Stokrotka123 Cytaty

Stokrotka123 Cytaty: Gdy cier­pi­my poz­najmy sa­mych siebie, swo­je prag­nienia i obawy... -stokrotka123


gdy-cier­pi­my-poz­najmy-­mych-siebie-swo­-prag­nienia-i obawy
Stokrotka123 Cytaty: W głowie mi­liony py­tań bez odpowiedzi. Dlacze­go?? cze­mu?? Kto na nie odpowie??  -stokrotka123


w głowie-mi­liony-py­ń-bez-odpowiedzi-dlacze­go-cze­mu-kto-na nie odpowie 
Stokrotka123 Cytaty: Bądź po pros­tu blisko Trzy­maj za rękę, Przytul, Ot­rzyj łzy I po­daruj mi swój uśmiech :)  -stokrotka123


bądź-po pros­-blisko-trzy­maj-za rękę-przytul-ot­rzyj-łzy-i-po­daruj-mi swój-uśmiech- 
Stokrotka123 Cytaty: Nie wol­no re­zyg­no­wać z te­go cze­go prag­niemy w głębi ser­ca. Mu­simy mieć Siłę by wal­czyć i co naj­ważniej­sze Nadzieje. -stokrotka123


nie-wol­no-re­zyg­no­wać-z te­go-cze­go-prag­niemy-w głębi-ser­ca-mu­simy mieć-siłę-by wal­czyć-i co naj­ważniej­sze
Stokrotka123 Cytaty: - Kochałam Ciebie a ty?? Ba­wiłeś się mną?? - Ja po pros­tu chciałem zapomnieć. (Real­na rozmowa)  -stokrotka123


 kochałam-ciebie-a ty-ba­wiłeś ę-mną-ja po pros­-chciałem-zapomnieć-real­na-rozmowa 
Stokrotka123 Cytaty: Za­kocha­ni są ra­zem tak szczęśliwi Miło tak na nich po­pat­rzeć i się uśmie­chnąć :)  -stokrotka123


za­kocha­-są ra­zem-tak-szczęśliwi-miło-tak-na nich-po­pat­rzeć-i ę-uśmie­chnąć- 
Stokrotka123 Cytaty: To wszys­tko się zbyt szyb­ko dzieje.. Życie za szyb­ko się kończy...[*]  -stokrotka123


to wszys­tko ę-zbyt-szyb­ko-dzieje-Życie-za szyb­ko ę-kończy 
Stokrotka123 Cytaty: Jeśli jes­teś z nią to wiem Nie jes­teś mnie WART i nig­dy nie byłeś !!!  -stokrotka123


jeśli-jes­teś-z ą-to wiem-nie-jes­teś-mnie-wart-i nig­dy-nie byłeś- 
Stokrotka123 Cytaty: Odejdź z mej pa­mięci !!! Wyjdź z me­go serca!!! Pozwól mi zapomnieć!!! Nie rań więcej!!! Proszę tyl­ko o to... -stokrotka123


odejdź-z mej-pa­mię-wyjdź-z me­go-serca-pozwól-mi zapomnieć-nie-rań-więcej-proszę-tyl­ko-o to
Stokrotka123 Cytaty: Czu­je je­go od­dech Jest kil­ka kroków ode mnie Lecz to ta­ka wiel­ka od­ległość... Te­raz to ona jest naj­bliżej niego.. -stokrotka123


czu­-­go-od­dech-jest-kil­ka-kroków-ode-mnie-lecz-to ­ka-wiel­ka-od­ległość-te­raz-to ona-jest naj­bliżej-niego
Stokrotka123 Cytaty: Nie bądź smut­na prze­cież jes­tem wciąż przy To­bie...jes­tem w Twoim sercu  -stokrotka123


nie-bądź-smut­na-prze­cież-jes­tem-wciąż-przy-to­biejes­tem-w twoim-sercu 
Stokrotka123 Cytaty: Che zmienić za­mek w mym ser­cu i gdy z niego wyj­dziesz moc zat­rzasnąć drzwi byś już nig­dy nie wrócił... -stokrotka123


che-zmienić-za­mek-w mym-ser­cu-i gdy-z niego-wyj­dziesz-moc-zat­rzasnąć-drzwi-byś-już-nig­dy-nie wrół
Stokrotka123 Cytaty: Przy­tul mnie i ochroń przed złem...tyl­ko przy to­bie mogę czuć się bezpieczna. -stokrotka123


przy­tul-mnie-i ochroń-przed-złemtyl­ko-przy-to­bie-mogę-czuć ę-bezpieczna
Stokrotka123 Cytaty: Two­je po­tar­ga­ne włosy, wyglądasz w nich śmie­sznie... lecz ja się z Ciebie nie śmieje tyl­ko uśmie­cham na każdy Twój wi­dok nie zwra­cając uwa­gi na wygląd... -stokrotka123


two­-po­tar­ga­ne-włosy-wyglądasz-w nich-śmie­sznie-lecz ja ę-z ciebie-nie śmieje-tyl­ko-uśmie­cham-na każdy-twój-wi­dok
Stokrotka123 Cytaty: Usłyszeć Twe myśli i zro­zumieć Twój świat.. może znaj­dzie się tam miej­sce dla mnie??  -stokrotka123


usłyszeć-twe-myśli-i zro­zumieć-twój-świat-może znaj­dzie ę-tam-miej­sce-dla-mnie 
Stokrotka123 Cytaty: Nag­le wszys­tko się zmienia...tracę to co było ważne czy jeszcze kiedyś po­jawi się słońce na mym zachmurzo­nym niebie???  -stokrotka123


nag­-wszys­tko ę-zmieniatracę-to co było-ważne-czy-jeszcze-kiedyś-po­jawi ę-słoń-na mym-zachmurzo­nym-niebie 
Stokrotka123 Cytaty: Idę swoją drogą; Ty swoją nasze dro­gi się łączą i znów roz­chodzą Każdy od­chodzi w swoją stronę by później znów spot­kać się w jed­nym miej­scu ra­zem. Lecz my nie pot­ra­fimy złączyć dróg i iść ra­zem koło siebie...niestety... -stokrotka123


Stokrotka123 Cytaty: Twe­go do­tyku dłoni nie zapomnę... Jest ta­ki delikatny... Roz­poznam go spośród ty­sięcy i mi­lionów in­nych...na­wet po wielu latach  -stokrotka123


twe­go-do­tyku-dłoni-nie zapomnę-jest-­ki-delikatny-roz­poznam-go spośród-ty­ęcy-i mi­lionów-in­nychna­wet-po wielu