`Piątko­we smut­ki mie­szczę w pa­pier­ku po gorzkiej czekoladzie.


`piątko­we-smut­ki-mie­szczę-w pa­pier­ku-po gorzkiej-czekoladzie
bluecaffe`piątko­wesmut­kimie­szczęw pa­pier­kupo gorzkiejczekoladzie`piątko­we smut­kismut­ki mie­szczęmie­szczę w pa­pier­kuw pa­pier­ku po gorzkiejpo gorzkiej czekoladzie`piątko­we smut­ki mie­szczęsmut­ki mie­szczę w pa­pier­kumie­szczę w pa­pier­ku po gorzkiejw pa­pier­ku po gorzkiej czekoladzie`piątko­we smut­ki mie­szczę w pa­pier­kusmut­ki mie­szczę w pa­pier­ku po gorzkiejmie­szczę w pa­pier­ku po gorzkiej czekoladzie`piątko­we smut­ki mie­szczę w pa­pier­ku po gorzkiejsmut­ki mie­szczę w pa­pier­ku po gorzkiej czekoladzie

(nie)szczęśli­wa W Ka­zi­mie­rzu nad Wisłą mie­szkała Dan­ka była żoną pi­jaka i ba­widam­ka ser­ce miała szcze­rozłote dos­trze­gał ją w niepo­godę z cza­sem zmądrzała od­chodząc do kochanka Od­kry­wam żałosną prawdę, że niektórzy ludzie rodzą się, a po­tem przechodzą przez cudze życie niekiedy je­dynie po to, aby in­nym ułat­wić od­kry­cie ja­kiejś gorzkiej wie­dzy o so­bie lub nie­rzad­ko zu­pełnie nieświado­mie pomóc im przetrwać.Porządek jest roz­mie­szcze­niem równych i nierównych rzeczy z wyz­nacze­niem od­po­wied­niego dla każde­go z nich miejsca.Kobiety są bielusieńkim cukrem w tej gorzkiej kawie życia.Szcze­rość dzi­siaj, to nie za­leta, ale wa­da, bo by­cie szcze­rym w dzi­siej­szych cza­sach jest przejebane.