`Bab­cia miała rację, jeżeli tyl­ko po­każesz mężczyźnie, że ci na nim za­leży, już jes­teś na stra­conej po­zyc­ji.. I nie każda po­zyc­ja to pro­pozyc­ja ! 


`bab­cia-miała-rację-żeli-tyl­ko-po­każesz-mężczyźnie-że  na nim-za­ży-już-jes­teś-na stra­conej-po­zyc­ji-i-nie każda
bluecaffe`bab­ciamiałaracjęjeżelityl­kopo­każeszmężczyźnieże ci na nimza­leżyjużjes­teśna stra­conejpo­zyc­jinie każdapo­zyc­jato pro­pozyc­ja `bab­cia miałamiała racjęjeżeli tyl­kotyl­ko po­każeszpo­każesz mężczyźnieże ci na nim za­leżyjuż jes­teśjes­teś na stra­conejna stra­conej po­zyc­jii nie każdanie każda po­zyc­japo­zyc­ja to pro­pozyc­ja`bab­cia miała racjęjeżeli tyl­ko po­każesztyl­ko po­każesz mężczyźniejuż jes­teś na stra­conejjes­teś na stra­conej po­zyc­jii nie każda po­zyc­janie każda po­zyc­ja to pro­pozyc­ja

Jeżeli jes­teś w trwałym związku i na­dej­dzie chwi­la kiedy zas­ta­nowisz sie czy na­dal kochasz, po­myśl so­bie co byś zro­bił gdy­byś nag­le zna­lazł się nad gro­bem dru­giej płówki... Jeżeli poczu­jesz głebo­ki smu­tek i łzy popłyną Ci po po­liczku bedziesz już wie­dział że jes­teś z kimś bez które­go nie możesz żyć.Jeżeli już mu­sisz się gdzieś w życiu śpie­szyć, śpiesz się tyl­ko do te­go, by żyć w nim wolniej.- Skąd masz te blizny? - Walczyłam. - Z kim? - Ze sobą. .............................. Kiedy masz ja­kikol­wiek prob­lem sięgasz po żyletkę. Spróbu­jesz raz - nie ma już dla Ciebie ra­tun­ku. Wte­dy two­je życie się kom­pli­kuje, na­biera zmian. Jes­teś go­towy żyć w ciągłym kłamstwie? Jes­teś go­towy oszu­kiwać najbliższych? Pat­rzeć na siebie z obrzydzeniem? Płakać co wieczór? Po­paść w autoag­resję, a na­wet w depresję? Jeżeli tak to dro­ga wolna...Nie umiem żyć sa­mot­nie. W baj­ce każda księżniczka miała księcia.Żyć, by cierpieć - to niegodne człowieka. Nie możemy tkwić w bólu. Musimy zanurzyć się w nim, żyć w nim w pełni, aby potem wykuć z niego schody, które przywiodą nas do świątyni radości.najmłod­szy mądra­la wrócił z podwórka brud­ny i zabłoco­ny. je­go oj­ciec się złości : - co za bru­das ! czy wiesz, do ko­go jes­teś po­dob­ny ? - bab­cia zaw­sze mówi, że do ta­ty ...