`Róbmy to na co ma­my ochotę, sza­lej­my, korzys­tajmy z życia bo nig­dy nie wiado­mo ile nam go jeszcze zos­tało ! 


`róbmy-to na co ­my-ochotę-sza­lej­my-korzys­tajmy-z życia-bo nig­dy-nie wiado­mo-ile-nam-go jeszcze-zos­ło- 
bluecaffe`róbmyto na co ma­myochotęsza­lej­mykorzys­tajmyz życiabo nig­dynie wiado­moilenamgo jeszczezos­tało `róbmy to na co ma­myto na co ma­my ochotękorzys­tajmy z życiaz życia bo nig­dybo nig­dy nie wiado­monie wiado­mo ileile namnam go jeszczego jeszcze zos­tało`róbmy to na co ma­my ochotękorzys­tajmy z życia bo nig­dyz życia bo nig­dy nie wiado­mobo nig­dy nie wiado­mo ilenie wiado­mo ile namile nam go jeszczenam go jeszcze zos­tałokorzys­tajmy z życia bo nig­dy nie wiado­moz życia bo nig­dy nie wiado­mo ilebo nig­dy nie wiado­mo ile namnie wiado­mo ile nam go jeszczeile nam go jeszcze zos­tałokorzys­tajmy z życia bo nig­dy nie wiado­mo ilez życia bo nig­dy nie wiado­mo ile nambo nig­dy nie wiado­mo ile nam go jeszczenie wiado­mo ile nam go jeszcze zos­tało

♣„Kiedy coś stra­cimy,le­piej jest myśleć o tym,co nam jeszcze po­zos­tało i jak możemy to wykorzystać.”♣ Nie można wy­korzys­tać cza­su, gdyż nie wiado­mo, ile go jest.Każdy z nas kiedyś przeżyje swoją os­tatnią wiosnę, uj­rzy os­tatni płatek śniegu, zo­baczy os­tatni zachód słońca. Śmierć nie pisze te­leg­ra­mu kiedy będzie dla­tego korzys­tajmy z życia.każde­mu kto wy­korzys­tał wszys­tkie krętac­twa, wymówki i kłamstwa, po­zos­tało je­dynie milczenie.Co naj­ważniej­sze, to zos­tało już odsłonięte, cho­ciaż nie zos­tało za­kończo­ne ro­zumienie te­go, co najważniejsze.Kicz jest pus­tym, bez­reflek­syjnym naśla­dowa­niem te­go, co zos­tało nap­rawdę przeżyte, co zos­tało od­kry­te po raz pier­wszy i je­dyny. Kicz jest wtórnością, po­wiele­niem, mi­mikrą, która usiłuje wy­korzys­tać raz stworzoną formę. Kicz jest imi­towa­niem wzrusze­nia, grze­baniem przy pod­sta­wowym, pier­wotnym afek­cie i ubiera­niem go w treści, które są za ciasne.