`Cieka­we czy ktoś ma ty­le sa­mo cier­pli­wości do Ciebie co ja ? 


`cieka­we-czy-ktoś- ty­-­mo-cier­pli­woś-do ciebie-co ja  
bluecaffe`cieka­weczyktośma ty­lesa­mocier­pli­woścido ciebieco ja  `cieka­we czyczy ktośktoś ma ty­lema ty­le sa­mosa­mo cier­pli­wościcier­pli­wości do ciebie`cieka­we czy ktośczy ktoś ma ty­lektoś ma ty­le sa­moma ty­le sa­mo cier­pli­wościsa­mo cier­pli­wości do ciebie`cieka­we czy ktoś ma ty­leczy ktoś ma ty­le sa­moktoś ma ty­le sa­mo cier­pli­wościma ty­le sa­mo cier­pli­wości do ciebie`cieka­we czy ktoś ma ty­le sa­moczy ktoś ma ty­le sa­mo cier­pli­wościktoś ma ty­le sa­mo cier­pli­wości do ciebie

Jes­tem niczym roz­wa­lone puzzle. Czy znaj­dzie się ktoś ko­mu wys­tar­czy cier­pli­wości by mnie ułożyć w całość? Kluczem do szczęścia jest za­sianie fa­sol­ki praw­dy, nadziei, cier­pli­wości i pod­le­wanie każdej w tym sa­mym czasie.Nie chodzi tu więc o to, czy ktoś jest słaby, czy sil­ny, tyl­ko - czy może przet­rwać miarę swo­jego cier­pienia, mo­ral­ne­go czy fizycznego.A to stroik za gruby, to kla­pa znów nie dochodzi. Z klar­ne­tem wie­czys­te śluby składają cier­pli­wi młodzi. Lecz to oni drodzy, mają za skar­by znajomych. Choć cza­sem są dla nich srodzy, każdy z osob­na ceniony. Bóg im cier­pli­wość dał do po­kole­nia Meyego. Bo kto nor­malny by chciał, wciąż słuchać pis­ku te­go...? : ) Znów widzę Cię ub­raną w ko­lory sza­rości. Niewinną is­totę dla której świat rzu­ca kłody pod no­gi. Is­totę, której zaw­dzięczam swo­je uoso­bienie. Wy­pełniasz mo­je życie tętnem nieziem­skiego spo­koju. Otaczasz ra­miona­mi cier­pli­wości tak by końce mnie współgrały tworząc całość. Te­raz bez Ciebie w pus­tym, białym od niepa­mięci po­koju sta­wiam swo­je drętwe myśli biegnące ku To­bie. Noc bez dnia. Niepo­liczal­ny czas...Czy zda­jesz so­bie sprawę, że za­nim skończysz czy­tać to zda­nie, ktoś zdąży um­rzeć, śmier­cią na­turalną, czy też w wy­niku wy­pad­ku, choroby... Ktoś in­ny właśnie się na­rodził w kochającej rodzi­nie, bądź ta­kiej, która miłości nie zna... Nie ważne, co dzieje się te­raz. Pa­miętaj, gdzieś na świecie jest ktoś, kto czu­je te­raz to sa­mo co Ty. Po­myśl o nim. Może pot­rze­buje właśnie ciebie... W szczęściu, czy też smut­ku i swej samotności...