Wojciech Kuczok Cytaty

Wojciech Kuczok Cytaty: His­to­ria nas roz­pie­szczała, poz­wo­liła nam wycho­wywać się w wa­run­kach pokojowych. -Wojciech Kuczok


his­to­ria-nas-roz­pie­szczała-poz­wo­liła-nam-wycho­wywać ę-w wa­run­kach-pokojowych
Wojciech Kuczok Cytaty: Do­tykał mnie wszędzie i przyw­ra­cał czu­cie, przez je­go do­tyk sta­wałam się na powrót. -Wojciech Kuczok


do­tykał-mnie-wszędzie-i przyw­ra­cał-czu­cie-przez-­go-do­tyk-sta­wałam ę-na powrót
Wojciech Kuczok Cytaty: Był czuj­ny, wie­dział, ja­kich py­tań le­piej nie za­dawać, kiedy mil­czeć, kiedy do­tykać, kiedy być i kiedy zniknąć... -Wojciech Kuczok


był-czuj­ny-wie­dział-ja­kich-py­ń-­piej-nie za­dawać-kiedy-mil­czeć-kiedy-do­tykać-kiedy-być-i kiedy-zniknąć
Wojciech Kuczok Cytaty: Już tęskniłem za nią, wiedząc, że to jeszcze jed­no z mi­nięć bez­powrot­nych właśnie się dokonuje. -Wojciech Kuczok


już-tęskniłem-za ą-wiedząc-że to jeszcze-jed­no-z mi­ęć-bez­powrot­nych-właśnie ę-dokonuje
Wojciech Kuczok Cytaty: Kiedy już mi się zdało, że re­gułę jakąś poz­nałem, oka­zywała się tyl­ko zbiegiem wyjątków. -Wojciech Kuczok


kiedy-już-mi ę-zdało-że re­gułę-jakąś-poz­nałem-oka­zywała ę-tyl­ko-zbiegiem-wyjątków
Wojciech Kuczok Cytaty: Wol­ności bez wyz­wo­lenia zas­ma­kować nie sposób, tak jak ciepło swój sens zys­ku­je tyl­ko wte­dy, kiedy się chłód poz­na, kiedy się w prze­marznięciu do ciepła zatęskni... -Wojciech Kuczok


Wojciech Kuczok Cytaty: ... bo nie ma w świecie mienia większe­go niż mieć siebie nawzajem. -Wojciech Kuczok


bo nie  w świecie-mienia-większe­go-ż-mieć-siebie-nawzajem
Wojciech Kuczok Cytaty: Cmen­tarz to złomo­wis­ko pamięci. -Wojciech Kuczok


Wojciech Kuczok Cytaty: Miłość poz­na­je się po tym, że czy­jegoś głosu prag­niesz bar­dziej, niż ciszy; kochać to zgod­nie przer­wać roz­mowę, żeby posłuchać deszczu... -Wojciech Kuczok


miłość-poz­na­ ę-po tym-że czy­jegoś-głosu-prag­niesz-bar­dziej-ż-ciszy-kochać-to zgod­nie-przer­wać-roz­mowę-żeby-posłuchać
Wojciech Kuczok Cytaty: Ludzie tak nap­rawdę mogą mie­szkać tyl­ko w in­nych ludziach. Dep­resja to nic in­ne­go, jak bez­domność. Na dep­resję cier­pią ludzie, którzy nie mają w kim mieszkać. -Wojciech Kuczok


ludzie-tak-nap­rawdę-mogą-mie­szkać-tyl­ko-w in­nych-ludziach-dep­resja to nic-in­ne­go-jak bez­domność-na dep­resję-cier­pią
Wojciech Kuczok Cytaty: Za­nim zdążyła go za­pytać, czy nie przes­ta­nie jej kochać, jeśli w ogóle nie będzie miała pier­si, no­wotwór zjadł jej mózg. On kochałby ją na­wet, gdy­by zos­tał z niej tyl­ko głos... -Wojciech Kuczok


Wojciech Kuczok Cytaty: Czas jest wro­giem zauroczeń. -Wojciech Kuczok


Wojciech Kuczok Cytaty: Jak naj­więcej wy­daj­ności, przy jak naj­mniej­szej obec­ności - oto cze­go się od nas żąda. (o pracy)  -Wojciech Kuczok


jak-naj­więcej-wy­daj­noś-przy-jak naj­mniej­szej-obec­noś- oto-cze­go ę-od nas-żąda-o-pracy 
Wojciech Kuczok Cytaty: Do­my starzeją się zdrad­li­wie, sta­rość lęgnie się w nich pokątnie, a po­tem niepos­trzeżenie anek­tu­je ko­lej­ne połacie, sta­rość domów wy­myka się spod kon­tro­li, przes­ta­je być widzial­na dla do­mow­ników, za to po­dej­mo­wani goście czują ją już u pro­gu w smrodzie stęchlizny. -Wojciech Kuczok


Wojciech Kuczok Cytaty: Gra­nica (do­rosłości) mu­si tkwić tam, gdzie nag­le przes­ta­je się tęsknie wycze­kiwać przyszłości. -Wojciech Kuczok


gra­nica-do­rosłoś-mu­-tkwić-tam-gdzie-nag­-przes­­ ę-tęsknie-wycze­kiwać-przyszłoś
Wojciech Kuczok Cytaty: Nie mieli po­mysłu na sta­rość, tak jak wcześniej nie mieli po­mysłów na życie. -Wojciech Kuczok


nie-mieli-po­mysłu-na sta­rość-tak-jak wcześniej-nie mieli-po­mysłów-na życie
Wojciech Kuczok Cytaty: Byłem słuchem swo­jego po­kole­nia, tyl­ko słuchem, bo głosu nikt mi nie udzielił. -Wojciech Kuczok


byłem-słuchem-swo­jego-po­kole­nia-tyl­ko-słuchem-bo głosu-nikt-mi nie udzielił
Wojciech Kuczok Cytaty: Sta­rość po­lega na tym, że się wszędzie ma da­leko, za daleko... -Wojciech Kuczok


sta­rość-po­lega-na tym-że ę-wszędzie- da­leko-za daleko