Szaralalka Cytaty

Szaralalka Cytaty: na­wet nie wiesz jak dużo sił da­je mi Twój szcze­ry uśmiech  -szaralalka


na­wet-nie wiesz-jak żo-ł-da­-mi twój-szcze­ry-uśmiech 
Szaralalka Cytaty: nie spodziewałam się, że na tak długo po­zos­ta­niesz w mo­jej głowie, że będziesz wy­pełniał każdą se­kundę mo­jego życia.. -szaralalka


nie spodziewałam-ę-że na tak-długo-po­zos­­niesz-w mo­jej-głowie-że będziesz-wy­pełniał-każdą-se­kundę-mo­jego-życia
Szaralalka Cytaty: I niena­widzę kiedy pat­rzysz na mnie tak, jak­byś chciał mi tym spoj­rze­niem po­wie­dzieć, że zab­rałam Ci Twój cen­ny czas. -szaralalka


i niena­widzę-kiedy-pat­rzysz-na mnie-tak-jak­byś-chciał-mi tym-spoj­rze­niem-po­wie­dzieć-że zab­rałam-ci twój-cen­ny-czas
Szaralalka Cytaty: tak bar­dzo bałam się miłość, że kiedy po­wie­działeś mi kocham Cię ja zwyczaj­nie stchórzyłam i uciekłam.. -szaralalka


tak-bar­dzo-bałam ę-miłość-że kiedy-po­wie­działeś-mi kocham-cię-ja zwyczaj­nie-stchórzyłam-i uciekłam
Szaralalka Cytaty: I pew­ne­go dnia kiedy roz­ma­wialiśmy o naj­mniej­szych błahos­tkach zro­zumiałam, że są ważniej­sze spra­wy niż TY. -szaralalka


i pew­ne­go-dnia-kiedy-roz­­wialiśmy-o naj­mniej­szych-błahos­tkach-zro­zumiałam-że są ważniej­sze-spra­wy-ż-ty
Szaralalka Cytaty: Ko­lej­ny raz sięgam po kieliszek wódki, bo Ty byłeś go­towy po­wie­dzieć kocham Cię, a dosłow­nie za mo­ment to odwołać. -szaralalka


ko­lej­ny-raz-ęgam-po kieliszek-wódki-bo ty byłeś-go­towy-po­wie­dzieć-kocham-cię-a łow­nie-za mo­ment-to odwołać
Szaralalka Cytaty: Wte­dy gdy os­tatni raz roz­ma­wialiśmy widziałam łzy i strach w Twoich oczach, nies­te­ty mo­je nie pot­ra­fiły po­kazać NIC, kom­plet­nie nic.. -szaralalka


wte­dy-gdy-os­tatni-raz-roz­­wialiśmy-widziałam-łzy-i strach-w twoich-oczach-nies­te­ty-mo­-nie pot­ra­fiły-po­kazać-nic
Szaralalka Cytaty: nie uciekaj wzro­kiem w inną stronę, bo w oczach tkwi cała prawda  -szaralalka


nie uciekaj-wzro­kiem-w inną-stronę-bo w oczach-tkwi-cała-prawda 
Szaralalka Cytaty: w Twoich oczach widzę swo­je szczęście. -szaralalka


w twoich-oczach-widzę-swo­-szczęście
Szaralalka Cytaty: Kiedy do­tarło do mnie, jak bar­dzo mi na To­bie za­leży to Ty właśnie zniknąłeś.. -szaralalka


kiedy-do­tarło-do mnie-jak bar­dzo-mi na to­bie-za­ży-to ty właśnie-zniknąłeś
Szaralalka Cytaty: te­raz już wiem, że jes­teś tym, które­go mi NAP­RAWDĘ potrzeba.. -szaralalka


te­raz-już-wiem-że jes­teś-tym-które­go-mi nap­rawdĘ-potrzeba
Szaralalka Cytaty: Two­ja obojętność w sto­sun­ku do mnie zadzi­wiająco mo­tywu­je mnie do działania. -szaralalka


two­ja-obojętność-w sto­sun­ku-do mnie-zadzi­wiająco-mo­tywu­-mnie-do działania
Szaralalka Cytaty: I może dob­rze, że los pos­ta­wił na nas.. ...bo nie wyob­rażam so­bie gdy­by nie było Ciebie obok mnie. -szaralalka


i może-dob­rze-że los-pos­­wił-na nas-bo-nie wyob­rażam-so­bie-gdy­by-nie było-ciebie-obok-mnie
Szaralalka Cytaty: wiem, że tak wiele nas różni, ale wiesz co jest naj­piękniej­sze? że jeszcze więcej nas łączy. -szaralalka


wiem-że tak-wiele-nas-róż-ale-wiesz-co jest naj­piękniej­sze-że jeszcze-więcej-nas-łączy