` Pro­ponu­jesz ludziom, żeby wyszli ze swoich og­ra­niczeń a sam w nich tkwisz ! 


` pro­ponu­jesz-ludziom-żeby-wyszli-ze swoich-og­ra­niczeń-a sam-w nich-tkwisz- 
bluecaffe` pro­ponu­jeszludziomżebywyszlize swoichog­ra­niczeńa samw nichtkwisz ` pro­ponu­jesz ludziomżeby wyszliwyszli ze swoichze swoich og­ra­niczeńog­ra­niczeń a sama sam w nichw nich tkwiszżeby wyszli ze swoichwyszli ze swoich og­ra­niczeńze swoich og­ra­niczeń a samog­ra­niczeń a sam w nicha sam w nich tkwiszżeby wyszli ze swoich og­ra­niczeńwyszli ze swoich og­ra­niczeń a samze swoich og­ra­niczeń a sam w nichog­ra­niczeń a sam w nich tkwiszżeby wyszli ze swoich og­ra­niczeń a samwyszli ze swoich og­ra­niczeń a sam w nichze swoich og­ra­niczeń a sam w nich tkwisz

Gdy ko­bieta od­ma­wia miłości, a pro­ponu­je ci przy­jaźń, nie bierz te­go za od­mowę; znaczy to, że chce postępo­wać według kolejności. -Molier
gdy-ko­bieta-od­­wia-miłoś-a pro­ponu­- przy­jaźń-nie bierz-te­go-za od­mowę-znaczy-to-że chce-postępo­wać-według-kolejnoś
W chwi­li, gdy poczu­jesz w ser­cu miłość i doświad­czysz jej głębi, od­kry­jesz, że dla ciebie świat nie jest już ta­ki sam, ja­ki był do tej pory. -Jiddu Krishnamurti
w chwi­li-gdy-poczu­jesz-w ser­cu-miłość-i doświad­czysz-jej-głębi-od­kry­jesz-że dla-ciebie-świat-nie jest już-­ki-sam-ja­ki