Tennessee Williams Cytaty

Tennessee Williams Cytaty: Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poz­na­je się ludzi, z który­mi nic nas nie łączy prócz pięniędzy. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)


Tennessee Williams Cytaty: Pieniędzy można nie mieć w młodości, ale nie na starość. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)


Tennessee Williams Cytaty: Żyje­my w płonącym do­mu. Bez straży pożar­nej. Bez możli­wości wyjścia. Tyl­ko z ok­nem na górze, z które­go możemy spoglądać na palący się dom, z na­mi w środku. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)


Tennessee Williams Cytaty: Nie po­win­niśmy ufać so­bie wza­jem­nie. To nasza je­dyna ob­ro­na przed zdradą. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)


Tennessee Williams Cytaty: Gwiazd, które widzi­my na niebie, być może już nie ma. Dokład­nie tak sa­mo rzecz się ma z ideałami pop­rzed­niego pokolenia. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)


gwiazd-które-widzi­my-na niebie-być-może-już-nie -dokład­nie tak-­mo-rzecz ę- z ideałami-pop­rzed­niego-pokolenia
Tennessee Williams Cytaty: Gwiazd, które widzi­my na niebie, być może już nie ma. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)


Tennessee Williams Cytaty: Dzi­siaj, gdy ty­lu ludzi jest sa­mot­nych, byłoby niewy­baczal­nym egoiz­mem być sa­mot­nym, samotnie. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)


Tennessee Williams Cytaty: Ko­bieta pot­ra­fi po­kochać mężczyznę tyl­ko po to, aby nie zez­wo­lić na to innej. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)


ko­bieta-pot­ra­fi-po­kochać-mężczyznę-tyl­ko-po to-aby nie zez­wo­lić-na to innej
Tennessee Williams Cytaty: Gdyby ludzie zachowywali się tak, jak zachowują się narody, to ubierano by ich w kaftany bezpieczeństwa. -Tennessee Williams


gdyby-ludzie-zachowywali-ę-tak-jak-zachowują-ę-narody-to-ubierano-by-ich-w-kaftany-bezpieczeństwa
Tennessee Williams Cytaty: To co jest zdrowe, jest najczęściej nudne, a to co jest nudne, jest najczęściej zdrowe. -Tennessee Williams


to-co-jest-zdrowe-jest-najczęściej-nudne-a-to-co-jest-nudne-jest-najczęściej-zdrowe
Tennessee Williams Cytaty: Życie jest pytaniem pozbawionym odpowiedzi, ale pozwólcie nam wierzyć w godność i ważność tego pytania. -Tennessee Williams


Życie-jest-pytaniem-pozbawionym-odpowiedzi-ale-pozwólcie-nam-wierzyć-w-godność-i-ważność-tego-pytania
Tennessee Williams Cytaty: Kobieta potrafi pokochać mężczyznę tylko po to, aby nie zezwolić na to innej. -Tennessee Williams


kobieta-potrafi-pokochać-mężczyznę-tylko-po-to-aby-nie-zezwolić-na-to-innej
Tennessee Williams Cytaty: Dlaczego nie możemy byś szczęśliwi teraz, przecież jutro możemy już nie żyć. -Tennessee Williams


dlaczego-nie-możemy-byś-szczęśliwi-teraz-przecież-jutro-możemy-już-nie-żyć
Tennessee Williams Cytaty: Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poznaje się ludzi, z którymi nic nas nie łączy prócz pieniędzy. -Tennessee Williams


im-więcej-ę-pieniędzy-tym-więcej-poznaje-ę-ludzi-z-którymi-nic-nas-nie-łączy-prócz-pieniędzy
Tennessee Williams Cytaty: Małżeństwo jest szkołą średnią przyjemności i uniwersytetem rezygnacji. -Tennessee Williams


małżeństwo-jest-szkołą-średnią-przyjemnoś-i-uniwersytetem-rezygnacji
Tennessee Williams Cytaty: Kobiety kochają zwyciężonych, lecz zdradzają ich ze zwycięzcami. -Tennessee Williams


kobiety-kochają-zwyciężonych-lecz-zdradzają-ich-ze-zwycięzcami
Tennessee Williams Cytaty: Poeci są jasnowidzami! -Tennessee Williams


Tennessee Williams Cytaty: Dzisiejsi ludzie chcieliby pojutrzejsze życie kupić za przedwczorajszą cenę. -Tennessee Williams


dzisiejsi-ludzie-chcieliby-pojutrzejsze-życie-kupić-za-przedwczorajszą-cenę