Zielona15 Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zielona15 Cytaty: Sta­ram się nie przej­mo­wać złymi chwi­lami w moim życiu. Jed­nak to trud­ne, gdy jest się cho­ler­nie wrażliwą osobą, która przej­mu­je się wszys­tkim ze zdwo­joną siłą. Jes­tem tyl­ko człowiekiem, z dnia na dzień się nie zmienię. Ale war­to próbować. -Zielona15
Zielona15 Cytaty: Chmu­ry w kształcie ser­ca... widzisz je wte­dy, gdy nie pot­ra­fisz zapomnieć. -Zielona15
chmu­ry-w kształcie-ser­ca-widzisz  wte­dy-gdy-nie pot­ra­fisz-zapomnieć
Zielona15 Cytaty: Te­raz już wiem, że nie kłamałeś tyl­ko wte­dy, gdy się przedstawiałeś. -Zielona15
te­raz-już-wiem-że nie kłamałeś-tyl­ko-wte­dy-gdy ę-przedstawiałeś
Zielona15 Cytaty: Cza­sem lu­bię so­bie po­marzyć. Mój świat jest wte­dy ta­ki... ideal­ny.Choć przez chwilę... -Zielona15
cza­sem-lu­bię-so­bie-po­marzyć-mój świat-jest wte­dy-­ki-ideal­nychoć-przez-chwilę
Zielona15 Cytaty:
Zielona15 Cytaty: Po­wie­działa, że kocha mnie jak przy­jaciółki, które zna od dzieciństwa. Łza spłynęła mi po po­liczku. To były naj­piękniej­sze słowa ja­kie kiedy­kol­wiek usłyszałam. -Zielona15
Zielona15 Cytaty: Mi­mo, że nie jes­teście już ra­zem - mówisz o nim bez przer­wy, śni ci się po no­cach, nie możesz przes­tać o nim myśleć, wspo­minasz spędzo­ne ra­zem dni. I upar­cie twier­dzisz, że go już nie kochasz. Uwierz! To jest miłość, nie zap­rzeczaj temu!  -Zielona15
Zielona15 Cytaty: Zna­leźć piękno w naj­mniej­szym szczególe. Cie­szyć się drob­nos­tka­mi. Darzyć ludzi uśmie­chem. Po­daro­wać ko­muś ser­ce. I żyć wśród przy­jaciół. To naj­większe szczęście ja­kie można so­bie wyobrazić. -Zielona15
Zielona15 Cytaty: I co z te­go, że znów się pokłóciłyście... I co z te­go, że mówisz
Zielona15 Cytaty: Gdy in­ni cze­goś pot­rze­bują, jes­teś pier­wszą osobą, którą proszą o po­moc. Gdy wszys­tko dob­rze im się układa, na­wet nie za­pytają, co u ciebie. Ta­kie życie... -Zielona15
Zielona15 Cytaty: Mi­mo, że od­po­wie­dział
mi­mo-że od­po­wie­dział-na-ra­zie-nie-muszę-poukładać-życie-to w twoich-uszach-zab­rzmiało-to jak-chyba-so­bie-kpisz
Zielona15 Cytaty: Cza­sem wspo­minam chwi­le spędzo­ne ra­zem tyl­ko po to, aby znów uj­rzeć twój uśmiech. -Zielona15
cza­sem-wspo­minam-chwi­-spędzo­ne-ra­zem-tyl­ko-po to-aby znów-uj­rzeć-twój-uśmiech
Zielona15 Cytaty: A w głębi duszy tli się mała is­kier­ka nadziei. -Zielona15
a w głębi-duszy-tli ę-ła-is­kier­ka-nadziei
Zielona15 Cytaty: Ludzie się zmieniają, al­bo my ich le­piej poznajemy. -Zielona15
ludzie ę-zmieniają-al­bo-my ich-­piej-poznajemy
Zielona15 Cytaty: Cza­sem nie wys­tar­cza sta­rać się ze wszys­tkich sił... Trze­ba po­myśleć, czy ci o których wal­czysz, chcą te­go i czy są te­go war­ci. Jeśli nie - od­puść so­bie. Uwierz, nie warto. -Zielona15
Zielona15 Cytaty: Nie ma dziw­nych ludzi. Są tyl­ko ludzie, którzy pat­rzą na świat inaczej niż my. -Zielona15
nie- dziw­nych-ludzi-są tyl­ko-ludzie-którzy-pat­rzą-na świat-inaczej-ż-my
Zielona15 Cytaty: Uwiel­biam kiedy uśmie­chasz się do mnie łobuzersko. Uwiel­biam kiedy nasze us­ta łączą się w de­likat­nym po­całun­ku. Uwiel­biam kiedy szep­czesz, że mnie kochasz. Szko­da, że ro­bisz to tyl­ko we śnie. -Zielona15
Zielona15 Cytaty: Zro­zum, że ja się te­go nie do­myślę. Mu­sisz po­wie­dzieć mi to wprost. Choćby to miało boleć. -Zielona15
zro­zum-że ja ę-te­go-nie do­myślę-mu­sisz po­wie­dzieć-mi to wprost-choćby to miało-boleć
