`Nie umiem po­kochać urocze­go chłopa­ka, który zro­biłby dla mnie wszystko.. Wolę zap­rzątać so­bie głowę skończo­nym dup­kiem i żyć je­dynie wspom­nieniami i marzeniami.. P r z y k r e ! 


`nie-umiem-po­kochać-urocze­go-chłopa­ka-który-zro­biłby-dla-mnie-wszystko-wolę-zap­rząć-so­bie-głowę-skończo­nym-dup­kiem
bluecaffe`nieumiempo­kochaćurocze­gochłopa­kaktóryzro­biłbydlamniewszystkowolęzap­rzątaćso­biegłowęskończo­nymdup­kiemi żyćje­dyniewspom­nieniamii marzeniamir z y k r e  `nie umiemumiem po­kochaćpo­kochać urocze­gourocze­go chłopa­kaktóry zro­biłbyzro­biłby dladla mniemnie wszystkowolę zap­rzątaćzap­rzątać so­bieso­bie głowęgłowę skończo­nymskończo­nym dup­kiemdup­kiem i żyći żyć je­dynieje­dynie wspom­nieniamiwspom­nieniami i marzeniami`nie umiem po­kochaćumiem po­kochać urocze­gopo­kochać urocze­go chłopa­kaktóry zro­biłby dlazro­biłby dla mniedla mnie wszystkowolę zap­rzątać so­biezap­rzątać so­bie głowęso­bie głowę skończo­nymgłowę skończo­nym dup­kiemskończo­nym dup­kiem i żyćdup­kiem i żyć je­dyniei żyć je­dynie wspom­nieniamije­dynie wspom­nieniami i marzeniami

Byłeś moim Aniołkiem. Poz­ba­wiłeś mi siebie...Mo­jego Anioła. Te­raz tyl­ko Two­je zdjęcie będzie mnie chro­nić. Fo­tog­ra­fia wy­maza­na wspom­nieniami. Wspom­nieniami o Aniołku.Ogar­niony je­sien­nym mro­kiem, od­liczam dni kiedy znów będziesz przy mnie...Ok­ry­wam się wspom­nieniem tych chwil, które prze­minęły...Bo tyś moją muzą, dla której war­to żyć...I na­dejdą nasze wspólne po­ran­ki, prze­pel­nione blas­kiem i ra­dością...Lecz te­raz?...Te­raz smut­no mi Nie ro­zumiem , dlacze­go wszys­cy wie­dza co dla mnie będzie lep­sze ? Jak ktoś może wie­dzieć czy chce być z tym chłopa­kiem czy z in­nym ? Niez­ro­zumiałość ...Żaden mur nie ochro­ni od ludzkiej ob­mo­wy, więc naj­le­piej tym so­bie nie zap­rzątać głowy.Niektórzy wolą żyć wraz ze swoimi wspom­nieniami, niżeli z żywym człowiekiem.W tes­ta­men­cie za­pisa­lam To­bie na końcu drob­nym dru­kiem, to co było nienaz­waną częścią mnie. Wspom­nienia , które to­warzyszyły przez większą część życia. Os­tatni ob­raz, za­kocha­nych oczu. Ziaren­ko leżące w najgłębszym za­kamar­ku serca.