Victor Marie Hugo Cytaty

Victor Marie Hugo Cytaty: Ko­kiet­ka i pe­dant - to pa­ra sąsiadów. Łączy ich ta sa­ma próżność. -Victor Marie Hugo


ko­kiet­ka-i pe­dant- to pa­ra-sąsiadów-Łączy ich- ­-próżność
Victor Marie Hugo Cytaty: Ko­biety i arys­tokrac­je pielęgnują to sa­mo złudze­nie - że zdołają się zakonserwować. -Victor Marie Hugo


ko­biety-i arys­tokrac­-pielęgnują-to ­mo-złudze­nie- że zdołają ę-zakonserwować
Victor Marie Hugo Cytaty: Prze­ciw­ności kształtują ludzi, po­wodze­nie tworzy potwory. -Victor Marie Hugo


prze­ciw­noś-kształtują-ludzi-po­wodze­nie-tworzy-potwory
Victor Marie Hugo Cytaty: Sąd naj­wyższy - to sąd włas­ne­go sumienia. -Victor Marie Hugo


sąd-naj­wyższy- to sąd-włas­ne­go-sumienia
Victor Marie Hugo Cytaty: Do wiel­kich osiągnięć przez wąskie ścieżki. -Victor Marie Hugo


do wiel­kich-osiągnięć-przez-wąskie-ścieżki
Victor Marie Hugo Cytaty: Naj­lep­szym spo­sobem na rozpędze­nie me­lan­cho­lii jest wi­dok kry­minal­ne­go pro­cesu, głupo­ta bo­wiem sędziów by­wa zaz­wyczaj niez­wykle ucieszna. -Victor Marie Hugo


naj­lep­szym-spo­sobem-na rozpędze­nie-me­lan­cho­lii-jest wi­dok-kry­minal­ne­go-pro­cesu-głupo­-bo­wiem-sędziów-by­wa
Victor Marie Hugo Cytaty: Po­za Fran­cją to tu, to tam w Euro­pie mor­do­wane są całe na­rody, ma­sowo de­por­to­wane, za­kuwa­ne w kaj­da­ny; Ir­landię ob­ra­ca się w cmen­tarz, Włochy ob­ra­ca się w więzienie, Sy­berię za­sied­la się Polską. -Victor Marie Hugo


Victor Marie Hugo Cytaty: Śmierć śmierci!  -Victor Marie Hugo


Victor Marie Hugo Cytaty: Dusza ma złudze­nie skrzy­deł. Ono ją pod­trzy­muje jak ptaka. -Victor Marie Hugo


dusza- złudze­nie-skrzy­deł-ono ją pod­trzy­muje-jak ptaka
Victor Marie Hugo Cytaty: Muszą is­tnieć również ta­cy ludzie, którzy modlą się za tych, co nie modlą się wcale. -Victor Marie Hugo


muszą-is­tnieć-również-­cy-ludzie-którzy-modlą ę-za tych-co nie modlą ę-wcale
Victor Marie Hugo Cytaty: Naj­większą władzą ducha jest nie ge­niusz, ale dobroć. -Victor Marie Hugo


naj­większą-władzą-ducha-jest nie ge­niusz-ale-dobroć
Victor Marie Hugo Cytaty: Je­dyną praw­dziwą cnotą jest rozsądek. -Victor Marie Hugo


je­dyną-praw­dziwą-cnotą-jest rozsądek
Victor Marie Hugo Cytaty: Często przyj­mu­je się usługi tych, który­mi się gardzi. -Victor Marie Hugo


często-przyj­mu­ ę-usługi-tych-który­mi ę-gardzi
Victor Marie Hugo Cytaty: De­mok­racja to przyszłość, to rzeczy­wis­tość dzi­siej­sza, ko­nie­czność jut­rzej­sza, cel każde­go in­te­ligen­tne­go rządu, is­to­ta ludzkiej po­lity­ki, po­wol­ne, ta­jem­nicze i słuszne dzieło ewan­ge­lii, bu­dow­la sa­mego Je­zusa Chrystusa. -Victor Marie Hugo


Victor Marie Hugo Cytaty: Zdo­byłem i zburzyłem wam Bas­ty­lię rymów. -Victor Marie Hugo


zdo­byłem-i zburzyłem-wam-bas­ty­lię-rymów
Victor Marie Hugo Cytaty: Mo­ral­ność to praw­da w pełni rozkwitu. -Victor Marie Hugo


mo­ral­ność-to praw­da-w peł-rozkwitu
Victor Marie Hugo Cytaty: Osiąga się triumf przez zwal­cza­nie trudności. -Victor Marie Hugo


osiąga ę-triumf-przez-zwal­cza­nie-trudnoś
Victor Marie Hugo Cytaty: Po czter­dzies­tce zaczy­na się sta­rość młodych, a po pięćdziesiątce młodość starych. -Victor Marie Hugo


po czter­dzies­tce-zaczy­na ę-sta­rość-młodych-a po pięćdziesiątce-młodość-starych