`To że za­wiodłeś się na ja­kiejś dziew­czy­nie nie znaczy, że z każdą następną tak będzie ! 


`to-że za­wiodłeś ę-na ja­kiejś-dziew­czy­nie-nie znaczy-że z każdą-następną-tak-będzie- 
bluecaffe`toże za­wiodłeś sięna ja­kiejśdziew­czy­nienie znaczyże z każdąnastępnątakbędzie `to że za­wiodłeś sięże za­wiodłeś się na ja­kiejśna ja­kiejś dziew­czy­niedziew­czy­nie nie znaczyże z każdą następnąnastępną taktak będzie`to że za­wiodłeś się na ja­kiejśże za­wiodłeś się na ja­kiejś dziew­czy­niena ja­kiejś dziew­czy­nie nie znaczyże z każdą następną taknastępną tak będzie`to że za­wiodłeś się na ja­kiejś dziew­czy­nieże za­wiodłeś się na ja­kiejś dziew­czy­nie nie znaczyże z każdą następną tak będzie`to że za­wiodłeś się na ja­kiejś dziew­czy­nie nie znaczy

- Jes­tem tak sek­sowny, że każda dziew­czy­na poz­nając mnie od ra­zu ściąga mi spod­nie. - Taa, tyl­ko po to, żeby zak­ryć Ci twarz Jeżeli nie od­ważę się po­daro­wać ser­ca dziew­czy­nie, w której za­kochałem się od pier­wsze­go wej­rze­nia, to będzie znaczyć, że mój umysł wpad­nie i uto­pi się w sza­leństwie. Jeżeli od­ważę się po­daro­wać ser­ce dziew­czy­nie, w której za­kochałem się od pier­wsze­go wej­rze­nia, to będzie znaczyć, że mój umysł już wpadł i nieźle pływa w szaleństwie. Z cyk­lu po­wieści Wy­dało mi się nag­le, że ta noc jest tyl­ko jedną z ty­sięcy in­nych no­cy. Nocą, która przechodzi w następną i następną, tworząc wielką li­nię no­cy, której końca na próżno by szukać.'' Ki­lomet­ry po­każą Ci ile tak nap­rawdę ona dla Ciebie znaczy'' - przy­pom­niał so­bie słowa mat­ki i ogarnął go tak wiel­ki smu­tek, że nie wie­dział czy jeszcze kiedyś będzie z nim dobrze...Widzi pa­ni, to jest tak. Trzy­mam rękę na pa­ni ple­cach. Jeżeli mam wrażenie, że pod moją dłonią nie ma nic - ani pup­ki, ani ud, ani stóp - to znaczy, że dziew­czy­na jest urodzoną tancerką.Każda z nas jest czyjąś była dziew­czyną, ale nie każda pot­ra­fi znieść to z honorem...