Stefan Żeromski Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Stefan Żeromski Cytaty: Kochając marzy się o przyszłości. -Stefan Żeromski
Stefan Żeromski Cytaty: Dużo jest wśród nas takich: ogromne łakomstwo na wielkie czyny i bardzo mało jakiejkolwiek roboty. -Stefan Żeromski
dużo-jest-wśród-nas-takich-ogromne-łakomstwo-na-wielkie-czyny-i-bardzo-ło-jakiejkolwiek-roboty
Stefan Żeromski Cytaty: Trzeba rozrywać rany polskie, żeby się nie zabliźniły błoną podłości. -Stefan Żeromski
trzeba-rozrywać-rany-polskie-żeby-ę-nie-zabliźły-błoną-podłoś
Stefan Żeromski Cytaty: My jesteśmy leniwe, senne, żarłoczne, bezduszne woły. Zeżreć, co jest wokoło, usnąć na tym samym miejscu, ocknąć się i znowu żreć, co wyrosło. -Stefan Żeromski
my-jesteśmy-leniwe-senne-żarłoczne-bezduszne-woły-zeżreć-co-jest-wokoło-usnąć-na-tym-samym-miejscu-ocknąć-ę-i-znowu-żreć-co-wyrosło
Stefan Żeromski Cytaty: Człowiek, który utożsamił się z prawdą, musi czuć radość, rozkosz, wtedy nawet, gdy został pobity. -Stefan Żeromski
człowiek-który-utożsamił-ę-z-prawdą-musi-czuć-radość-rozkosz-wtedy-nawet-gdy-został-pobity
Stefan Żeromski Cytaty: Muzyka - to jest wyłom, przez który dusza, jak więzień z więzienia leci czasem w regiony wolności. Muzyka - to córa wszystkich muz. -Stefan Żeromski
muzyka-to-jest-wyłom-przez-który-dusza-jak-więzień-z-więzienia-leci-czasem-w-regiony-wolnoś-muzyka-to-córa-wszystkich-muz
Stefan Żeromski Cytaty: Kobieta pozwoli ze sobą zrobić, co zechcesz, bylebyś jej o tym nie mówił. -Stefan Żeromski
kobieta-pozwoli-ze-sobą-zrobić-co-zechcesz-bylebyś-jej-o-tym-nie-mówił
Stefan Żeromski Cytaty: Przyjaźń wygląda przy uczuciu do kobiety jak świeca łojowa przy świetle elektrycznym. -Stefan Żeromski
przyjaźń-wygląda-przy-uczuciu-do-kobiety-jak-świeca-łojowa-przy-świetle-elektrycznym
Stefan Żeromski Cytaty: Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom. -Stefan Żeromski
prawdę-swą-należy-mówić-głośno-nie-schlebiając-ani-rzeczom-ani-wypadkom-ani-stosunkom-ani-ideom
Stefan Żeromski Cytaty: Nie wszys­cy możemy być fi­lozo­fami, bo któż by świ­nie pasał?  -Stefan Żeromski
nie-wszys­cy-możemy-być-fi­lozo­fami-bo któż-by świ­nie-pasał 
Stefan Żeromski Cytaty: Dobro stoi wyżej niż piękno. -Stefan Żeromski
Stefan Żeromski Cytaty: Życie jest trudną lekcją, której nie można się nauczyć. Trzeba ją przeżyć. -Stefan Żeromski
Życie-jest-trudną-lekcją-której-nie-można-ę-nauczyć-trzeba-ją-przeżyć
Stefan Żeromski Cytaty: Im kultura niższa, tym naśladownictwo bardziej rozwinięte. -Stefan Żeromski
im-kultura-ższa-tym-naśladownictwo-bardziej-rozwinięte
Stefan Żeromski Cytaty: Łańcuch niewolniczy pokochasz po roku, spokojny kąt i dobrych ludzi, po miesiącu. -Stefan Żeromski
Łańcuch-niewolniczy-pokochasz-po-roku-spokojny-kąt-i-dobrych-ludzi-po-miesiącu
Stefan Żeromski Cytaty: Genialne słowa trafiają w duszę nawet wtedy, gdy je wypowiada, nie rozumiejąc zupełnie, błazen prowincjonalny z mianem artysty. -Stefan Żeromski
genialne-słowa-trafiają-w-duszę-nawet-wtedy-gdy-wypowiada-nie-rozumiejąc-zupełnie-błazen-prowincjonalny-z-mianem-artysty
Stefan Żeromski Cytaty: Duch ludzki jest niez­ba­dany jak ocean. -Stefan Żeromski
duch-ludzki-jest niez­ba­dany-jak ocean
Stefan Żeromski Cytaty: Miłość między ludźmi na­leży siać jak złote zboże, a kąkol niena­wiści trze­ba wy­rywać i dep­tać nogami. -Stefan Żeromski
miłość-między-ludźmi-na­ży-siać-jak złote-zboże-a kąkol-niena­wiś-trze­ba-wy­rywać-i dep­ć-nogami
Stefan Żeromski Cytaty: Gra­nica krzyw­dy leży w su­mieniu, w ser­cu ludzkim. -Stefan Żeromski
gra­nica-krzyw­dy-ży-w su­mieniu-w ser­cu-ludzkim
Stefan Żeromski Cytaty: Im kul­tu­ra niższa, tym naśla­dow­nic­two bar­dziej rozwinięte. -Stefan Żeromski
im kul­­ra-ższa-tym-naś­dow­nic­two-bar­dziej-rozwinięte
