`NIEKTÓRZY fa­ceci to strasznie niew­dzięczne stworzenia.. zu­pełnie no pot­ra­fią do­cenić sta­rań dziewczyn.


`niektÓrzy-fa­ceci-to strasznie-niew­dzięczne-stworzenia-zu­pełnie-no pot­ra­fią-do­cenić-sta­rań-dziewczyn
bluecaffe`niektÓrzyfa­cecito strasznieniew­dzięcznestworzeniazu­pełnieno pot­ra­fiądo­cenićsta­rańdziewczyn`niektÓrzy fa­cecifa­ceci to strasznieto strasznie niew­dzięczneniew­dzięczne stworzeniazu­pełnie no pot­ra­fiąno pot­ra­fią do­cenićdo­cenić sta­raństa­rań dziewczyn`niektÓrzy fa­ceci to straszniefa­ceci to strasznie niew­dzięczneto strasznie niew­dzięczne stworzeniazu­pełnie no pot­ra­fią do­cenićno pot­ra­fią do­cenić sta­rańdo­cenić sta­rań dziewczyn`niektÓrzy fa­ceci to strasznie niew­dzięcznefa­ceci to strasznie niew­dzięczne stworzeniazu­pełnie no pot­ra­fią do­cenić sta­rańno pot­ra­fią do­cenić sta­rań dziewczyn`niektÓrzy fa­ceci to strasznie niew­dzięczne stworzeniazu­pełnie no pot­ra­fią do­cenić sta­rań dziewczyn

Pa­radoks mężczyzny prob­lem tkwi w tym, ze w dzi­siej­szych cza­sach ludzie nie pot­ra­fia do­cenic siebie... widza tyl­ko ty­le ile chca zo­baczyc ich oczy...Ludzie, którzy kochają, pot­ra­fią za­dawać naj­bo­leśniej­sze ciosy. Pot­ra­fią uśmier­cać nie poz­ba­wiając swej ofiary życia.Ko­biety sta­rają się urządzić na­wet w klęsce. Pot­ra­fią za­gos­po­daro­wać zły los.Są ludzie, którzy od­bierają in­nym pieniądze. W porządku, to zwykła kradzież. Ale są też ludzie, którzy jed­nym krótkim słowem pot­ra­fią odeb­rać ko­muś sa­mo człowie­czeństwo. To zu­pełnie in­na sprawa.Wiesz co mnie bo­li ?  Że ludzie ciągle narze­kają na to i tam­to ale żeby coś zmienić nie pot­ra­fią , zapląta­ni są w swoim egoiz­mie nie pot­ra­fią dos­trzec , że to właśnie my bu­duje­my naszą przyszłość i jeżeli my nie zmieni­my na­dal zos­ta­niemy w tym bałaganie