Stefan Kisielewski Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Stefan Kisielewski Cytaty: Kłam­stwo by­wa lo­giczniej­sze niż prawda. -Stefan Kisielewski
kłam­stwo-by­wa-lo­giczniej­sze-ż-prawda
Stefan Kisielewski Cytaty: Mo­ral­ność mu­si być formą przy­jem­ności - inaczej nie wygra. -Stefan Kisielewski
mo­ral­ność-mu­-być-formą-przy­jem­noś- inaczej-nie wygra
Stefan Kisielewski Cytaty: Kłam­stwo wy­nika ze zwątpienia w at­rakcyj­ność prawdy. -Stefan Kisielewski
kłam­stwo-wy­nika-ze zwątpienia-w at­rakcyj­ność-prawdy
Stefan Kisielewski Cytaty: Trud­no pojąć, cze­mu żołnierz idzie do ata­ku - ale idzie. -Stefan Kisielewski
trud­no-pojąć-cze­mu-żołnierz-idzie-do ata­ku- ale-idzie
Stefan Kisielewski Cytaty: Sta­rości nie czu­jesz - czują ją inni. -Stefan Kisielewski
Stefan Kisielewski Cytaty: Lo­gika jest także sta­nem uczuciowym. -Stefan Kisielewski
Stefan Kisielewski Cytaty: Zmiany przyjdą na pewno, lecz nie wtedy, kiedy się na nie czeka -Stefan Kisielewski
zmiany-przyjdą-na-pewno-lecz-nie-wtedy-kiedy-ę-na-nie-czeka
Stefan Kisielewski Cytaty: Niez­na­jomość ter­mi­nu śmier­ci umożli­wia życie. -Stefan Kisielewski
niez­na­jomość-ter­mi­nu-śmier­-umożli­wia-życie
Stefan Kisielewski Cytaty: Zmiany przyjdą na pew­no, lecz nie wte­dy, kiedy się na nie czeka. -Stefan Kisielewski
zmiany-przyjdą-na pew­no-lecz-nie wte­dy-kiedy ę-na nie czeka
Stefan Kisielewski Cytaty: Miłość bez wza­jem­ności zaw­sze jest najsilniejsza. -Stefan Kisielewski
miłość-bez-wza­jem­noś-zaw­sze-jest najsilniejsza
Stefan Kisielewski Cytaty: Nu­da i strach uczą - ale do­piero, gdy miną. -Stefan Kisielewski
nu­da-i strach-uczą- ale-do­piero-gdy-miną
Stefan Kisielewski Cytaty: Coraz więcej rzeczy rozumiem, lecz coraz trudniej mi przychodzi wyrazić to w słowach. -Stefan Kisielewski
coraz-więcej-rzeczy-rozumiem-lecz-coraz-trudniej-mi-przychodzi-wyrazić-to-w-słowach
Stefan Kisielewski Cytaty: Gdyby dureń zrozumiał, że jest durniem, automatycznie przestałby być durniem. Z tego wniosek, że durnie rekrutują się jedynie spośród ludzi pewnych, że nie są durniami. -Stefan Kisielewski
gdyby-dureń-zrozumiał-że-jest-durniem-automatycznie-przestałby-być-durniem-z-tego-wniosek-że-durnie-rekrutują-ę-jedynie-spośród-ludzi
Stefan Kisielewski Cytaty: Gloryfikacja własnego narodu to akt pogardy dla innych. -Stefan Kisielewski
gloryfikacja-własnego-narodu-to-akt-pogardy-dla-innych
Stefan Kisielewski Cytaty: Ziarnko do ziarnka zbierając do niczego nie dojdziesz, chyba żebyś żył kilkaset lat. -Stefan Kisielewski
ziarnko-do-ziarnka-zbierając-do-niczego-nie-dojdziesz-chyba-żebyś-żył-kilkaset-lat
Stefan Kisielewski Cytaty: Złe nie śpi, natomiast dobre zasypia bardzo często. -Stefan Kisielewski
złe-nie-śpi-natomiast-dobre-zasypia-bardzo-często
Stefan Kisielewski Cytaty: Kiepska to prawda, która nie może dojść do ludzkiej świadomości bez reklamy. -Stefan Kisielewski
kiepska-to-prawda-która-nie-może-dojść-do-ludzkiej-świadomoś-bez-reklamy
