`Spa­lone wszys­tkie zdjęcia, kwiaty, wspom­nienie.. i mam nadzieje, że wszys­tkie mos­ty ! 


`spa­lone-wszys­tkie-zdjęcia-kwiaty-wspom­nienie-i mam-nadzieje-że wszys­tkie-mos­ty- 
bluecaffe`spa­lonewszys­tkiezdjęciakwiatywspom­nieniei mamnadziejeże wszys­tkiemos­ty `spa­lone wszys­tkiewszys­tkie zdjęciai mam nadziejeże wszys­tkie mos­ty`spa­lone wszys­tkie zdjęcia

`Spa­lone kwiaty, wspom­nienia i mam nadzieję wszys­tkie mosty.Wszys­tkie egois­tyczne żądze po­win­ny zos­tać spa­lone w łagodzących płomieniach ciężkiego treningu.Bóg jest wszys­tki­mi rzecza­mi, wy­pełnia wszys­tkie rzeczy i w nim wszys­tkie rzeczy się zawierają. Na pod­sta­wie: Księga Uran­tii, 11:8.1 `Wszys­tkie mo­je łzy noszą Two­je imię.. a wszys­tkie prag­nienia cze­kają spełnienia.`To spoj­rze­nie, które przyćmiewa wszys­tkie in­ne. Jest cza­rujące, pełne blas­ku, i miłości. Oczy pochłaniające wszys­tkie słoneczne pro­mienie, i mi­liony gwiazd.Zro­zumiałam i poz­nałam, że miłość obej­mu­je w so­bie wszys­tkie po­wołania, że miłość jest wszys­tkim, że roz­ciąga się na wsze cza­sy i na wszys­tkie miej­sca; jed­nym słowem, że miłość jest wieczna.