Zielona15 Cytaty: Cza­sem pragnę o czymś za­pom­nieć, tak po pros­tu wyrzu­cić to z pa­mięci... ale niektórych rzeczy po pros­tu nie da się za­pom­nieć. Ta­kie wy­darze­nia po­zos­tają w pa­mięci, aż do śmierci... -Zielona15
Zielona15 Cytaty: W życiu jest cza­sem jak w dra­pieżnic­twie. Są oso­by, które cie krzyw­dzą, ale nie możesz bez nich żyć. -Zielona15
w życiu-jest cza­sem-jak w dra­pieżnic­twie-są oso­by-które-cie-krzyw­dzą-ale-nie możesz-bez-nich-żyć
Zielona15 Cytaty: Wciąż mam w ser­cu ta pus­tkę, która zos­ta­wiłyście przy pożeg­na­niu. I nikt, ani nic nie wy­pełni jej, nigdy. -Zielona15
wciąż-mam-w ser­cu- pus­tkę-która-zos­­wiłyście-przy-pożeg­na­niu-i nikt-ani-nic-nie wy­peł-jej-nigdy
Zielona15 Cytaty: Idę ścieżką życia, a wokół tyl­ko pustka. -Zielona15
idę-ścieżką-życia-a wokół-tyl­ko-pustka
Zielona15 Cytaty: Chciałabym móc po­wie­dzieć mu 
chciałabym-móc-po­wie­dzieć-mu cześć-­kie zwykłe-tak-po prostu
Zielona15 Cytaty: Każde­go ran­ka budzę się z prze­kona­niem, że dzi­siaj w końcu od­ważę się mu to po­wie­dzieć. Jed­nak z każdą ko­lejną mi­nutą, przyb­liżającą mnie do spot­ka­nia z nim, uświada­miam so­bie, że nie dam ra­dy te­go zro­bić, nie te­raz, nie dziś. Nie wiem cze­go tak bar­dzo się boję, prze­cież, ja go wca­le nie kocham... -Zielona15
Zielona15 Cytaty: Fakt, że nie będziemy ra­zem nie spra­wił, że przes­tałam o tym marzyć. Bo uśmie­chem może darzyć mnie mi­lion in­nych ludzi, ale żaden nie da mi ty­le szczęścia, co twój. -Zielona15
fakt-że nie będziemy-ra­zem-nie spra­wił-że przes­łam-o tym-marzyć-bo uśmie­chem-może-darzyć-mnie-mi­lion-in­nych-ludzi-ale
Zielona15 Cytaty: Rodzi­na to naj­większy skarb! Choć większość pew­nie o tym nie myśli. Ciągłe kłótnie, spo­ry, podziel­ne zda­nia. Ale nig­dy, za żad­ne in­ne skar­by świata nie za­mieniłabym was na ko­goś innego... -Zielona15
Zielona15 Cytaty: Prze­cież nie można cze­kać, aż coś przyj­dzie sa­mo... sko­ro jest na wy­ciągnięcie ręki. -Zielona15
prze­cież-nie można-cze­kać-aż coś-przyj­dzie-­mo-sko­ro jest na wy­ągnięcie-ręki
Zielona15 Cytaty: Te­go, co naj­ważniej­sze nie da się upa­miętnić na zdjęciach... -Zielona15
te­go-co naj­ważniej­sze-nie da ę-upa­miętnić-na zdjęciach
Zielona15 Cytaty: Uda­wana przy­jaźń w dzień, ciche plot­ki w nocy!  -Zielona15
uda­wana-przy­jaźń-w dzień-ciche-plot­ki-w nocy 
Zielona15 Cytaty: To nie zaz­drość, to po pros­tu cho­ler­na pot­rze­ba by­cia z tobą, gdy jes­teś z inną. -Zielona15
to nie zaz­drość-to po pros­-cho­ler­na-pot­rze­ba-by­cia-z tobą-gdy-jes­teś-z inną
Zielona15 Cytaty: Szczęścia! Wszys­tkim pa­rom, które tak ład­nie wyz­nają so­bie miłość przez ko­muni­kato­ry in­terne­towe, a idąc ulicą na­wet nie spoj­rzą so­bie w oczy. -Zielona15
szczęścia-wszys­tkim-pa­rom-które-tak-ład­nie-wyz­nają-so­bie-miłość-przez-ko­muni­kato­ry-in­terne­towe-a idąc-ulicą-na­wet
Zielona15 Cytaty: Byłam wielką prze­ciw­niczką miłości przez In­ternet... dopóki sa­mej mnie to nie dotknęło. -Zielona15
byłam-wielką-prze­ciw­niczką-miłoś-przez-in­ternet-dopóki ­mej-mnie-to nie dotknęło
Zielona15 Cytaty: Cóż za paradoks. Wie­dzieć, że postępu­je się źle, ale mi­mo wszys­tko da­lej to ro­bić, a później uda­wać ofiarę i przep­raszać jak głupia. -Zielona15
cóż-za paradoks-wie­dzieć-że postępu­ ę-ź-ale-mi­mo-wszys­tko-da­lej-to ro­bić-a później-uda­wać-ofiarę-i przep­raszać
Zielona15 Cytaty: Po­mimo wielu
po­mimo-wielu-miłos­nych-doświad­czeń-nig­dy-nie zro­zumiała-co znaczy-kochać-bo jak można-po­kochać-drugą-osobę-gdy
Zielona15 Cytaty: Po co gnać sko­ro można stać?  -Zielona15
po co gnać-sko­ro-można-stać