Stefan Kisielewski Cytaty: To nie jest kryzys, to rezultat. -Stefan Kisielewski
Stefan Kisielewski Cytaty: Nap­rawdę sław­nych żołnie­rzy ma tyl­ko kraj, który wyg­rał wojnę. -Stefan Kisielewski
nap­rawdę-sław­nych-żołnie­rzy- tyl­ko-kraj-który-wyg­rał-wojnę
Stefan Kisielewski Cytaty: Prze­mil­cza­nie rzeczy ważnych to hołd dla ich ważności. -Stefan Kisielewski
prze­mil­cza­nie-rzeczy-ważnych-to hołd-dla-ich-ważnoś
Stefan Kisielewski Cytaty: So­lid­ny kra­wiec nie kra­je, jeśli mu ma­terii nie sta­je, tak ro­bi tyl­ko partacz. -Stefan Kisielewski
so­lid­ny-kra­wiec-nie kra­-śli-mu ­terii-nie sta­-tak-ro­bi-tyl­ko-partacz
Stefan Kisielewski Cytaty: Nie możesz być kim in­nym, choć nie wiesz dob­rze, kim jes­teś. Do­kona­no za ciebie niez­na­nego wyboru. -Stefan Kisielewski
nie-możesz-być-kim-in­nym-choć-nie wiesz-dob­rze-kim-jes­teś-do­kona­no za ciebie-niez­na­nego-wyboru
Stefan Kisielewski Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają, lecz każdy chce to spraw­dzić osobiście. -Stefan Kisielewski
pieniądze-szczęścia-nie dają-lecz-każdy-chce-to spraw­dzić-osobiście
Stefan Kisielewski Cytaty: Naj­trud­niej zbić ar­gu­men­ty ko­goś mówiące­go nie na temat. -Stefan Kisielewski
naj­trud­niej-zbić-ar­gu­men­ty-ko­goś-mówią­go-nie na temat
Stefan Kisielewski Cytaty: Czas zmar­no­wany nie is­tnieje we wspomnieniach. -Stefan Kisielewski
czas-zmar­no­wany-nie is­tnieje-we wspomnieniach
Stefan Kisielewski Cytaty: Dążenie jest ważniej­sze niż osiągnięcie, bo jest ruchem, pod­czas gdy osiągnięcie to stagnacja. -Stefan Kisielewski
dążenie-jest ważniej­sze-ż-osiągnięcie-bo jest ruchem-pod­czas-gdy-osiągnięcie-to stagnacja
Stefan Kisielewski Cytaty: Nie można wy­korzys­tać cza­su, gdyż nie wiado­mo, ile go jest. -Stefan Kisielewski
nie-można-wy­korzys­ć-cza­su-gdyż-nie wiado­mo-ile-go jest
Stefan Kisielewski Cytaty: Kłam­stwo jest pop­ra­wianiem prawdy. -Stefan Kisielewski
Stefan Kisielewski Cytaty: Człowiek często kłamie tak, jak żyje: nieświadomie. -Stefan Kisielewski
człowiek-często-kłamie-tak-jak żyje-nieświadomie
Stefan Kisielewski Cytaty: Człowiek to zwierzę pożądające rozrywki... -Stefan Kisielewski
Stefan Kisielewski Cytaty: Sto­sowa­nie przy­musu wy­nika z niewiary w argumentację. -Stefan Kisielewski
sto­sowa­nie-przy­musu-wy­nika-z niewiary-w argumentację
Stefan Kisielewski Cytaty: Sa­mobójstwo to do­niosły ek­spe­ryment o nieujaw­nionym rezultacie. -Stefan Kisielewski
sa­mobójstwo-to do­niosły-ek­spe­ryment-o nieujaw­nionym-rezultacie
Stefan Kisielewski Cytaty: Sztu­ka no­wa służy twórcom, sztu­ka sta­ra - odbiorcom. -Stefan Kisielewski
sztu­ka-no­wa-służy-twórcom-sztu­ka-sta­ra- odbiorcom
Stefan Kisielewski Cytaty: Są ludzie, którzy łakną nie­szczęścia jak przyjemności. -Stefan Kisielewski
są ludzie-którzy-łakną-nie­szczęścia-jak przyjemnoś
Stefan Kisielewski Cytaty: Upór bez­sensow­ny na­biera sen­su, gdy jest trwały. -Stefan Kisielewski
upór-bez­sensow­ny-na­biera-sen­su-gdy-jest trwały