Tim Guénard Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Tim Guénard Cytaty: Jes­tem zbyt bied­ny, żeby mieć pra­wo płakać. Nie mam pra­wa do luk­su­su wy­rażania bólu. Mo­je łzy nie mają pra­wa by­tu. Nie mają pra­wa się po­kazy­wać. Dla­tego udaję, że nie cier­pię, ble­fuję. Za­mykam ślu­zy mo­jego ser­ca, zbior­ni­ki moich łez. Wal­czę o to, żeby nie płakać. Kłuje mnie w no­sie, chwy­ta za gardło i du­si w pier­siach. Ale działa. -Tim Guénard
Tim Guénard Cytaty: Człowiek może wstrząsnąć swoim życiem na dob­re i złe. -Tim Guénard
człowiek-może-wstrząsnąć-swoim-życiem-na dob­re-i złe
Tim Guénard Cytaty: Kocha­nie siebie jest rzeczą najtrudniejszą. -Tim Guénard
kocha­nie-siebie-jest rzeczą-najtrudniejszą
Tim Guénard Cytaty: Bez przer­wy uderzam o bo­lesną pamięć. -Tim Guénard
bez-przer­wy-uderzam-o bo­lesną-pamięć
Tim Guénard Cytaty: Kiedy widzisz, cze­go nie możesz przeżyć i po­siadać, niepos­trzeżenie zaczy­na prze­bijać gorycz. -Tim Guénard
kiedy-widzisz-cze­go-nie możesz-przeżyć-i po­siadać-niepos­trzeżenie-zaczy­na-prze­bijać-gorycz
Tim Guénard Cytaty: Aby prze­baczyć, trze­ba pa­miętać. Nie cho­wać swo­jej ra­ny, nie zag­rze­bywać jej, ale raczej wys­ta­wić ją na światło dzien­ne. Uk­ry­te ra­ny in­fe­kują się i wydzielają tru­ciznę. Trze­ba tę ranę oglądać, opat­ry­wać, by stała się źródłem życia. Daję świadec­two, że nie ma ran, których nie można zab­liźnić miłością. -Tim Guénard
Tim Guénard Cytaty: Żeby być mężczyzną trze­ba mieć ja­ja. Żeby być człowiekiem miłości, trze­ba mieć jeszcze większe. -Tim Guénard
Żeby-być-mężczyzną-trze­ba-mieć-ja­ja-Żeby być-człowiekiem-miłoś-trze­ba-mieć-jeszcze-większe
Tim Guénard Cytaty: Mo­je marze­nie o miłości ob­ra­ca się w gru­zy, tak jak ściany han­ga­ru, z które­go zos­tają tyl­ko zwęglo­ne szczątki, czar­ne i wykręco­ne blachy, po­pioły, które strażacy jeszcze polewają. -Tim Guénard
Tim Guénard Cytaty: Jeśli chcę przeżyć, muszę zam­knąć za sobą przeszłość. -Tim Guénard
jeśli-chcę-przeżyć-muszę-zam­knąć-za sobą-przeszłość
Tim Guénard Cytaty: Wewnątrz mnie świat wa­li się w gru­zy. Ob­serwuję, słucham, cze­kam. Każda mi­jająca se­kun­da, mi­nuta, godzi­na, dzień są dla mnie niez­ro­zumiałe. Fo­sa moich lęków po­większa się jak dziura, która przyp­ra­wia mnie o zawrót głowy, której nie sposób zasypać. -Tim Guénard
Tim Guénard Cytaty: Żyję da­lej w strachu przed strachem. Strach czai się w dzień, aby wys­koczyć w nocy. -Tim Guénard
Żyję-da­lej-w strachu-przed-strachem-strach czai ę-w dzień-aby wys­koczyć-w nocy
Tim Guénard Cytaty:
brak-czasu-jest-tak-naprawdę-brakiem-priorytetów
Tim Guénard Cytaty:
przeciwieństwem-szczęścia-jest-nuda