`Naj­gor­sze KOCHAM CIĘ ja­kie można usłyszeć to to z przyzwyczajenia..


`naj­gor­sze-kocham-ciĘ-ja­kie-można-usłyszeć-to to z przyzwyczajenia
bluecaffe`naj­gor­szekochamciĘja­kiemożnausłyszećto to z przyzwyczajenia`naj­gor­sze kochamkocham ciĘciĘ ja­kieja­kie możnamożna usłyszećusłyszeć to to z przyzwyczajenia`naj­gor­sze kocham ciĘkocham ciĘ ja­kieciĘ ja­kie możnaja­kie można usłyszećmożna usłyszeć to to z przyzwyczajenia`naj­gor­sze kocham ciĘ ja­kiekocham ciĘ ja­kie możnaciĘ ja­kie można usłyszećja­kie można usłyszeć to to z przyzwyczajenia`naj­gor­sze kocham ciĘ ja­kie możnakocham ciĘ ja­kie można usłyszećciĘ ja­kie można usłyszeć to to z przyzwyczajenia

...Dla dziew­czy­ny naj­gor­sze imię ja­kie można jej przyk­leić w dzieciństwie to jest: odrzucona... -daru
dla-dziew­czy­ny-naj­gor­sze-imię-ja­kie-można-jej-przyk­leić-w dzieciństwie-to jest-odrzucona
Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać. -Ryszard Kapuściński
nie- gor­sze­go-połącze­nia-ż-broń-głupo­-i strach-wszys­tkiego naj­gor­sze­go-można ę-wówczas-spodziewać
Nie mam naj­lep­sze­go życia. Ale naj­le­piej jest, gdy u Ciebie, na łóżku, swym ra­mieniem mnie otu­lasz i szep­czesz do ucha słod­kie 'kocham Cię'. -margarette
nie-mam-naj­lep­sze­go-życia-ale naj­­piej-jest-gdy-u ciebie-na łóżku-swym-ra­mieniem-mnie-otu­lasz-i szep­czesz-do ucha-słod­kie
Naj­gor­sze nie jest by­cie słabym. Naj­gor­szy jest brak umiejętności przyz­na­nia się do tego. -NightHuntress
naj­gor­sze-nie jest by­cie-słabym-naj­gor­szy jest brak-umiejętnoś-przyz­na­nia ę-do tego
Naj­gor­sze jest to, że ni­kogo nie można zam­knąć w więzieniu przed po­pełnieniem zbrod­ni, zaw­sze po... -daniello
naj­gor­sze-jest to-że ­kogo-nie można-zam­knąć-w więzieniu-przed-po­pełnieniem-zbrod­-zaw­sze-po