`To spoj­rze­nie, które przyćmiewa wszys­tkie in­ne. Jest cza­rujące, pełne blas­ku, i miłości. Oczy pochłaniające wszys­tkie słoneczne pro­mienie, i mi­liony gwiazd.


`to-spoj­rze­nie-które-przyćmiewa-wszys­tkie-in­ne-jest cza­rują-pełne-blas­ku-i miłoś-oczy-pochłaniają-wszys­tkie-słoneczne
bluecaffe`tospoj­rze­niektóreprzyćmiewawszys­tkiein­nejest cza­rującepełneblas­kui miłościoczypochłaniającesłonecznepro­mieniei mi­lionygwiazd`to spoj­rze­niektóre przyćmiewaprzyćmiewa wszys­tkiewszys­tkie in­nepełne blas­kuoczy pochłaniającepochłaniające wszys­tkiewszys­tkie słonecznesłoneczne pro­mieniei mi­liony gwiazdktóre przyćmiewa wszys­tkieprzyćmiewa wszys­tkie in­neoczy pochłaniające wszys­tkiepochłaniające wszys­tkie słonecznewszys­tkie słoneczne pro­mienie

Zro­zumiałam i poz­nałam, że miłość obej­mu­je w so­bie wszys­tkie po­wołania, że miłość jest wszys­tkim, że roz­ciąga się na wsze cza­sy i na wszys­tkie miej­sca; jed­nym słowem, że miłość jest wieczna.Bóg jest wszys­tki­mi rzecza­mi, wy­pełnia wszys­tkie rzeczy i w nim wszys­tkie rzeczy się zawierają. Na pod­sta­wie: Księga Uran­tii, 11:8.1 Rze­ki, sta­wy, je­ziora i po­toki – wszys­tkie z nich mają różne naz­wy, ale wszys­tkie tak sa­mo za­wierają wodę. Tak jak re­ligie – każda z nich za­wiera prawdę.`Spa­lone wszys­tkie zdjęcia, kwiaty, wspom­nienie.. i mam nadzieje, że wszys­tkie mos­ty ! `Wszys­tkie mo­je łzy noszą Two­je imię.. a wszys­tkie prag­nienia cze­kają spełnienia.