`Te sce­nariu­sze układa­ne w naszej głowie mi­liony ra­zy są niczym w porówna­niu z tym co piszę sa­mo życie.


`te-sce­nariu­sze-układa­ne-w naszej-głowie-mi­liony-ra­zy-są niczym-w porówna­niu-z tym-co piszę-­mo-życie
bluecaffe`tesce­nariu­szeukłada­new naszejgłowiemi­lionyra­zysą niczymw porówna­niuz tymco piszęsa­możycie`te sce­nariu­szesce­nariu­sze układa­neukłada­ne w naszejw naszej głowiegłowie mi­lionymi­liony ra­zyra­zy są niczymsą niczym w porówna­niuw porówna­niu z tymz tym co piszęco piszę sa­mosa­mo życie`te sce­nariu­sze układa­nesce­nariu­sze układa­ne w naszejukłada­ne w naszej głowiew naszej głowie mi­lionygłowie mi­liony ra­zymi­liony ra­zy są niczymra­zy są niczym w porówna­niusą niczym w porówna­niu z tymw porówna­niu z tym co piszęz tym co piszę sa­moco piszę sa­mo życie`te sce­nariu­sze układa­ne w naszejsce­nariu­sze układa­ne w naszej głowieukłada­ne w naszej głowie mi­lionyw naszej głowie mi­liony ra­zygłowie mi­liony ra­zy są niczymmi­liony ra­zy są niczym w porówna­niura­zy są niczym w porówna­niu z tymsą niczym w porówna­niu z tym co piszęw porówna­niu z tym co piszę sa­moz tym co piszę sa­mo życie`te sce­nariu­sze układa­ne w naszej głowiesce­nariu­sze układa­ne w naszej głowie mi­lionyukłada­ne w naszej głowie mi­liony ra­zyw naszej głowie mi­liony ra­zy są niczymgłowie mi­liony ra­zy są niczym w porówna­niumi­liony ra­zy są niczym w porówna­niu z tymra­zy są niczym w porówna­niu z tym co piszęsą niczym w porówna­niu z tym co piszę sa­mow porówna­niu z tym co piszę sa­mo życie

To życie piszę nasze sce­nariu­sze. Nig­dy nie ustępuj wal­ki o ka­wałek szczęścia, jeśli kiedyś ktoś Ci go odeb­rał. Bo szczęście to życie. War­to pocze­kać ..................................................................  Przy­padek zaw­sze piszę naj­lep­sze sce­nariu­sze życia.Niena­wiść jest niczym w porówna­niu z pogardą.Myśli raczej nie usłyszysz, bo poeci tworzą w ciszy. Umysł tak układa słowa, że pow­sta­je strof­ka no­wa, co na wier­sz się po­tem składa. Jak się rodzi w naszej głowie? Gdy­byś to przy­pad­kiem zba­dał, wierzę, że mi o tym powiesz. 26.03.2013 Czar­ni zaw­sze będą bra­ni za złodzieji bo nig­dy nic w życiu nie mieli... W porówna­niu do białych Mo­ja ner­ka jest blis­ka śmier­ci,mo­ja wątro­ba cier­pi na mar­twi­ce,mój mózg ma dep­resje,mo­je oczy widzą podwójnie,ale to nic w porówna­niu z tym co czu­je mo­ja za­gubiona dusza. ..