Waldemar Łysiak Cytaty

Waldemar Łysiak Cytaty: Zna­leźć człowieka, z którym można po­roz­ma­wiać nie wysłuchując ba­nałów, ko­nowałów, idiotyzmów cwa­niac­kich, łgar­stw, fałszy­wych za­pew­nień, ta­nich sprośności lub spec­ja­lis­tycznych bełkotów


Waldemar Łysiak Cytaty: Poziom trzeba obniżać, gdyż liczba głupich niepowstrzymanie wzrasta, a wzrasta, bo beztrosko mnożą się tylko biedni i tępi, a warstwy oświecone cechuje lenistwo na polu rozrodczości, przez co wciąż zwiększa się dysproporcja. -Waldemar Łysiak


Waldemar Łysiak Cytaty: . . . gdybym przestał być


gdybym-przestał-być-oszołomem-wówczas-ojciec-wstałby-z-grobu-i-dałby-mi-po-pysku
Waldemar Łysiak Cytaty: Ludzie nic nie rozumiejący, ale mający prawo głosu, są w każdym społeczeństwie wielką armią. -Waldemar Łysiak


ludzie-nic-nie-rozumiejący-ale-mający-prawo-głosu-są-w-każdym-społeczeństwie-wielką-armią
Waldemar Łysiak Cytaty: Praw­dzi­wa ar­chi­tek­tu­ra jest rzeźbiarstwem. -Waldemar Łysiak


praw­dzi­wa-ar­chi­tek­­ra-jest rzeźbiarstwem
Waldemar Łysiak Cytaty: Kocham pus­te naz­wy — tyl­ko w nich pot­ra­fię usłyszeć Boga. -Waldemar Łysiak


kocham-pus­te-naz­wy- tyl­ko-w nich-pot­ra­fię-usłyszeć-boga
Waldemar Łysiak Cytaty: Ta­ka roz­pacz by­wa czar­niej­sza niż noc. Ma zwiot­czałe człon­ki,opuszczo­ne ra­miona i załza­wione spoj­rze­nie. Drży jak w de­lirium. Przy­pomi­na ne­gatyw fo­tog­ra­fii we­sel­nej. Budzi myśli o stud­niach, lochach, za­walo­nych pie­cza­rach i po­lar­nych mro­zach. Krad­nie tlen. Zap­rasza głód. Mod­litwy uciekają, nie dając się łowić. Skrzeczy fa­tum. Ale i kołacze się błysk nadziei, bo pu­ki życia - póty nadzieja. -Waldemar Łysiak


Waldemar Łysiak Cytaty: Uleczy cię czas, ta wszys­tkożer­na świ­nia, i sta­niesz się ka­leką. Al­bo­wiem ulecze­nie, o którym dzi­siaj marzysz, będzie twoim kalectwem. -Waldemar Łysiak


uleczy-ę-czas- wszys­tkożer­na-świ­nia-i sta­niesz ę-ka­leką-al­bo­wiem ulecze­nie-o którym dzi­siaj-marzysz-będzie-twoim
Waldemar Łysiak Cytaty: Do ożen­ku pot­rze­ba ko­biety, z którą człowiek nie tyl­ko chętnie by się przes­pał, ale jeszcze miał ochotę na wspólne śniadanie. -Waldemar Łysiak


do oż­ku-pot­rze­ba-ko­biety-z którą-człowiek-nie tyl­ko-chętnie-by ę-przes­pał-ale-jeszcze-miał-ochotę-na wspólne-śniadanie
Waldemar Łysiak Cytaty: Sa­mot­ność jest ceną wiel­kości i nie ma od te­go ucieczki. -Waldemar Łysiak


sa­­ność-jest ceną-wiel­koś-i nie  od te­go-ucieczki
Waldemar Łysiak Cytaty:


ni­komu-los-nie wy­daje ę-tak-ś­py-jak tym-którym nie sprzyja 
Waldemar Łysiak Cytaty:


Waldemar Łysiak Cytaty: Miłość karmiona wspomnieniami bywa silniejsza od właśnie przeżywanej. -Waldemar Łysiak


miłość-karmiona-wspomnieniami-bywa-silniejsza-od-właśnie-przeżywanej
Waldemar Łysiak Cytaty: Wypędzenie ludzi z raju dziś nazwano by jego reformą. -Waldemar Kania


wypędzenie-ludzi-z-raju-dziś-nazwano-by-jego-reformą