`Każda godzi­na z Tobą upływa w ciągu kil­ku sekund.


`każda-godzi­na-z tobą-upływa-w ągu-kil­ku-sekund
bluecaffe`każdagodzi­naz tobąupływaw ciągukil­kusekund`każda godzi­nagodzi­na z tobąz tobą upływaupływa w ciąguw ciągu kil­kukil­ku sekund`każda godzi­na z tobągodzi­na z tobą upływaz tobą upływa w ciąguupływa w ciągu kil­kuw ciągu kil­ku sekund`każda godzi­na z tobą upływagodzi­na z tobą upływa w ciąguz tobą upływa w ciągu kil­kuupływa w ciągu kil­ku sekund`każda godzi­na z tobą upływa w ciągugodzi­na z tobą upływa w ciągu kil­kuz tobą upływa w ciągu kil­ku sekund

Stworze­nie człowieka trwa kil­ka mi­liardów lat - je­go śmierć za­led­wie kil­ka sekund. -Jostein Gaarder
stworze­nie-człowieka-trwa-kil­ka-mi­liardów-lat- ­go-śmierć-za­led­wie-kil­ka-sekund
Za­poz­na­jemy się z ko­bietą w ciągu kil­ku chwil, poz­na­jemy ją bliżej w ciągu kil­ku lat, ale do­piero zry­wając z nią - poz­na­jemy ją naprawdę. -Horacy Safrin
za­poz­na­jemy ę-z ko­bietą-w ągu-kil­ku-chwil-poz­na­jemy-ją bliżej-w ągu-kil­ku-lat-ale-do­piero-zry­wając-z ą
Zyskasz więcej przyjaciół w ciągu dwóch miesięcy, jeśli okażesz zainteresowanie innym, niż w ciągu dwóch lat, pragnąc skłonić ludzi do zainteresowania się tobą. -Dale Carnegie
zyskasz-więcej-przyjaciół-w-ągu-dwóch-miesięcy-śli-okażesz-zainteresowanie-innym-ż-w-ągu-dwóch-lat-pragnąc-skłonić-ludzi-do
Każda godzi­na ra­ni, os­tatnia zabija. -Neil Gaiman
każda-godzi­na-ra­-os­tatnia-zabija
dob­re życie upływa szyb­ko jak dob­rze spedzo­ny dzień z przy­jaciółmi złe życie upływa wol­no jak czas w pra­cy której nie cierpisz... -Ciarka
dob­re-życie-upływa-szyb­ko-jak dob­rze-spedzo­ny-dzień-z przy­jaciółmi-złe-życie-upływa-wol­no-jak czas-w pra­cy