William Orville Douglas Cytaty

Go to Gemtracks Beats
William Orville Douglas Cytaty: Pra­wo do trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początek wolności. -William Orville Douglas
William Orville Douglas Cytaty: Dlacze­go tak ma być, że można zu­pełnie bez­prob­le­mowo po­pierać Par­tię Pra­cy al­bo kon­serwa­tystów, de­mok­ratów czy re­pub­li­kanów, ten lub tam­ten mo­del eko­nomiczny, ma­cin­tosha raczej niż win­dowsa – ale mieć opi­nie na te­mat te­go jak roz­począł się wszechświat oraz kto go stworzył, to już nie, bo to, to jest święte?  -Douglas Adams
William Orville Douglas Cytaty: Często dajemy naszym dzieciom to, czego nam brakowało. -Kirk Douglas
często-dajemy-naszym-dzieciom-to-czego-nam-brakowało
William Orville Douglas Cytaty: Kiedy sprawy zbytnio się komplikują, ubarwiam życie fikcją, łagodzę linię pomiędzy rzeczywistością i fantazją. -Kirk Douglas
kiedy-sprawy-zbytnio-ę-komplikują-ubarwiam-życie-fikcją-łagodzę-linię-pomiędzy-rzeczywistośą-i-fantazją
William Orville Douglas Cytaty: Jeśli spotka cię coś dobrego, zatrzymaj się. Ciesz się tym. Rozkoszuj. -Kirk Douglas
jeśli-spotka-ę-coś-dobrego-zatrzymaj-ę-ciesz-ę-tym-rozkoszuj
William Orville Douglas Cytaty: Wiek powoduje zmarszczki na ciele. Poddawanie się – na duszy -Douglas MacArthur
wiek-powoduje-zmarszczki-na-ciele-poddawanie-ę-na-duszy
William Orville Douglas Cytaty: Dom to wynalazek, którego nikomu jeszcze nie udało się ulepszyć. -Ann Douglas
dom-to-wynalazek-którego-nikomu-jeszcze-nie-udało-ę-ulepszyć
William Orville Douglas Cytaty: Życzliwość to nie jest akt – to styl życia -Douglas Williams
Życzliwość-to-nie-jest-akt-to-styl-życia
William Orville Douglas Cytaty: Dlaczego tak często ludzie, dla których bardzo dużo zrobiłeś, ciężko się na ciebie obrażają? Może dlatego, że przypominasz im o ich słabościach. -Kirk Douglas
dlaczego-tak-często-ludzie-dla-których-bardzo-żo-zrobiłeś-ężko-ę-na-ciebie-obrażają-może-dlatego-że-przypominasz-im-o-ich-słabościach
William Orville Douglas Cytaty: Nie ma takiego wybiegu, którego nie spróbowałby człowiek, aby tylko oddalić od siebie trud myślenia, -Douglas Adams
nie-takiego-wybiegu-którego-nie-spróbowałby-człowiek-aby-tylko-oddalić-od-siebie-trud-myślenia
William Orville Douglas Cytaty: Człowieka należy oceniać po tym, co w nim najlepsze: jak ciężko pracuje, jak wierny jest swoim poglądom i jak bardzo kocha swoje dzieci. -Kirk Douglas
człowieka-należy-oceniać-po-tym-co-w-nim-najlepsze-jak-ężko-pracuje-jak-wierny-jest-swoim-poglądom-i-jak-bardzo-kocha-swoje-dzieci
William Orville Douglas Cytaty: Żona to ktoś, kogo pragniesz mieć przy sobie, gdy znajdujesz się na sali intensywnej terapii. Może dlatego ludzie się żenią, że nadchodzi w życiu czas, kiedy wiesz, że nie jesteś sam. -Kirk Douglas
Żona-to-ktoś-kogo-pragniesz-mieć-przy-sobie-gdy-znajdujesz-ę-na-sali-intensywnej-terapii-może-dlatego-ludzie-ę-żenią-że-nadchodzi-w-życiu
William Orville Douglas Cytaty: Istoty ludzkie, których zdolność do wykorzystywania doświadczeń innych jest wyjątkowa, są jednocześnie zadziwiająco niechętne, by to czynić. -Douglas Adams
istoty-ludzkie-których-zdolność-do-wykorzystywania-doświadczeń-innych-jest-wyjątkowa-są-jednocześnie-zadziwiająco-niechętne-by-to-czynić
William Orville Douglas Cytaty: Po czym poz­nać, że coś jest wyt­wo­rem techni­ki? Dobrą wskazówką jest to, że ma in­struk­cję obsługi. -Douglas Adams
po czym-poz­nać-że coś-jest wyt­wo­rem-techni­ki-dobrą-wskazówką-jest to-że  in­struk­cję-obsługi
William Orville Douglas Cytaty: Podróże w cza­sie? Uważam, że ludzie re­gular­nie wra­cają z przyszłości i bez przer­wy wpływają na nasze życie. Do­wody są wi­doczne wokół nas. Mówię o tym, że za każdym ra­zem, kiedy wy­suwa­my roszcze­nie od­szko­dowaw­cze, od­kry­wamy, iż ja­kimś ta­jem­niczym spo­sobem dokład­nie to, za co chce­my uzys­kać od­szko­dowa­nie, jest słowo w słowo wyk­luczo­ne z zak­re­su, ja­ki obej­mu­je polisa. -Douglas Adams
