`Pragnę abyś był moją od­skocznią od codzien­ności, le­kiem na całe zło por­tem w którym ukoję zszar­ga­ne nerwy, moją osłoną przed wszys­tkim co złe, po pros­tu żebyś zaw­sze był przy mnie.


`pragnę-abyś-był-moją-od­skocznią-od codzien­noś-­kiem-na całe-zło-por­tem-w którym ukoję-zszar­ga­ne-nerwy-moją-osłoną-przed
bluecaffe`pragnęabyśbyłmojąod­skoczniąod codzien­nościle­kiemna całezłopor­temw którym ukojęzszar­ga­nenerwyosłonąprzedwszys­tkimco złepopros­tużebyśzaw­szeprzymnie`pragnę abyśabyś byłbył mojąmoją od­skoczniąod­skocznią od codzien­nościle­kiem na całena całe złozło por­tempor­tem w którym ukojęw którym ukoję zszar­ga­nezszar­ga­ne nerwymoją osłonąosłoną przedprzed wszys­tkimwszys­tkim co złepo pros­tupros­tu żebyśżebyś zaw­szezaw­sze byłbył przyprzy mnie`pragnę abyś byłabyś był mojąbył moją od­skoczniąmoją od­skocznią od codzien­nościle­kiem na całe złona całe zło por­temzło por­tem w którym ukojępor­tem w którym ukoję zszar­ga­new którym ukoję zszar­ga­ne nerwymoją osłoną przedosłoną przed wszys­tkimprzed wszys­tkim co złepo pros­tu żebyśpros­tu żebyś zaw­szeżebyś zaw­sze byłzaw­sze był przybył przy mnie

Nie prag­nij wie­dzieć wszys­tkiego, abyś we wszys­tkim nie był nieudacznikiem. -Demokryt
nie-prag­nij-wie­dzieć-wszys­tkiego-abyś-we wszys­tkim-nie był-nieudacznikiem