`Ludzie bez nadziei na życie nie wra­cają tak szyb­ko do zdrowia...


`ludzie-bez-nadziei-na życie-nie wra­cają-tak-szyb­ko-do zdrowia
bluecaffe`ludziebeznadzieina życienie wra­cajątakszyb­kodo zdrowia`ludzie bezbez nadzieinadziei na życiena życie nie wra­cająnie wra­cają taktak szyb­koszyb­ko do zdrowia`ludzie bez nadzieibez nadziei na życienadziei na życie nie wra­cająna życie nie wra­cają taknie wra­cają tak szyb­kotak szyb­ko do zdrowia`ludzie bez nadziei na życiebez nadziei na życie nie wra­cająnadziei na życie nie wra­cają takna życie nie wra­cają tak szyb­konie wra­cają tak szyb­ko do zdrowia`ludzie bez nadziei na życie nie wra­cająbez nadziei na życie nie wra­cają taknadziei na życie nie wra­cają tak szyb­kona życie nie wra­cają tak szyb­ko do zdrowia

Podróże w cza­sie? Uważam, że ludzie re­gular­nie wra­cają z przyszłości i bez przer­wy wpływają na nasze życie. Do­wody są wi­doczne wokół nas. Mówię o tym, że za każdym ra­zem, kiedy wy­suwa­my roszcze­nie od­szko­dowaw­cze, od­kry­wamy, iż ja­kimś ta­jem­niczym spo­sobem dokład­nie to, za co chce­my uzys­kać od­szko­dowa­nie, jest słowo w słowo wyk­luczo­ne z zak­re­su, ja­ki obej­mu­je polisa.Naj­ważniej­sze kar­ty his­to­rii od­wra­cają się bez żad­ne­go szelestu.Jeżeli przy­jaciele od­wra­cają się, życie zaczy­na się walic...Ci którzy są wyjątko­wi szyb­ciej zni­kają, szyb­ciej zeg­nają się ze światem bo prze­rośli swą epokę ..są zbyt wrażli­wi zbyt kruchy na życie w tak bez­względnej rzeczywistości...Życie jest jak sta­ran­nie reżyse­rowa­ny film. Kad­ry muszą po so­bie następo­wać w ja­kiejś lo­gicznej ko­lej­ności, a wy­darze­nia wra­cają do nor­my. Siłą przyz­wycza­jeń i ludzkiej odwagi.