William Orville Douglas Cytaty: Zauważamy rzeczy, które nie działają. Nie zauważamy rzeczy, które działają. Zauważamy kom­pu­tery, nie zauważamy pensów. Zauważamy czy­tel­ników książek elek­tro­nicznych, nie zauważamy książek. -Douglas Adams
William Orville Douglas Cytaty: Is­to­ty ludzkie, których zdol­ność do wy­korzys­ty­wania doświad­czeń in­nych jest wyjątko­wa, są jed­nocześnie zadzi­wiająco niechętnie, by to czynić. -Douglas Adams
is­to­ty-ludzkie-których-zdol­ność-do wy­korzys­ty­wania-doświad­czeń-in­nych-jest wyjątko­wa-są jed­nocześnie-zadzi­wiająco
William Orville Douglas Cytaty: Czy nie star­czy, że ogród jest piękny? Czy muszą w nim jeszcze mie­szkać wróżki?  -Douglas Adams
czy-nie star­czy-że ogród-jest piękny-czy-muszą-w nim-jeszcze-mie­szkać-wróżki 
William Orville Douglas Cytaty: Próba zmiany nic nie zmienia. -John Douglas Cockcroft
William Orville Douglas Cytaty: Na przykład na pla­necie Ziemia ludzie uważali, że są in­te­ligen­tniej­si od del­finów, tak dużo bo­wiem do­kona­li – stworzy­li koło, No­wy Jork, woj­ny i tak da­lej – del­fi­ny zaś nie ro­biły nic po­za buszo­waniem w wodzie i leżeniem brzuchem do góry. Del­fi­ny uważały na od­wrót: że to one są znacznie in­te­ligen­tniej­sze od ludzi – i to z tych sa­mych powodów. -A » Douglas Adams » Autostopem przez Galaktykę
William Orville Douglas Cytaty: Jeśli ludzie nie po­ruszają nieus­tająco us­ta­mi, zaczy­nają pra­cować im mózgi. -A » Douglas Adams » Autostopem przez Galaktykę
William Orville Douglas Cytaty: Ogólnie wiado­mo, że bez­myślne mówienie może po­ciągnąć za sobą śmier­telne ofiary, ciągle jed­nak nie w pełni uświada­miana jest wa­ga te­go problemu. -A » Douglas Adams » Autostopem przez Galaktykę
William Orville Douglas Cytaty: Życie... niena­widź je lub ig­no­ruj, po­lubić się go nie da. -A » Douglas Adams » Autostopem przez Galaktykę
William Orville Douglas Cytaty: Wiem kim jes­teś i kim chciałbyś być, ale prze­de wszys­tkim wiem, że tym kimś nig­dy nie będziesz. -William
wiem-kim-jes­teś-i kim-chciałbyś-być-ale-prze­de-wszys­tkim-wiem-że tym-kimś-nig­dy-nie będziesz
William Orville Douglas Cytaty: Bo wy­maga­nie człowie­czeństwa od ludzi stało się dziś rzeczą nieludzką. -William
bo wy­maga­nie-człowie­czeństwa-od ludzi-stało ę-dziś-rzeczą-nieludzką
William Orville Douglas Cytaty: Nor­malność to po pros­tu sza­leństwo, które jest ak­cepto­wane przez większość. -William
nor­malność-to po pros­-sza­ństwo-które-jest ak­cepto­wane-przez-większość
William Orville Douglas Cytaty: Za wiele myśli, z takimi ludźmi niebezpiecznie. -William Shakespeare
za-wiele-myśli-z-takimi-ludźmi-niebezpiecznie
William Orville Douglas Cytaty: Jedni przez grzech się wznoszą, inni przez cnotę upadają. -William Shakespeare
jedni-przez-grzech-ę-wznoszą-inni-przez-cnotę-upadają
William Orville Douglas Cytaty: Pękło cne serce. Dobranoc, mój książę. -William Shakespeare
William Orville Douglas Cytaty: Nadmiar słodyczy zagraża żołądkowi. -William Shakespeare
William Orville Douglas Cytaty: Puste naczynia robią najwięcej hałasu. -William Shakespeare
William Orville Douglas Cytaty: Poloniusz: Cóż czytasz, mości książę? Hamlet: Słowa, słowa, słowa. -William Shakespeare
poloniusz-cóż-czytasz-moś-książę-hamlet-słowa-słowa-słowa
William Orville Douglas Cytaty: Najważniejsze - to być gotowym. -William Shakespeare
William Orville Douglas Cytaty: I byłem królem. Lecz sen przepadł rankiem. -William Shakespeare
William Orville Douglas Cytaty: Moje słowa lecą w górę, moja myśl pozostaje na ziemi. Niepoparte myślą słowa nigdy nie wznoszą się do nieba. -William Shakespeare
moje-słowa-lecą-w-górę-moja-myśl-pozostaje-na-ziemi-niepoparte-myślą-słowa-nigdy-nie-wznoszą-ę-do-nieba