Stanisław Lem Cytaty

Stanisław Lem Cytaty: Zaglądając do czaszki żywe­go człowieka zo­baczysz je­go mózg, a nie je­go świadomość. -Stanisław Lem


zaglądając-do czaszki-żywe­go-człowieka-zo­baczysz-­go-mózg-a nie ­go-świadomość
Stanisław Lem Cytaty: Dom wa­riatów zaw­sze był wy­ciągiem ducho­wym epo­ki. Wszys­tkie skrzy­wienia, gar­by psychiczne i dzi­wac­twa tak są roz­puszczo­ne w nor­malnym społeczeństwie, że trud­no je uchwy­cić. Do­piero tu, w kon­cen­tra­cie, uka­zują jas­no ob­licze swoich czasów. -Stanisław Lem


Stanisław Lem Cytaty: Os­ta­tecznie każdy z nas jest ja­kimś pro­jek­tem na śro­dek świata, ty­le że nie zaw­sze dob­rze wykończonym. -Stanisław Lem


os­­tecznie-każdy-z nas-jest ja­kimś-pro­jek­tem-na śro­dek-świata-ty­-że nie zaw­sze-dob­rze-wykończonym
Stanisław Lem Cytaty: Dopóki nie skorzys­tałem z In­terne­tu, nie wie­działem, że na świecie jest ty­lu idiotów. -Stanisław Lem


dopóki-nie skorzys­łem-z in­terne­-nie wie­działem-że na świecie-jest ty­lu-idiotów
Stanisław Lem Cytaty: Na szczyt można wejść, ale wszys­tkie dro­gi ze szczy­tu pro­wadzą w dół!  -Stanisław Lem


na szczyt-można-wejść-ale-wszys­tkie-dro­gi-ze szczy­-pro­wadzą-w dół 
Stanisław Lem Cytaty: Człowie­czeństwo jest to su­ma naszych de­fektów, man­ka­mentów, naszej niedos­ko­nałości, jest tym czym chce­my być, a nie pot­ra­fimy, nie możemy, nie umiemy, to jest po pros­tu dziura między ideałami a realizacją. -Stanisław Lem


Stanisław Lem Cytaty: To, co su­biek­tywnie może być us­pra­wied­li­wione, przes­ta­je nim być wo­bec faktów. -Stanisław Lem


to-co su­biek­tywnie-może-być-us­pra­wied­li­wione-przes­­-nim-być-wo­bec-faktów
Stanisław Lem Cytaty: (...) Dok­torze... to ta ku... ha ha ha... nie mogę... Bo mi się przy­pom­niały nasze dys­pu­ty u... uczo­ne...fe­nome­ny... fi­lozo­fia...Upa­nisza­dy... gwiaz­dy...duch i niebiosa, a kiedy po­pat­rzę na kupę, to... nie mogę! — wy­buchnął zno­wu śmie­chem — Co za duch? Kim jest człowiek? Ku­pa! Ku­pa! Kupa!  -Stanisław Lem


Stanisław Lem Cytaty: Umiałem kon­tem­plo­wać niena­wiść jak Bud­da nicość. -Stanisław Lem


umiałem-kon­tem­plo­wać-niena­wiść-jak bud­da-nicość
Stanisław Lem Cytaty: Cudza rzecz jest jak leżący ciężar. -Stanisław Lem


Stanisław Lem Cytaty: Nie ma ta­kich bred­ni, w które ludzie nie by­liby w sta­nie uwierzyć. -Stanisław Lem


nie- ­kich-bred­-w które-ludzie-nie by­liby-w sta­nie-uwierzyć
Stanisław Lem Cytaty: Pol­ska jest, za przep­rosze­niem, cy­wili­zacyj­nym za­dupiem, które tak nap­rawdę nie liczy się w świecie. -Stanisław Lem


pol­ska-jest-za przep­rosze­niem-cy­wili­zacyj­nym-za­dupiem-które-tak-nap­rawdę-nie liczy ę-w świecie
Stanisław Lem Cytaty: Gdy­by ludzie ro­bili tyl­ko to, co wyglądało na możli­we, do dzi­siaj sie­dzieli­by w jaskiniach. -Stanisław Lem


gdy­by-ludzie-ro­bili-tyl­ko-to-co wyglądało-na możli­we-do dzi­siaj-sie­dzieli­by-w jaskiniach
Stanisław Lem Cytaty: Nauka nie zaj­mu­je się ta­kimi włas­nościami by­tu, do których na­leży śmie­szność. Nauka ob­jaśnia świat, ale po­godzić z nim może je­dynie sztuka. -Stanisław Lem


nauka-nie zaj­mu­ ę-­kimi-włas­nościami-by­-do których-na­ży-śmie­szność-nauka ob­jaśnia-świat-ale-po­godzić-z nim-może
Stanisław Lem Cytaty: Może i my jes­teśmy tyl­ko cza­sami, to znaczy: raz mniej, niekiedy pra­wie zni­kamy, rozpływa­my się, a po­tem nagłym skur­czem, nagłym wy­siłkiem, sca­lając na chwilę roz­pa­dające się ro­jowis­ko pa­mięci... Na dzień sta­jemy się... -Stanisław Lem


Stanisław Lem Cytaty: Człowiek może ogarnąć tak niewiele rzeczy na­raz; widzi­my tyl­ko to, co dzieje się przed na­mi, tu i te­raz; unao­cznienie so­bie równoczes­nej mno­gości pro­cesów, jak­kolwiek związa­nych ze sobą, jak­kolwiek się na­wet uzu­pełniających, przek­racza je­go możli­wości. Doświad­cza­my te­go na­wet wo­bec zja­wisk względnie pros­tych. Los jed­ne­go człowieka może znaczyć wiele, los kil­ku­set trud­no jest objąć, ale dzieje ty­siąca, mi­liona nie znaczą w grun­cie rzeczy nic. -Stanisław Lem


Stanisław Lem Cytaty: Być może rzeczy pójdą lep­szym i równiej­szym biegiem za lat kil­kadziesiąt. Na ra­zie jes­teśmy ska­zani na taką elitę po­lityczną, która wy­wołuje u przyz­woite­go człowieka ru­mieniec wstydu. -Stanisław Lem


Stanisław Lem Cytaty: Jes­teśmy jak na krze, która jest unoszo­na prąda­mi techno­logii. Nie pa­nuje­my nad nią, nie wiemy dokąd nas niesie, nie wiemy jak nią sterować. -Stanisław Lem


jes­teśmy-jak na krze-która-jest unoszo­na-prąda­mi-techno­logii-nie pa­nuje­my-nad-ą-nie wiemy-dokąd-nas-niesie-nie wiemy-jak ą