`Wszys­tkich można ku­pić wys­tar­czy zap­ro­pono­wać od­po­wied­nią cenę ! 


`wszys­tkich-można-ku­pić-wys­tar­czy-zap­ro­pono­wać-od­po­wied­ą-cenę- 
bluecaffe`wszys­tkichmożnaku­pićwys­tar­czyzap­ro­pono­waćod­po­wied­niącenę `wszys­tkich możnamożna ku­pićku­pić wys­tar­czywys­tar­czy zap­ro­pono­waćzap­ro­pono­wać od­po­wied­niąod­po­wied­nią cenę`wszys­tkich można ku­pićmożna ku­pić wys­tar­czyku­pić wys­tar­czy zap­ro­pono­waćwys­tar­czy zap­ro­pono­wać od­po­wied­niązap­ro­pono­wać od­po­wied­nią cenę`wszys­tkich można ku­pić wys­tar­czymożna ku­pić wys­tar­czy zap­ro­pono­waćku­pić wys­tar­czy zap­ro­pono­wać od­po­wied­niąwys­tar­czy zap­ro­pono­wać od­po­wied­nią cenę`wszys­tkich można ku­pić wys­tar­czy zap­ro­pono­waćmożna ku­pić wys­tar­czy zap­ro­pono­wać od­po­wied­niąku­pić wys­tar­czy zap­ro­pono­wać od­po­wied­nią cenę

•  Nie na wszys­tkich wy­ciągniętych dłoniach trze­ba złożyć swo­je życie. Na niektórych wys­tar­czy boche­nek chle­ba. Z cyk­lu po­wieści Cza­sem nie wys­tar­cza sta­rać się ze wszys­tkich sił... Trze­ba po­myśleć, czy ci o których wal­czysz, chcą te­go i czy są te­go war­ci. Jeśli nie - od­puść so­bie. Uwierz, nie warto.zna­jo­mość trochę praw­dy: wys­tar­czy by skłamać (chy­ba, że w od­po­wied­nią porę zamilkniesz) bo W smut­ku za­pomi­namy często co dob­re­go spot­kało nas wcześniej. Rozżale­nie jest nad­rzędnym ele­men­tem naszej egzys­ten­cji, w ok­re­sie trwa­nia w smut­ku. Niem­niej jed­nak myślę, że my ludzie ma­my szczególne pre­dys­po­zyc­je i ten­den­cje by smu­tek potęgo­wać i pogłębiać w so­bie. Użala­my się nad sobą, inaczej nie mogę te­go naz­wać. Jed­nak wys­tar­czy by po­jawiła się na ho­ryzon­cie od­po­wied­nia osobą, która uświado­mi, że sie­dze­nie i la­men­to­wanie nicze­go nie zmieni.nie do wszys­tkich pić nie ze wszys­tki­mi można wy­pij mądrość sam