Steven Weinberg Cytaty

Steven Weinberg Cytaty: Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii. -Steven Weinberg


z re­ligią-czy-bez-dob­rzy-ludzie-będą-postępo­wać-dob­rze-a źli- ź-ale-złe-postępo­wanie-dob­rych-ludzi-to zasługa-religii
Steven Weinberg Cytaty: Im bar­dziej Wszechświat wy­daje się zro­zumiały, tym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego. -Steven Weinberg


im bar­dziej-wszechświat-wy­daje ę-zro­zumiały-tym-bar­dziej-spra­wia-wrażenie-bezcelowego
Steven Weinberg Cytaty: Jeśli cieśle bu­dują do­my w po­dob­ny sposób jak prog­ra­miści tworzą prog­ra­my, to pier­wszy dzięcioł, który nad­le­ci zniszczy całą cywilizację. -Steven Weinberg


jeśli-cieś-bu­dują-do­my-w po­dob­ny-sposób-jak prog­ra­miś-tworzą-prog­ra­my-to pier­wszy-dzięcioł-który-nad­­-zniszczy-całą
Steven Weinberg Cytaty: Nauka zakłada, że Bo­ga nie ma, i ba­da, jak da­leko może ją to doprowadzić. -Steven Weinberg


nauka-zakłada-że bo­ga-nie -i ba­da-jak da­leko-może-ją to doprowadzić
Steven Weinberg Cytaty: Nie można mieć wszys­tkiego. Gdzie by to trzymać?  -Steven Wright


nie-można-mieć-wszys­tkiego-gdzie by to trzymać