Thrillofit Cytaty

Thrillofit Cytaty: Prob­le­mem człowieka nie jest głupota, lecz brak dos­ta­tecznych umiejętności w wy­korzys­ta­niu po­siada­nej już wiedzy. -thrillofit


prob­­mem-człowieka-nie jest głupota-lecz-brak-­­tecznych-umiejętnoś-w-wy­korzys­­niu-po­siada­nej-już-wiedzy
Thrillofit Cytaty: cóż za nieroz­wa­ga !  -- zaufać milczeniu. -thrillofit


cóż-za nieroz­wa­ga- -zaufać-milczeniu
Thrillofit Cytaty: co­raz częściej tros­ka o dru­giego człowieka jest je­dynie zas­po­koje­niem włas­ne­go sumienia. -thrillofit


co­raz-częściej-tros­ka-o dru­giego-człowieka-jest-­dynie-zas­po­koje­niem-włas­ne­go-sumienia
Thrillofit Cytaty: codziennie, upa­damy, uby­wamy, gi­niemy, znikamy. -thrillofit


codziennie-upa­damy-uby­wamy-gi­niemy-znikamy
Thrillofit Cytaty: na­wet gdy dno jest podwójne, ciem­ność jest wciąż jedna. -thrillofit


na­wet-gdy-dno-jest podwójne-ciem­ność-jest wciąż-jedna
Thrillofit Cytaty: zas­tanów się cza­sem, nie na tym ile możesz wygrać, tyl­ko jak wiele stra­ci twój przeciwnik. -thrillofit


zas­tanów ę-cza­sem-nie na tym-ile-możesz-wygrać-tyl­ko-jak wiele-stra­-twój-przeciwnik
Thrillofit Cytaty: wiara nie czy­ni cudów. do­daje je­dynie siły na podjęcie ko­lej­nych walk o włas­ne szczęście. -thrillofit


wiara-nie czy­-cudów-do­daje-­dynie-ły-na podjęcie-ko­lej­nych-walk-o włas­ne-szczęście
Thrillofit Cytaty: Wolę wie­rzyć, że ludzie noszą maski niż w to, że na prawdę ta­cy są. (na pod­sta­wie słów Stephe­na Kin­ga 'zrzu­cić mas­ki i pie*rzyć!')  -thrillofit


wolę-wie­rzyć-że ludzie-noszą-maski-ż-w to-że na prawdę-­cy-są-na-pod­sta­wie-słów-stephe­na-kin­ga-'zrzu­ć-mas­ki
Thrillofit Cytaty: Pozytywka, w której nieg­dyś zachowałam naj­cenniej­sze upo­min­ki z tam­tych dni zardzewiała skruszo­na kłódka opadła i uchy­liło się niez­nacznie wieko a z jej wnętrza wy­leciał niczym drob­niut­ka poczwar­ka ze swe­go kokonu --dźwięk za­pom­niane­go uśmiechu. -thrillofit


Thrillofit Cytaty: - przep­raszam, spieszę się. - gdzie? - przed siebie. -thrillofit


 przep­raszam-spieszę-ę-gdzie-przed-siebie
Thrillofit Cytaty: jeśli znasz mo­je imię, nie oz­nacza to wca­le, że wiesz kim jestem. -thrillofit


śli-znasz-mo­-imię-nie oz­nacza-to wca­-że-wiesz-kim-jestem
Thrillofit Cytaty: Wszys­cy się zmieniamy. Niezauważenie. Niepos­trzeżenie tra­cimy się. Wzajemnie. -thrillofit


wszys­cy ę-zmieniamy-niezauważenie-niepos­trzeżenie-tra­cimy-ę-wzajemnie
Thrillofit Cytaty: Jeśli prag­niesz uza­leżnić się od człowieka, naj­pierw uza­leżnij go od siebie. -thrillofit


jeśli-prag­niesz-uza­żć ę-od człowieka-naj­pierw-uza­żnij-go od siebie
Thrillofit Cytaty: Tęskno­ta. Efekt uboczny przyzwyczajenia. -thrillofit


tęskno­-efekt uboczny-przyzwyczajenia
Thrillofit Cytaty: Dos­ko­nałość. Nie wpa­sujesz jej w świat nie-doskonały. -thrillofit


dos­ko­nałość-nie-wpa­sujesz-jej-w-świat-nie-doskonały
Thrillofit Cytaty: Ludzie pot­ra­fią wmówić so­bie pot­rzebę dru­giego człowieka i naz­wać ją miłością. -thrillofit


ludzie-pot­ra­fią-wmówić-so­bie-pot­rzebę-dru­giego-człowieka-i-naz­wać-ją miłośą
Thrillofit Cytaty: Marze­nia po­siadają moc des­truk­cyjną ; mo­je- niszczą rzeczywistość. -thrillofit


marze­nia-po­siadają-moc-­truk­cyjną-mo­-niszczą-rzeczywistość
Thrillofit Cytaty: co dzień od­kry­wać no­we gwiaz­dy na niebie możli­wości -- szczęście. -thrillofit


co dzień-od­kry­wać-no­we-gwiaz­dy-na niebie-możli­woś-szczęście