Terry Pratchett Cytaty

Terry Pratchett Cytaty: Uciekam, więc jes­tem. A raczej uciekam, więc przy od­ro­binie szczęścia na­dal będę. -Terry Pratchett


uciekam-więc-jes­tem-a raczej-uciekam-więc-przy-od­ro­binie-szczęścia-na­dal-będę
Terry Pratchett Cytaty: Ktoś, kto całe życie spędził pod gołym niebem, umie do­cenić so­lidną, grubą księgę. Jeśli człowiek os­trożnie wy­rywa kar­tki, ta­ka księga wys­tar­czy na cały rok roz­pa­lania og­nisk. Nieraz garść wil­gotnych gałązek i sucha książka mogą oca­lić życie. A kiedy ma się ochotę za­palić i nie można zna­leźć faj­ki, książka jest niezastąpiona. -Terry Pratchett


Terry Pratchett Cytaty: Nap­rawdę zaw­sze sta­rała się pat­rzeć w stronę światła. Ale im dłużej człowiek wpat­ru­je się w jas­ność, tym moc­niej go wy­pala, aż wreszcie nad­chodzi po­kusa, aby się od­wrócić i zo­baczyć, jak długi, gęsty, moc­ny i ciem­ny sta­je się ciągnący z tyłu cień. -Terry Pratchett


Terry Pratchett Cytaty: Kiedy łamiesz za­sady, łam je moc­no i na dobre. -Terry Pratchett


kiedy-łamiesz-za­sady-łam- moc­no-i na dobre
Terry Pratchett Cytaty: Zas­ta­nawiał się, co to właści­wie za życie, kiedy trze­ba płynąć bez przer­wy, by po­zos­tać w tym sa­mym miej­scu. Bar­dzo po­dob­ne do je­go życia, uznał. -Terry Pratchett


zas­­nawiał-ę-co to właś­wie-za życie-kiedy-trze­ba-płynąć-bez-przer­wy-by po­zos­ć-w tym-­mym-miej­scu-bar­dzo po­dob­ne
Terry Pratchett Cytaty: Praw­dzi­wy gli­na nie us­ta­wiał się w ty­ralierę z masą in­nych glin i nie rzu­cał się na ludzi. Gli­na krył się w cieniu i cze­kał na właści­wy mo­ment. Szczerze mówiąc, ów mo­ment nad­chodził, kiedy przestępca już po­pełnił przestępstwo i dźwi­ga łup. -Terry Pratchett


Terry Pratchett Cytaty: Zaw­sze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić. -Terry Pratchett


zaw­sze-bierz-pod-uwagę-fakt-że możesz ę-mylić
Terry Pratchett Cytaty: Każdy jest cze­goś win­ny, a zwłaszcza ci, którzy nie są. -Terry Pratchett


każdy-jest cze­goś-win­ny-a zwłaszcza-którzy-nie są
Terry Pratchett Cytaty: Przy­puszczam, że kiedy już roz­waży się wszys­tko na­leżycie, każdy z nas oka­zuje się czyimś psem. -Terry Pratchett


przy­puszczam-że kiedy-już-roz­waży ę-wszys­tko-na­życie-każdy-z nas-oka­zuje ę-czyimś-psem
Terry Pratchett Cytaty: Kiedy się słyszy wy­buch, nie ma już cza­su na zas­ta­nawianie się, jak długo skwier­czał lont. -Terry Pratchett


kiedy ę-słyszy-wy­buch-nie  już-cza­su-na zas­­nawianie-ę-jak długo-skwier­czał-lont
Terry Pratchett Cytaty: Kiedy Stwórca składał ten świat, miał mnóstwo zna­komi­tych po­mysłów, jed­nak uczy­nienie go zro­zumiałym ja­koś nie przyszło mu do głowy. -Terry Pratchett


kiedy-stwórca-składał-ten-świat-miał-mnóstwo-zna­komi­tych-po­mysłów-jed­nak-uczy­nienie-go zro­zumiałym-ja­koś-nie przyszło
Terry Pratchett Cytaty: Vi­si, Ve­neri, Va­moosi - od­wie­dziłem, złapałem wstyd­liwą cho­robę, uciekłem. -Terry Pratchett


vi­-ve­neri-va­moosi- od­wie­dziłem-złapałem-wstyd­liwą-cho­robę-uciekłem
Terry Pratchett Cytaty: Nag­rodą za trud jest większy trud. -Terry Pratchett


nag­rodą-za trud-jest większy-trud
Terry Pratchett Cytaty: Żyj szyb­ko, um­rzyj młodo. Nie odchodź!  -Terry Pratchett


Żyj-szyb­ko-um­rzyj-młodo-nie odchodź 
Terry Pratchett Cytaty: Kiedy naj­mniej­sze, co mogą ci zro­bić, to wszys­tko, wte­dy naj­gor­sze, co mogą zro­bić, nag­le przes­ta­je budzić grozę. -Terry Pratchett


kiedy-naj­mniej­sze-co mogą- zro­bić-to wszys­tko-wte­dy-naj­gor­sze-co mogą-zro­bić-nag­-przes­­-budzić-grozę
Terry Pratchett Cytaty: Na początku było nic. I rzekł Bóg: „Niechaj sta­nie się światłość” i da­lej nic nie było, tyl­ko te­raz można to zobaczyć. -Terry Pratchett


na początku-było-nic-i rzekł-bóg-niechaj-sta­nie ę-światłość-i da­lej-nic-nie było-tyl­ko-te­raz-można-to zobaczyć
Terry Pratchett Cytaty: – Dlacze­go Chaos zaw­sze wyg­ry­wa z Porządkiem? – Po­nieważ jest le­piej zorganizowany. -Terry Pratchett


 dlacze­go-chaos-zaw­sze-wyg­ry­wa-z porządkiem-po­nieważ-jest ­piej-zorganizowany
Terry Pratchett Cytaty: Trze­ba całego życia, żeby nau­czyć się umierać. -Terry Pratchett


trze­ba-całego-życia-żeby-nau­czyć ę-umierać