Vauvenargues Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Vauvenargues Cytaty: Mądry człowiek szu­ka nie szczęścia, lecz dobra. -Vauvenargues
mądry-człowiek-szu­ka-nie szczęścia-lecz-dobra
Vauvenargues Cytaty: Roz­pacz jest naj­większym z naszych błędów. -Vauvenargues
roz­pacz-jest naj­większym-z naszych-błędów
Vauvenargues Cytaty: Le­nie zaw­sze mają ochotę coś robić. -Vauvenargues
le­nie-zaw­sze-mają-ochotę-coś-robić
Vauvenargues Cytaty: Afo­ryz­my są dow­ci­pami filozofii. -Vauvenargues
afo­ryz­my-są dow­­pami-filozofii
Vauvenargues Cytaty: Ra­dy starców są jak słońca zi­mowe, oświecają nie grzejąc. -Vauvenargues
ra­dy-starców-są jak słońca-zi­mowe-oświecają-nie grzejąc
Vauvenargues Cytaty: Można pa­nować siłą, ale nig­dy samą tyl­ko zręcznością. -Vauvenargues
można-pa­nować-łą-ale-nig­dy-samą-tyl­ko-zręcznośą
Vauvenargues Cytaty: Jas­ność jest uczci­wością filozofii. -Vauvenargues
jas­ność-jest uczci­wośą-filozofii
Vauvenargues Cytaty: Przyrze­kamy dużo, aby się uchy­lić od da­nia czegokolwiek. -Vauvenargues
przyrze­kamy-żo-aby ę-uchy­lić-od da­nia-czegokolwiek
Vauvenargues Cytaty: Po­wodze­nie złych królów jest nie­szczęściem dla narodów. -Vauvenargues
po­wodze­nie-złych-królów-jest nie­szczęściem-dla-narodów
Vauvenargues Cytaty: Ko­nie­czność uwal­nia od męki wyboru. -Vauvenargues
ko­nie­czność-uwal­nia-od męki-wyboru
Vauvenargues Cytaty: Niep­rawda, ja­koby ludzie by­li lep­si w bie­dzie niż w dostatku. -Vauvenargues
niep­rawda-ja­koby-ludzie-by­li-lep­-w bie­dzie-ż-w dostatku
Vauvenargues Cytaty: Człowiek kierujący się tyl­ko rozsądkiem, my­li się najczęściej. -Vauvenargues
człowiek-kierujący ę-tyl­ko-rozsądkiem-my­li ę-najczęściej
Vauvenargues Cytaty: Prze­kona­niu ro­zumu nie zaw­sze to­warzyszy prze­kona­nie serca. -Vauvenargues
prze­kona­niu-ro­zumu-nie zaw­sze-to­warzyszy-prze­kona­nie-serca
Vauvenargues Cytaty: Wielkie myśli przychodzą z serca. -Luc De Vauvenargues
Vauvenargues Cytaty: Chcąc wielkie dokonać rzeczy, trzeba tak żyć, jakbyśmy nigdy nie mieli umierać. -Luc De Vauvenargues
chcąc-wielkie-dokonać-rzeczy-trzeba-tak-żyć-jakbyśmy-nigdy-nie-mieli-umierać
Vauvenargues Cytaty: Dla aktywnego człowieka świat jest tym, czym powinien być, to znaczy pełen przeciwności. -Luc De Vauvenargues
dla-aktywnego-człowieka-świat-jest-tym-czym-powinien-być-to-znaczy-peł-przeciwnoś
Vauvenargues Cytaty: Gdzie praca, porządek i wierność - tam nie brakuje nigdy radości. -Luc De Vauvenargues
gdzie-praca-porządek-i-wierność-tam-nie-brakuje-nigdy-radoś
Vauvenargues Cytaty: Wielkie myśli pochodzą z serca. -Luc De Vauvenargues
Vauvenargues Cytaty: Powodzenie złych królów jest nieszczęściem dla narodów. -Luc De Vauvenargues
powodzenie-złych-królów-jest-nieszczęściem-dla-narodów
Vauvenargues Cytaty: Rady starców są jak zimowe słońca, oświecają nie grzejąc. -Luc De Vauvenargues
rady-starców-są-jak-zimowe-słońca-oświecają-nie-grzejąc
Vauvenargues Cytaty: Kto nie może się już podobać kobietom, ten się z nich natrząsa. -Luc De Vauvenargues
kto-nie-może-ę-już-podobać-kobietom-ten-ę-z-nich-natrzą
Vauvenargues Cytaty: Nie ma chyba prawdy, która by w niektórych umysłach ograniczonych nie stała się błędem. -Luc De Vauvenargues
nie-chyba-prawdy-która-by-w-niektórych-umysłach-ograniczonych-nie-stała-ę-błędem
Vauvenargues Cytaty: Nieprawda, jakoby ludzie byli lepsi w biedzie niż w dostatku. -Luc De Vauvenargues
nieprawda-jakoby-ludzie-byli-lepsi-w-biedzie-ż-w-dostatku
Vauvenargues Cytaty: Słaba jest nasza życzliwość dla tych, których wspomagamy tylko radą. -Luc De Vauvenargues
słaba-jest-nasza-życzliwość-dla-tych-których-wspomagamy-tylko-radą
Vauvenargues Cytaty: Najzręczniejsza miłość własna popełnia wiele błędów przeciw swoim interesom. -Luc De Vauvenargues
najzręczniejsza-miłość-własna-popełnia-wiele-błędów-przeciw-swoim-interesom
Vauvenargues Cytaty: Nikt nie jest bardziej skłonny do błędów, jak ci, co działają tylko po zastanowieniu. -Luc De Vauvenargues
nikt-nie-jest-bardziej-skłonny-do-błędów-jak-co-działają-tylko-po-zastanowieniu
Vauvenargues Cytaty: Los grandes pensamientos nacen con el corazón. -Marqués de Vauvenargues
Vauvenargues Cytaty: Można panować siłą, ale nigdy samą tylko zręcznością. -Luc De Vauvenargues
można-panować-łą-ale-nigdy-samą-tylko-zręcznośą
Vauvenargues Cytaty: Powodzenie złych królów nieszczęściem jest dla narodów. -Luc De Vauvenargues
powodzenie-złych-królów-nieszczęściem-jest-dla-narodów
Vauvenargues Cytaty: Mądrość planów polega na przewidzeniu także trudności wykonawczych. -Luc De Vauvenargues
mądrość-planów-polega-na-przewidzeniu-także-trudnoś-wykonawczych
Vauvenargues Cytaty: Tyranem, kto surowszy jest od prawa. -Luc De Vauvenargues
Vauvenargues Cytaty: Rozpacz jest największym z naszych błędów. -Luc De Vauvenargues
rozpacz-jest-największym-z-naszych-błędów
Vauvenargues Cytaty: Nigdy tak nie pochwalisz wiernej kobiety ani miernego pisarza, jak się sami chwalą. -Luc De Vauvenargues
nigdy-tak-nie-pochwalisz-wiernej-kobiety-ani-miernego-pisarza-jak-ę-sami-chwalą
Vauvenargues Cytaty: Rady starców są jak słońca zimowe, oświecają nie grzejąc. -Luc De Vauvenargues
rady-starców-są-jak-słońca-zimowe-oświecają-nie-grzejąc
Vauvenargues Cytaty: Lenie zawsze mają ochotę coś robić. -Luc De Vauvenargues