no ot­wieram tę samą księgę i czy­tam te sa­me słowa, by pogłębić moją wiedzę is­totną. I z niej to czer­pię pożywienie codzien­ne dla ducha, a sa­mot­ny jes­tem jak pająk w swej sieci. Ta­kim będę do śmierci. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Stanisław Ignacy Witkiewicz Cytaty: Gdzie jest człowiek, tam jest i sztuka. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Stanisław Ignacy Witkiewicz Cytaty: W każdym ra­zie tam, dokąd my idziemy te­raz, dokąd wiodą nas śle­pe siły społeczne, to jest ku os­ta­tecznej mecha­nizac­ji i zba­ranieniu-nie ma przed na­mi nic... -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Stanisław Ignacy Witkiewicz Cytaty: Czy myśli­cie, że kiedyś będzie inaczej? Czy wy nap­rawdę myśli­cie, że wszys­cy będą mog­li być zmecha­nizo­wani i us­tanda­ryzo­wani w pra­cy ręcznej? Nie - zaw­sze będą dy­rek­torzy i urzędni­cy wyżsi, którzy będą mu­sieli na­wet co in­ne­go jeść niż maj­strzy w fab­ry­kach, bo pra­ca umysłowa wy­maga in­nych skład­ników mózgu - mózgu i jedzenia. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Stanisław Ignacy Witkiewicz Cytaty: Czyż na to trze­ba było ko­ry mózgo­wej u pew­nych jaszczurów w jurze i triasie, aby stworzyć coś tak pro­mien­ne­go i ohyd­ne­go za­razem jak rodzaj ludzki?  -Stanisław Ignacy Witkiewicz


czyż-na to trze­ba-było-ko­ry-mózgo­wej-u pew­nych-jaszczurów-w jurze-i triasie-aby stworzyć-coś-tak-pro­mien­ne­go-i ohyd­ne­go