`Miałem wrażenie,że ser­ce za­raz roz­sy­pie mi się na kawałki. Przy­tuliłem ją.Tu­liłem ją i zas­ta­nawiałem się,czy kiedyś od­ważę się ją puścić.` *cy­tat z książki pt. `Nie mów ni­komu` - Har­lan Coben. Spo­dobało mi się i do­dałam tu­taj,po­nieważ autor nie znaj­du­je się wśród innych.


`miałem-wrażenieże-ser­-za­raz-roz­sy­pie-mi ę-na kawałki-przy­tuliłem-jątu­liłem-ją i zas­­nawiałem-ęczy-kiedyś
królik xd`miałemwrażenieżeser­ceza­razroz­sy­piemi sięna kawałkiprzy­tuliłemjątu­liłemją i zas­ta­nawiałemsięczykiedyśod­ważę sięją puścić`cy­tatz książkipt`nie mówni­komu` har­lancobenspo­dobałoi do­dałamtu­tajpo­nieważautornie znaj­du­je sięwśródinnychser­ce za­razza­raz roz­sy­pieroz­sy­pie mi sięmi się na kawałkikiedyś od­ważę się*cy­tat z książkiz książki pt`nie mów ni­komu` har­lan cobenspo­dobało mi sięmi się i do­dałamnie znaj­du­je się wśródwśród innychser­ce za­raz roz­sy­pieza­raz roz­sy­pie mi sięroz­sy­pie mi się na kawałki*cy­tat z książki ptspo­dobało mi się i do­dałamautor nie znaj­du­je się wśródnie znaj­du­je się wśród innych

Wpat­ry­wałem się w białą tab­licę z jej imieniem i naz­wiskiem. Nie miałem już łez. Zas­ta­nawiałem się, jak wyt­rwać mil­cze­nie Bo­ga. Byłem pus­ty w środku. -Janusz Leon Wiśniewski
wpat­ry­wałem ę-w białą-tab­licę-z jej-imieniem-i naz­wiskiem-nie miałem-już-łez-zas­­nawiałem ę-jak wyt­rwać-mil­cze­nie