`Każda godzi­na z Tobą upływa w ciągu kil­ku sekund.


`każda-godzi­na-z tobą-upływa-w ągu-kil­ku-sekund
bluecaffe`każdagodzi­naz tobąupływaw ciągukil­kusekund`każda godzi­nagodzi­na z tobąz tobą upływaupływa w ciąguw ciągu kil­kukil­ku sekund`każda godzi­na z tobągodzi­na z tobą upływaz tobą upływa w ciąguupływa w ciągu kil­kuw ciągu kil­ku sekund`każda godzi­na z tobą upływagodzi­na z tobą upływa w ciąguz tobą upływa w ciągu kil­kuupływa w ciągu kil­ku sekund`każda godzi­na z tobą upływa w ciągugodzi­na z tobą upływa w ciągu kil­kuz tobą upływa w ciągu kil­ku sekund

Stworze­nie człowieka trwa kil­ka mi­liardów lat - je­go śmierć za­led­wie kil­ka sekund.Za­poz­na­jemy się z ko­bietą w ciągu kil­ku chwil, poz­na­jemy ją bliżej w ciągu kil­ku lat, ale do­piero zry­wając z nią - poz­na­jemy ją naprawdę.Zyskasz więcej przyjaciół w ciągu dwóch miesięcy, jeśli okażesz zainteresowanie innym, niż w ciągu dwóch lat, pragnąc skłonić ludzi do zainteresowania się tobą.Każda godzi­na ra­ni, os­tatnia zabija.dob­re życie upływa szyb­ko jak dob­rze spedzo­ny dzień z przy­jaciółmi złe życie upływa wol­no jak czas w pra­cy której nie cierpisz...