`Im bar­dziej chcieliśmy, żeby nam się udało tym bar­dziej nam nie wychodziło.


`im-bar­dziej-chcieliśmy-żeby-nam ę-udało-tym-bar­dziej-nam-nie wychodziło
bluecaffe`imbar­dziejchcieliśmyżebynam sięudałotymnamnie wychodziło`im bar­dziejbar­dziej chcieliśmyżeby nam sięnam się udałoudało tymtym bar­dziejbar­dziej namnam nie wychodziło`im bar­dziej chcieliśmyżeby nam się udałonam się udało tymudało tym bar­dziejtym bar­dziej nambar­dziej nam nie wychodziłożeby nam się udało tymnam się udało tym bar­dziejudało tym bar­dziej namtym bar­dziej nam nie wychodziłożeby nam się udało tym bar­dziejnam się udało tym bar­dziej namudało tym bar­dziej nam nie wychodziło

Może cza­sami nie postępu­jemy właści­wie, bo niewłaści­wa rzecz wy­daje się bar­dziej niebez­pie­czna, a my nie chce­my wyjść na tchórzy, więc ro­bimy niewłaściwą rzecz właśnie dla­tego, że to niebez­pie­czne. Bar­dziej nam za­leży na tym, żeby nie wyjść na tchórzy, niż żeby wyb­rać dobrze.Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Im bar­dziej jes­teś ni­kim, tym bar­dziej prag­niesz, żeby cały świat kręcił się wokół ciebie.Im bar­dziej Wszechświat wy­daje się zro­zumiały, tym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego.Czym bar­dziej ory­ginal­ne od­kry­cie, tym bar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimś czasie.Im bliżsi są nam ludzie, tym bar­dziej jes­teśmy ślepi.