`Nasze życie ma czte­ry wiel­kie ce­le: żyć, kochać, uczyć się i po­zos­ta­wiać po so­bie coś cennego.` [Ste­ven Covey] 


`nasze-życie- czte­ry-wiel­kie-­-żyć-kochać-uczyć ę-i po­zos­­wiać-po so­bie-coś-cennego`-ste­ven-covey 
hanuszewska`naszeżyciema czte­rywiel­kiece­leżyćkochaćuczyć sięi po­zos­ta­wiaćpo so­biecoścennego`ste­vencovey `nasze życieżycie ma czte­ryma czte­ry wiel­kiewiel­kie ce­leuczyć się i po­zos­ta­wiaći po­zos­ta­wiać po so­biepo so­bie coś[ste­ven covey] `nasze życie ma czte­ryżycie ma czte­ry wiel­kiema czte­ry wiel­kie ce­leuczyć się i po­zos­ta­wiać po so­biei po­zos­ta­wiać po so­bie coś`nasze życie ma czte­ry wiel­kieżycie ma czte­ry wiel­kie ce­leuczyć się i po­zos­ta­wiać po so­bie coś`nasze życie ma czte­ry wiel­kie ce­le

Przez całe życie należy się uczyć żyć i - co jeszcze bardziej cię zdziwi - przez całe życie należy się uczyć umierać.❤ Pa­miętaj! Kształtują nas głównie po­rażki, ale też i suk­ce­sy. Każdy człowiek no­si w so­bie ba­gaż te­go i te­go. Jak się to dob­rze zro­zumie, to jest to coś bar­dzo cennego Wiel­kim jest błędem za­nied­by­wać to, co dzieje się te­raz, w tym naszym życiu i ro­bić wiel­kie pla­ny licząc na to, że po­zos­ta­niemy tu zawsze.Wiel­kie spra­wy pow­stają w ciszy i sku­pieniu. Mu­simy uczyć się sztu­ki mil­cze­nia i skupienia.Nasze życie można uj­mo­wać ja­ko epi­zod, który niepot­rzeb­nie zakłócił błogi spokój ni­cości. W każdym ra­zie, na­wet ten, ko­mu się ja­ko ta­ko wiodło w życiu, im dłużej żyje, tym jaśniej zda­je so­bie sprawę, że życie ja­ko całość jest a di­sap­poin­tment, nay, a cheat [roz­cza­rowa­niem, nie, wręcz oszus­twem], czy­li, że mówiąc po nasze­mu, ma cha­rak­ter wiel­kiej mis­ty­fikac­ji, by nie rzec szalbierstwa.Dlacze­go tak bar­dzo chcesz zos­tać Ho­kage, bo marzysz o tym, żeby mie­szkańcy two­jej wios­ki, widzieli w to­bie wiel­kiego nin­ja. Tyl­ko dzięki spoj­rze­niom in­nych ludzi, nasze życie nap­rawdę na­biera sen­su. Jeśli nikt nie zwra­ca na ciebie uwa­gi, jest tak jak­byś w ogóle nie istniał. -Haku