`By­wa, że jes­teśmy tak zajęci szu­kaniem siebie ze na­wet nie zauważamy ze ma­my siebie tuż obok.


`by­wa-że jes­teśmy-tak-zaję-szu­kaniem-siebie-ze na­wet-nie zauważamy-ze ­my-siebie-ż-obok
bluecaffe`by­waże jes­teśmytakzajęciszu­kaniemsiebieze na­wetnie zauważamyze ma­mytużobokże jes­teśmy taktak zajęcizajęci szu­kaniemszu­kaniem siebiesiebie ze na­wetze na­wet nie zauważamynie zauważamy ze ma­myze ma­my siebiesiebie tużtuż obokże jes­teśmy tak zajęcitak zajęci szu­kaniemzajęci szu­kaniem siebieszu­kaniem siebie ze na­wetsiebie ze na­wet nie zauważamyze na­wet nie zauważamy ze ma­mynie zauważamy ze ma­my siebieze ma­my siebie tużsiebie tuż obokże jes­teśmy tak zajęci szu­kaniemtak zajęci szu­kaniem siebiezajęci szu­kaniem siebie ze na­wetszu­kaniem siebie ze na­wet nie zauważamysiebie ze na­wet nie zauważamy ze ma­myze na­wet nie zauważamy ze ma­my siebienie zauważamy ze ma­my siebie tużze ma­my siebie tuż obokże jes­teśmy tak zajęci szu­kaniem siebietak zajęci szu­kaniem siebie ze na­wetzajęci szu­kaniem siebie ze na­wet nie zauważamyszu­kaniem siebie ze na­wet nie zauważamy ze ma­mysiebie ze na­wet nie zauważamy ze ma­my siebieze na­wet nie zauważamy ze ma­my siebie tużnie zauważamy ze ma­my siebie tuż obok

Zos­tałem za­pyta­ny Życie to coś, co dzieje się obok nas, gdy jes­teśmy zajęci układa­niem planów.Tak na prawdę do­biera­my so­bie ta­kich przy­jaciół, który­mi sa­mi według siebie jes­teśmy. Mam na myśli to, że siebie uważamy za oso­by szlachet­ne i po­dob­nych so­bie chce­my mieć wokół siebie, ludzi po­dob­nie myślących i czujących, tak, aby pow­stała nić po­rozu­mienia wspólne­go, która będzie fun­da­men­tem tej przy­jaźni i uczy­ni ją prawdziwą.No­simy duszę i jes­teśmy niesieni przez duszę, której nie zna­my. Kiedy nieroz­wi­nięta za­gad­ka sta­je na dwóch no­gach, przychodzi nasza ko­lej. Ob­ra­zy ze snu, które sa­me siebie szczy­pią w ra­mię, nie budząc się przy tym, to my. Bo my jes­teśmy za­gadką, której nikt nie zga­duje. To my jes­teśmy baśnią zam­kniętą we włas­nym ob­ra­zie. To my jes­teśmy tym, co idzie, nie dochodząc do jasności.dałam Ci całą siebie na­wet so­bie z siebie nie zos­ta­wiłam nic a teraz te­raz to już na­wet siebie nie mam...Ludzie są razem nie tylko wtedy, gdy się znajdują tuż obok siebie, z nami żyje także ten, który odszedł, któregośmy pożegnali.