Władysław Grzeszczyk Cytaty

Władysław Grzeszczyk Cytaty: Na tym świecie każdy jest bo­gaczem. Tyl­ko że nie każdy wie, gdzie są je­go majętności. -Władysław Grzeszczyk


na tym-świecie-każdy-jest bo­gaczem-tyl­ko że nie każdy-wie-gdzie-są ­go-majętnoś
Władysław Grzeszczyk Cytaty: Tyl­ko wątpli­wi nie wątpią. -Władysław Grzeszczyk


Władysław Grzeszczyk Cytaty: W ciepłym kli­macie najłat­wiej wy­ras­tają zim­ni dranie. -Władysław Grzeszczyk


w ciepłym-kli­macie-najłat­wiej-wy­ras­tają-zim­-dranie
Władysław Grzeszczyk Cytaty: Kto nie dba o ko­nie, ten mu­si za­biegać o dob­ry bat. -Władysław Grzeszczyk


kto-nie dba-o ko­nie-ten-mu­-za­biegać-o dob­ry-bat
Władysław Grzeszczyk Cytaty: Człowiek się nie zmienia, człowiek cza­sem - po pros­tu - da­je się tyl­ko poz­nać z in­nej strony. -Władysław Grzeszczyk


człowiek ę-nie zmienia-człowiek-cza­sem- po pros­- da­ ę-tyl­ko-poz­nać-z in­nej-strony
Władysław Grzeszczyk Cytaty: Je­den stra­cony przy­jaciel - to co naj­mniej stu wrogów więcej. -Władysław Grzeszczyk


je­den-stra­cony-przy­jaciel- to co naj­mniej-stu-wrogów-więcej
Władysław Grzeszczyk Cytaty: Swo­je trzy grosze każdy uważa za naj­lep­szą monetę. -Władysław Grzeszczyk


swo­-trzy-grosze-każdy-uważa-za naj­lep­szą-monetę
Władysław Grzeszczyk Cytaty: Można z całym światem wyg­rać wojnę, a ze sobą przeg­rać jedną bitwę - i po­nieść całko­witą klęskę. -Władysław Grzeszczyk


można-z całym-światem-wyg­rać-wojnę-a ze sobą-przeg­rać-jedną-bitwę- i po­nieść-całko­witą-klęskę
Władysław Grzeszczyk Cytaty: Nadzieja po­maga iść nap­rzód; wyt­rwałość - stać, a od­wa­ga - wracać. -Władysław Grzeszczyk


nadzieja-po­maga-iść-nap­rzód-wyt­rwałość- stać-a od­wa­ga- wracać
Władysław Grzeszczyk Cytaty: Gdzie kończy się szcze­rość, tam się na pew­no zaczy­na samotność. -Władysław Grzeszczyk


gdzie-kończy ę-szcze­rość-tam ę-na pew­no-zaczy­na-samotność
Władysław Grzeszczyk Cytaty: Ludzie i piękne­go pog­rze­bu pot­ra­fią zazdrościć. -Władysław Grzeszczyk


ludzie-i piękne­go-pog­rze­bu-pot­ra­fią-zazdrość
Władysław Grzeszczyk Cytaty: Pies na łańcuchu nie błądzi, ale i nig­dzie nie trafia. -Władysław Grzeszczyk


pies-na łańcuchu-nie błądzi-ale-i nig­dzie-nie trafia
Władysław Grzeszczyk Cytaty: Co ta­nio wychodzi, dro­go wraca. -Władysław Grzeszczyk


Władysław Grzeszczyk Cytaty: Mil­cze­nie - to jeszcze nie cisza. -Władysław Grzeszczyk


Władysław Grzeszczyk Cytaty: Na­wet bu­merang, gdy dob­rze tra­fi, nie wraca. -Władysław Grzeszczyk


Władysław Grzeszczyk Cytaty: Pra­ca bo­gaci każde­go, le­nis­two ok­ra­da wszys­tkich. Oto pod­sta­wowa między ni­mi różnica. -Władysław Grzeszczyk


pra­ca-bo­gaci-każde­go-­nis­two-ok­ra­da-wszys­tkich-oto pod­sta­wowa-między-­mi-różnica
Władysław Grzeszczyk Cytaty: Sa­mot­nym jest tyl­ko ten, kto się nie ma do ko­go odez­wać, do ko­go po­dejść, przy kim umrzeć. -Władysław Grzeszczyk


sa­­nym-jest tyl­ko-ten-kto ę-nie  do ko­go-odez­wać-do ko­go-po­dejść-przy-kim-umrzeć
Władysław Grzeszczyk Cytaty: Chęć - to je­dynie połowa spra­wy, ale niechęć - to już, nies­te­ty, cała. -Władysław Grzeszczyk


chęć- to ­dynie-połowa-spra­wy-ale-niechęć- to już-nies­te­ty-cała