Stefan Żeromski Cytaty: Szek­spir wywłóczy z człowieka zroz­paczoną duszę jak kre­ta z no­ry i po­kazu­je wszys­tkie jej drgaw­ki. Wi­dać wszys­tko - od słodyczy miłos­nej, która jest niemal jawną, aż do te­go, co pie­rzcha i kry­je się przed wszel­kim wzro­kiem. Niektóre je­go słowa mają siłę błys­ka­wicy czy siłę zgłod­niałego lwa, który wy­padł sko­kami ze skal­nej pie­cza­ry i uj­rzał w od­da­li sarnę która ucieka. -Stefan Żeromski
Stefan Żeromski Cytaty: Wte­dy pier­wszy raz pachnące, małe us­ta zna­lazły je­go war­gi i złożyły na nich cu­downą pieszczotę. -Stefan Żeromski
wte­dy-pier­wszy-raz-pachną-łe-us­-zna­lazły-­go-war­gi-i złożyły-na nich-cu­downą-pieszczotę
Stefan Żeromski Cytaty: Każdy ma swoje ulubione miejsce w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy. -Stefan Żeromski
każdy-swoje-ulubione-miejsce-w-dzieciństwie-to-jest-ojczyzna-duszy
Stefan Żeromski Cytaty: Cierpienie i rozkosz wewnątrz być winny. Na zewnątrz winien być stan nieodmienny uśmiechu. -Stefan Żeromski
cierpienie-i-rozkosz-wewnątrz-być-winny-na-zewnątrz-winien-być-stan-nieodmienny-uśmiechu
Stefan Żeromski Cytaty: Po mowie jest na świecie potęga największa - milczenie. -Stefan Żeromski
po-mowie-jest-na-świecie-potęga-największa-milczenie
Stefan Żeromski Cytaty: Na pięść, jako argument, bywa też pięść argumentem. -Stefan Żeromski
na-pięść-jako-argument-bywa-też-pięść-argumentem
Stefan Żeromski Cytaty: Istnieje również snobizm rewolucyjny. -Stefan Żeromski
istnieje-również-snobizm-rewolucyjny
Stefan Żeromski Cytaty: Zło niewątpliwie jest tylko jedno: krzywda bliźniego. Człowiek - jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno. -Stefan Żeromski
zło-niewątpliwie-jest-tylko-jedno-krzywda-bliźniego-człowiek-jest-to-rzecz-świę-której-krzywdzić-nikomu-nie-wolno
Stefan Żeromski Cytaty: Nauka jest jak niez­mier­ne morze... Im więcej jej pi­jesz, tym bar­dziej jes­teś sprag­niony. Kiedyś poz­nasz, ja­ka to jest roz­kosz... Ucz się, co tyl­ko jest sił w to­bie, żeby jej zakosztować!  -Stefan Żeromski
Stefan Żeromski Cytaty: Kto zma­ga się ze światem, zginąć mu­si w cza­sie, by żyć w wieczności. -Stefan Żeromski
kto-zma­ga ę-ze światem-zginąć-mu­-w cza­sie-by żyć-w wiecznoś
Stefan Żeromski Cytaty: Gdy­byś kiedy we śnie poczuła, że oczy mo­je już nie pat­rzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał. -Stefan Żeromski
gdy­byś-kiedy-we śnie-poczuła-że oczy-mo­-już-nie pat­rzą-na ciebie-z miłośą-wiedz-żem-żyć-przestał
Stefan Żeromski Cytaty: Dużo jest wśród nas ta­kich: og­romne łakom­stwo na wiel­kie czy­ny i bar­dzo mało ja­kiej­kolwiek roboty. -Stefan Żeromski
dużo-jest wśród-nas-­kich-og­romne-łakom­stwo-na wiel­kie-czy­ny-i bar­dzo-ło-ja­kiej­kolwiek-roboty
Stefan Żeromski Cytaty: Człowiek mądry nie uważa śmier­ci za rzeczy­wis­tość godną myśle­nia. Przed­miotem myśle­nia fi­lozo­ficzne­go może być tyl­ko życie. -Stefan Żeromski
człowiek-mądry-nie uważa-śmier­-za rzeczy­wis­tość-godną-myś­nia-przed­miotem myś­nia-fi­lozo­ficzne­go-może-być-tyl­ko
Stefan Żeromski Cytaty: Co widziały oczy two­je, męczen­ni­co, gdy us­ta twe krzyk śmier­ci wy­dawać były przymuszone?  -Stefan Żeromski
co widziały-oczy-two­-męczen­­co-gdy-us­-twe-krzyk-śmier­-wy­dawać-były-przymuszone 
Stefan Żeromski Cytaty: Kiedy mogę przyczy­nić się, żeby w człowieku dob­ro się ob­ja­wiło, no to przyczy­niam się. Mam chy­ba, do dias­ka, po te­mu pra­wo! Nie sprze­ciwiam się dob­ru. Dob­ru – słyszysz? Bo to niep­rawda, żebyśmy ab­so­lut­nie nie wie­dzieli, co jest dob­ro. My wiemy, że jest dob­ro. Wiemy, że stoi ono wyżej niż piękno. -Stefan Żeromski
Stefan Żeromski Cytaty: Usiłowałem, o ile to jest możliwe, zabiec drogę komunizmowi. -Stefan Żeromski
usiłowałem-o-ile-to-jest-możliwe-zabiec-drogę-komunizmowi