Talmud Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Talmud Cytaty: Mężczyźnie powinno się dawać jałmużnę potajemnie, aby go nie zawstydzić, kobiecie zaś otwarcie, aby nie rzucać na nią podejrzeń. -Talmud
mężczyźnie-powinno-ę-dawać-jałmużnę-potajemnie-aby-go-nie-zawstydzić-kobiecie-zaś-otwarcie-aby-nie-rzucać-na-ą-podejrzeń
Talmud Cytaty: Ow­ca idzie za owcą, jak czy­ni mat­ka, tak czy­ni córka. -Talmud
ow­ca-idzie-za owcą-jak czy­-mat­ka-tak-czy­-córka
Talmud Cytaty: Którą drogą człowiek chce pójść, tą na­leży go prowadzić. -Talmud
którą-drogą-człowiek-chce-pójść-tą na­ży-go prowadzić
Talmud Cytaty: Je­den anioł nie spełnia dwóch poselstw. -Talmud
je­den-anioł-nie spełnia-dwóch-poselstw
Talmud Cytaty: Jakże żal zmarłych - niezapomnianych. -Talmud
jakże-żal-zmarłych- niezapomnianych
Talmud Cytaty: Nie po­wołuje się na świad­ka głupca. -Talmud
nie-po­wołuje ę-na świad­ka-głupca
Talmud Cytaty: Spra­wied­li­wi mało mówią, a wiele czynią. -Talmud
spra­wied­li­wi-ło-mówią-a wiele-czynią
Talmud Cytaty: Młodość to wieniec róż, sta­rość to wieniec cierni. -Talmud
młodość-to wieniec-róż-sta­rość-to wieniec-cierni
Talmud Cytaty: Kto sądzi głup­ca, sam się osądza. -Talmud
kto-sądzi-głup­ca-sam ę-osądza
Talmud Cytaty: Naj­większe­go bo­hate­ra za­bija troska. -Talmud
naj­większe­go-bo­hate­ra-za­bija-troska
Talmud Cytaty: Im większy człowiek, tym większe je­go namiętności. -Talmud
im większy-człowiek-tym-większe-­go-namiętnoś
Talmud Cytaty: Słońce wsta­je, cho­ry wstaje. -Talmud
słoń-wsta­-cho­ry-wstaje
Talmud Cytaty: Świeże cier­pienia zagłuszają dawne. -Talmud
Świeże-cier­pienia-zagłuszają-dawne
Talmud Cytaty: Czy jest oj­ciec, który by niena­widził swe­go syna?  -Talmud
czy-jest oj­ciec-który-by niena­widził-swe­go-syna 
Talmud Cytaty: Bied­ny ten kraj, w którym le­karz cier­pi na podagrę. -Talmud
bied­ny-ten-kraj-w którym ­karz-cier­pi-na podagrę
Talmud Cytaty: Ta kość przy­padła ci w udziale, gryź ją, czy zła, czy dobra. -Talmud
ta kość-przy­padła- w udziale-gryź-ją-czy-zła-czy-dobra
Talmud Cytaty: Są ta­cy, którzy pięknie ga­dają, ale niepięknie czynią. -Talmud
są ­cy-którzy-pięknie-ga­dają-ale-niepięknie-czynią
Talmud Cytaty: Człowiek jest tak długo mądry, dopóki szuka mądrości. Jeżeli mniema, że ją już znalazł, wówczas staje się błaznem. -Talmud
człowiek-jest-tak-długo-mądry-dopóki-szuka-mądroś-jeżeli-mniema-że-ją-już-znalazł-wówczas-staje-ę-błaznem
Talmud Cytaty: Zejdź o jeden stopień i pojmij żonę. Wznieś się o jeden stopień i zdobądź przyjaciela. -Talmud
zejdź-o-jeden-stopień-i-pojmij-żonę-wznieś-ę-o-jeden-stopień-i-zdobądź-przyjaciela
Talmud Cytaty: O królu Agrypie opowiadano, że dał pierwszeństwo w przejściu pochodowi z narzeczoną. Mędrcy chwalili go za to, pytając:
Talmud Cytaty: Kochaj twą małżonkę jak siebie samego, a szanuj więcej niż siebie. -Talmud
kochaj-twą-łżonkę-jak-siebie-samego-a-szanuj-więcej-ż-siebie
Talmud Cytaty: Gdzie to, co serce miłuje, tam ciągną moje nogi. -Talmud
gdzie-to-co-serce-miłuje-tam-ągną-moje-nogi
Talmud Cytaty: Jeden dobry uczynek sprowadza drugi, tak samo jak grzech jeden sprowadza drugi. -Talmud
jeden-dobry-uczynek-sprowadza-drugi-tak-samo-jak-grzech-jeden-sprowadza-drugi
Talmud Cytaty: Nie widzimy rzeczy takimi, jakimi są. Widzimy je takimi, jakimi jesteśmy -Talmud
nie-widzimy-rzeczy-takimi-jakimi-są-widzimy-takimi-jakimi-jesteśmy
Talmud Cytaty: Ten, kto żyje z włas­nej pra­cy, lep­szy od bogobojnego. -Talmud
ten-kto-żyje-z włas­nej-pra­cy-lep­szy-od bogobojnego
Talmud Cytaty: Nie ma święta bez wina. -Talmud
Talmud Cytaty: Nie­szczęście za­ciem­nia oczy. -Talmud
nie­szczęście-za­ciem­nia-oczy
Talmud Cytaty: Kto jest głup­cem? Kto tra­ci wszys­tko, co otrzymał. -Talmud
kto-jest głup­cem-kto-tra­-wszys­tko-co otrzymał
Talmud Cytaty: Dwie ko­biety w do­mu - kłótnia w domu. -Talmud
dwie-ko­biety-w do­mu- kłótnia-w domu
Talmud Cytaty: Drzwi zat­rzaśnięte nieprędko się otworzą. -Talmud
drzwi-zat­rzaśęte-nieprędko ę-otworzą
Talmud Cytaty: Bóg przy­goto­wuje ban­daże, a po­tem rani. -Talmud
bóg-przy­goto­wuje-ban­daże-a po­tem-rani
Talmud Cytaty: Słowa, które się rzekło ko­muś w oczy, nie są oszczerstwem. -Talmud
słowa-które ę-rzekło-ko­muś-w oczy-nie są oszczerstwem
Talmud Cytaty: Jeśli nie ma myszy, co tu ro­bi kot?  -Talmud
jeśli-nie  myszy-co  ro­bi-kot 
Talmud Cytaty: Pi­jak kieru­je wzrok na kieliszek, ku­piec na kieszeń. -Talmud
pi­jak-kieru­-wzrok-na kieliszek-ku­piec-na kieszeń
Talmud Cytaty: Cier­pienie wy­mazu­je grzechy człowieka. -Talmud
cier­pienie-wy­mazu­-grzechy-człowieka