`Często na nur­tujące nas py­tania szu­kamy od­po­wie­dzi w in­terne­cie, wśród zna­jomych, rodzi­ny.. a tak nap­rawdę cza­sami le­piej pocze­kać na dal­szy bieg wydarzeń.


`często-na nur­tują-nas-py­tania-szu­kamy-od­po­wie­dzi-w in­terne­cie-wśród-zna­jomych-rodzi­ny-a tak-nap­rawdę-cza­sami-­piej
bluecaffe`częstona nur­tującenaspy­taniaszu­kamyod­po­wie­dziw in­terne­ciewśródzna­jomychrodzi­nya taknap­rawdęcza­samile­piejpocze­kaćna dal­szybiegwydarzeń`często na nur­tującena nur­tujące nasnas py­taniapy­tania szu­kamyszu­kamy od­po­wie­dziod­po­wie­dzi w in­terne­ciewśród zna­jomycha tak nap­rawdęnap­rawdę cza­samicza­sami le­piejle­piej pocze­kaćpocze­kać na dal­szyna dal­szy biegbieg wydarzeń`często na nur­tujące nasna nur­tujące nas py­tanianas py­tania szu­kamypy­tania szu­kamy od­po­wie­dziszu­kamy od­po­wie­dzi w in­terne­ciea tak nap­rawdę cza­saminap­rawdę cza­sami le­piejcza­sami le­piej pocze­kaćle­piej pocze­kać na dal­szypocze­kać na dal­szy biegna dal­szy bieg wydarzeń

Pro­wokac­ja to naj­lep­szy sposób na to, by człowiek szczerze od­po­wie­dział na nur­tujące Cie pytania  -Owid
pro­wokac­ja-to naj­lep­szy-sposób-na to-by człowiek-szczerze-od­po­wie­dział-na nur­tują-cie-pytania 
Tak często szu­kamy ko­goś, że nie zauważamy, jak stoi koło nas... -psycholożka
tak-często-szu­kamy-ko­goś-że nie zauważamy-jak stoi-koło-nas
Szu­kamy wśród gwiazd, te­go co kry­je się w nas. -Kedar
szu­kamy-wśród-gwiazd-te­go-co kry­ ę-w nas
Psychiat­ra szu­ka od­po­wie­dzi na py­tanie, ja­ki jest człowiek nap­rawdę, co kry­je się pod maską je­go mi­miki, gestów i słów. -Antoni Kępiński
psychiat­ra-szu­ka-od­po­wie­dzi-na py­tanie-ja­ki-jest człowiek-nap­rawdę-co kry­ ę-pod-maską-­go-mi­miki-gestów-i słów