`Jes­tem strasznie kochli­wa, ale kochać będę tyl­ko raz ! 


`jes­tem-strasznie-kochli­wa-ale-kochać-będę-tyl­ko-raz- 
bluecaffe`jes­temstraszniekochli­waalekochaćbędętyl­koraz `jes­tem straszniestrasznie kochli­waale kochaćkochać będębędę tyl­kotyl­ko raz`jes­tem strasznie kochli­waale kochać będękochać będę tyl­kobędę tyl­ko razale kochać będę tyl­kokochać będę tyl­ko razale kochać będę tyl­ko raz

Uśmie­cham się wte­dy i mam przez chwilę wrażenie, że nie jes­tem sam. Ale jes­tem i w głębi duszy wiem, że zaw­sze będę.Nie jes­tem wys­tar­czająco dob­ra dla Ciebie ?  Wiesz co to oz­nacza ? Nig­dy nie będę two­ja, nie jes­tem idealna, nie mam fi­gur­ki modelki, ani zacho­wania księżniczki, tym­bar­dziej głosu słowika. Nig­dy nie będę ideal­na w Twoich oczach. Nie warto. Ale i tak codzien­nie wie­czo­rem pat­rze w lus­tro i proszę byś mnie pokochał. Chce być idealna. Idealna.W tym ro­ku jes­tem gwiazdą, ale kim będę w następnym? Czarną dziurą? Za­raz, mo­ment gdzie idziesz? Zos­ta­wisz mnie te­raz samą? Tu w pus­tym domu? Ah tak za­pom­niałam my tyl­ko uda­jemy rodzinę na noc wra­casz do niej.... Jes­tem tyl­ko roz­rywką gdy Ci się nudzi...Pul­su­je we mnie Dzi­ki ogień Z mi­liona drżeń Ser­ce moje Omdlewa To znów Wra­ca do życia Silniej Raz po raz Fa­la ognia Jes­tem pochodnią Jes­tem ogniem Nie przestawaj Uwielbiam Gdy pulsujesz mądra­la py­ta oj­ca : - ta­to, ja­ka jest różni­ca między ' oszczędny ' a ' skąpy ' ? - widzisz, two­ja ma­ma twier­dzi, że jeśli będę no­sił swój płaszcz piąty rok, to jes­tem oszczędny, ale jeśli każę jej no­sić kos­tium dru­gi rok, to jes­tem skąpy