Stefan Kisielewski Cytaty

Stefan Kisielewski Cytaty: Kłam­stwo by­wa lo­giczniej­sze niż prawda. -Stefan Kisielewski


kłam­stwo-by­wa-lo­giczniej­sze-ż-prawda
Stefan Kisielewski Cytaty: Mo­ral­ność mu­si być formą przy­jem­ności - inaczej nie wygra. -Stefan Kisielewski


mo­ral­ność-mu­-być-formą-przy­jem­noś- inaczej-nie wygra
Stefan Kisielewski Cytaty: Kłam­stwo wy­nika ze zwątpienia w at­rakcyj­ność prawdy. -Stefan Kisielewski


kłam­stwo-wy­nika-ze zwątpienia-w at­rakcyj­ność-prawdy
Stefan Kisielewski Cytaty: Trud­no pojąć, cze­mu żołnierz idzie do ata­ku - ale idzie. -Stefan Kisielewski


trud­no-pojąć-cze­mu-żołnierz-idzie-do ata­ku- ale-idzie
Stefan Kisielewski Cytaty: Sta­rości nie czu­jesz - czują ją inni. -Stefan Kisielewski


Stefan Kisielewski Cytaty: Lo­gika jest także sta­nem uczuciowym. -Stefan Kisielewski


Stefan Kisielewski Cytaty: Zmiany przyjdą na pewno, lecz nie wtedy, kiedy się na nie czeka -Stefan Kisielewski


zmiany-przyjdą-na-pewno-lecz-nie-wtedy-kiedy-ę-na-nie-czeka
Stefan Kisielewski Cytaty: Niez­na­jomość ter­mi­nu śmier­ci umożli­wia życie. -Stefan Kisielewski


niez­na­jomość-ter­mi­nu-śmier­-umożli­wia-życie
Stefan Kisielewski Cytaty: Zmiany przyjdą na pew­no, lecz nie wte­dy, kiedy się na nie czeka. -Stefan Kisielewski


zmiany-przyjdą-na pew­no-lecz-nie wte­dy-kiedy ę-na nie czeka
Stefan Kisielewski Cytaty: Miłość bez wza­jem­ności zaw­sze jest najsilniejsza. -Stefan Kisielewski


miłość-bez-wza­jem­noś-zaw­sze-jest najsilniejsza
Stefan Kisielewski Cytaty: Nu­da i strach uczą - ale do­piero, gdy miną. -Stefan Kisielewski


nu­da-i strach-uczą- ale-do­piero-gdy-miną
Stefan Kisielewski Cytaty: Coraz więcej rzeczy rozumiem, lecz coraz trudniej mi przychodzi wyrazić to w słowach. -Stefan Kisielewski


coraz-więcej-rzeczy-rozumiem-lecz-coraz-trudniej-mi-przychodzi-wyrazić-to-w-słowach
Stefan Kisielewski Cytaty: Gdyby dureń zrozumiał, że jest durniem, automatycznie przestałby być durniem. Z tego wniosek, że durnie rekrutują się jedynie spośród ludzi pewnych, że nie są durniami. -Stefan Kisielewski


gdyby-dureń-zrozumiał-że-jest-durniem-automatycznie-przestałby-być-durniem-z-tego-wniosek-że-durnie-rekrutują-ę-jedynie-spośród-ludzi
Stefan Kisielewski Cytaty: Gloryfikacja własnego narodu to akt pogardy dla innych. -Stefan Kisielewski


gloryfikacja-własnego-narodu-to-akt-pogardy-dla-innych
Stefan Kisielewski Cytaty: Ziarnko do ziarnka zbierając do niczego nie dojdziesz, chyba żebyś żył kilkaset lat. -Stefan Kisielewski


ziarnko-do-ziarnka-zbierając-do-niczego-nie-dojdziesz-chyba-żebyś-żył-kilkaset-lat
Stefan Kisielewski Cytaty: Złe nie śpi, natomiast dobre zasypia bardzo często. -Stefan Kisielewski


złe-nie-śpi-natomiast-dobre-zasypia-bardzo-często
Stefan Kisielewski Cytaty: Kiepska to prawda, która nie może dojść do ludzkiej świadomości bez reklamy. -Stefan Kisielewski


kiepska-to-prawda-która-nie-może-dojść-do-ludzkiej-świadomoś-bez-reklamy
Stefan Kisielewski Cytaty: To nie jest kryzys, to rezultat. -Stefan Kisielewski