`Wszys­tkie mo­je łzy noszą Two­je imię.. a wszys­tkie prag­nienia cze­kają spełnienia.


`wszys­tkie-mo­-łzy-noszą-two­-imię-a wszys­tkie-prag­nienia-cze­kają-spełnienia
bluecaffe`wszys­tkiemo­jełzynoszątwo­jeimięa wszys­tkieprag­nieniacze­kająspełnienia`wszys­tkie mo­jemo­je łzyłzy nosząnoszą two­jetwo­je imięa wszys­tkie prag­nieniaprag­nienia cze­kającze­kają spełnienia`wszys­tkie mo­je łzymo­je łzy nosząłzy noszą two­jenoszą two­je imięa wszys­tkie prag­nienia cze­kająprag­nienia cze­kają spełnienia`wszys­tkie mo­je łzy nosząmo­je łzy noszą two­jełzy noszą two­je imięa wszys­tkie prag­nienia cze­kają spełnienia`wszys­tkie mo­je łzy noszą two­jemo­je łzy noszą two­je imię

Bóg jest wszys­tki­mi rzecza­mi, wy­pełnia wszys­tkie rzeczy i w nim wszys­tkie rzeczy się zawierają. Na pod­sta­wie: Księga Uran­tii, 11:8.1 `Spa­lone wszys­tkie zdjęcia, kwiaty, wspom­nienie.. i mam nadzieje, że wszys­tkie mos­ty ! `To spoj­rze­nie, które przyćmiewa wszys­tkie in­ne. Jest cza­rujące, pełne blas­ku, i miłości. Oczy pochłaniające wszys­tkie słoneczne pro­mienie, i mi­liony gwiazd.Zro­zumiałam i poz­nałam, że miłość obej­mu­je w so­bie wszys­tkie po­wołania, że miłość jest wszys­tkim, że roz­ciąga się na wsze cza­sy i na wszys­tkie miej­sca; jed­nym słowem, że miłość jest wieczna.Mój Aniele w Twoich ramionach wszys­tko wy­dawało się łatwiejsze Mój Aniele w Twoich ramionach czułam się jak dziecko pamiętam jak śpiewałaś mi piosenki Mój Aniele Twój głos kojącą kołysanką a po moim policzku wol­no spływała łza tyl­ko Ty pot­ra­fiłaś ją otrzeć tyl­ko Ty pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je łzy Mój Aniele nau­czyłaś mnie śmiać się do łez pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je smutki a gdy się bałam.. Mój Aniele! w Twoich ramionach byłam bezpieczna pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je lęki każdą słabość wróć nie płacz Mój Aniele...Rze­ki, sta­wy, je­ziora i po­toki – wszys­tkie z nich mają różne naz­wy, ale wszys­tkie tak sa­mo za­wierają wodę. Tak jak re­ligie – każda z nich za­wiera prawdę.