`Naj­gor­sze KOCHAM CIĘ ja­kie można usłyszeć to to z przyzwyczajenia..


`naj­gor­sze-kocham-ciĘ-ja­kie-można-usłyszeć-to to z przyzwyczajenia
bluecaffe`naj­gor­szekochamciĘja­kiemożnausłyszećto to z przyzwyczajenia`naj­gor­sze kochamkocham ciĘciĘ ja­kieja­kie możnamożna usłyszećusłyszeć to to z przyzwyczajenia`naj­gor­sze kocham ciĘkocham ciĘ ja­kieciĘ ja­kie możnaja­kie można usłyszećmożna usłyszeć to to z przyzwyczajenia`naj­gor­sze kocham ciĘ ja­kiekocham ciĘ ja­kie możnaciĘ ja­kie można usłyszećja­kie można usłyszeć to to z przyzwyczajenia`naj­gor­sze kocham ciĘ ja­kie możnakocham ciĘ ja­kie można usłyszećciĘ ja­kie można usłyszeć to to z przyzwyczajenia

...Dla dziew­czy­ny naj­gor­sze imię ja­kie można jej przyk­leić w dzieciństwie to jest: odrzucona...Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać.Nie mam naj­lep­sze­go życia. Ale naj­le­piej jest, gdy u Ciebie, na łóżku, swym ra­mieniem mnie otu­lasz i szep­czesz do ucha słod­kie 'kocham Cię'.Naj­gor­sze nie jest by­cie słabym. Naj­gor­szy jest brak umiejętności przyz­na­nia się do tego.Nieroz­pozna­na wys­po rozkoszy, Kocham Cię! Ta­jem­nicza na­miet­ności duszy, Kocham Cię! Myśli mo­ja nieu­chwyt­na w locie, Kocham Cię! Ser­ce mo­jego oceanu roztargnienia, Kocham Cię! Nadziejo blis­ka tym co umierają, Kocham Cię! Uk­ry­ta duszo mo­jej świadomości, Kocham Cię! Mu­zo mo­jego życia bez trwogi, Kocham Cię! Kocham Cię stok­roć bar­dziej niźli ko­gokol­wiek do tej po­ry kochać byłam w stanie.Naj­gor­sze jest to, że ni­kogo nie można zam­knąć w więzieniu przed po­pełnieniem zbrod­ni, zaw­sze po...