`Le­piej żyć w nieświado­mości czy żyć z tą świado­mością do końca? 


`le­piej-żyć-w nieświado­moś-czy-żyć-z tą świado­mośą-do końca 
bluecaffe`le­piejżyćw nieświado­mościczyz tą świado­mościądo końca `le­piej żyćżyć w nieświado­mościw nieświado­mości czyczy żyćżyć z tą świado­mością`le­piej żyć w nieświado­mościżyć w nieświado­mości czyw nieświado­mości czy żyćczy żyć z tą świado­mością`le­piej żyć w nieświado­mości czyżyć w nieświado­mości czy żyćw nieświado­mości czy żyć z tą świado­mością`le­piej żyć w nieświado­mości czy żyćżyć w nieświado­mości czy żyć z tą świado­mością

Świado­mość życia wiąże się ze świado­mością śmierci.Le­piej dłużej żyć, czy kochać praw­dzi­wie.. ? Żyć chwilą, czy chwi­lami żyć? Czy le­piej jest dos­trze­gać prawdę I znając ją cierpieć? A może zaśle­piony­mi oczyma Żyć swoim szczęściem głupca...? Ry­zyko bie­rze się z nieświado­mości swoich poczynań.''Jeśli będzie Ci dane żyć sto lat, to ja chciałbym żyć sto lat mi­nus je­den dzień, abym nie mu­siał żyć ani jednego dnia bez Ciebie.