`My złe? Że ni­by zaw­sze nasza wina? To my kombinujemy? Ut­rudniamy życie? A te­raz po­parzcie na siebie i prze­myślcie od­po­wie­dzi na te py­tania jeszcze raz.


`my-złe-Że-­by-zaw­sze-nasza-wina-to-my kombinujemy-ut­rudniamy-życie-a-te­raz-po­parzcie-na siebie-i prze­myślcie-od­po­wie­dzi
bluecaffe`myzłeeni­byzaw­szenaszawinatomy kombinujemyut­rudniamyżyciete­razpo­parzciena siebiei prze­myślcieod­po­wie­dzina te py­taniajeszczeraz`my złeŻe ni­byni­by zaw­szezaw­sze naszanasza winaut­rudniamy życiete­raz po­parzciepo­parzcie na siebiena siebie i prze­myślciei prze­myślcie od­po­wie­dziod­po­wie­dzi na te py­taniana te py­tania jeszczejeszcze razŻe ni­by zaw­szeni­by zaw­sze naszazaw­sze nasza winaa te­raz po­parzciete­raz po­parzcie na siebiepo­parzcie na siebie i prze­myślciena siebie i prze­myślcie od­po­wie­dzii prze­myślcie od­po­wie­dzi na te py­taniaod­po­wie­dzi na te py­tania jeszczena te py­tania jeszcze raz

Jed­ni cicho upa­dają - mo­ja wina Drudzy ręce umy­wają - mo­ja wina O człowieka co­raz trud­niej - mo­ja wina - mo­ja wina - mo­ja bar­dzo wiel­ka wina!  -Edward Stachura
jed­-cicho-upa­dają- mo­ja-wina-drudzy-rę-umy­wają- mo­ja-wina-o-człowieka-co­raz-trud­niej- mo­ja-wina-mo­ja-wina-mo­ja
Bo miłość to dom... Więc po każdym związku po­zos­tają fun­da­men­ty, burzy­my tyl­ko mu­ry, które prze­cież zaw­sze można zacząć bu­dować jeszcze raz... -stokrotka123
bo miłość-to dom-więc-po każdym-związku-po­zos­tają-fun­da­men­ty-burzy­my-tyl­ko-mu­ry-które-prze­cież-zaw­sze-można