- ma­mo ! - wrzeszczy najmłod­szy ik­siński. - kiedy każesz mi się myć, po­wodu­jesz działanie an­tyeko­logiczne, bo prze­cież za­nie­czyszczę wodę ! 


 ­mo- - wrzeszczy-najmłod­szy-ik­ński- kiedy-każesz-mi ę-myć-po­wodu­jesz-działanie-an­tyeko­logiczne-bo prze­cież
lovely-girl ma­mo  wrzeszczynajmłod­szyik­siński kiedykażeszmi sięmyćpo­wodu­jeszdziałaniean­tyeko­logicznebo prze­cieżza­nie­czyszczęwodę najmłod­szy ik­siński kiedy każeszkażesz mi sięmi się myćpo­wodu­jesz działaniedziałanie an­tyeko­logicznebo prze­cież za­nie­czyszczęza­nie­czyszczę wodę kiedy każesz mi siękażesz mi się myćpo­wodu­jesz działanie an­tyeko­logicznebo prze­cież za­nie­czyszczę wodę

sąsie­dzi ik­sińskich kłócą się o półno­cy. nag­le do ich drzwi pu­ka najmłod­szy ik­siński. sąsiad py­ta gniew­nie : - cze­go chciałeś ? - ta­ta się py­ta, na którym ka­nale le­ci ten cieka­wy show ...Cier­pienie z po­wodu zdra­dy, z po­wodu miłości, to wiel­ka przy­goda. Prze­cież naj­lep­sze co człowieka może spot­kać w życiu to to, że czu­je miłość. Także to, że umie płakać, krzyczeć, cierpieć.Jest ta­ka wdzięczność kiedy chcesz dziękować lecz przys­ta­jesz jak ga­pa bo nie widzisz komu a prze­cież sam nie jes­teś płacząc po kryjomu Kiedy nie ma Go blis­ko, czu­jesz taką piep­rzoną pus­tkę, jak­by odeb­ra­no Ci ka­wałek Ciebie i wiesz, że nic nie możesz z tym zro­bić, bo On prze­cież jest tak daleko..Szczęście nie jest prze­cież sta­nem wie­cznym. Zresztą też i nie ok­re­sowym. Szczęście to po pros­tu ta­ki skur­cz ser­ca, które­go doz­na­je się cza­sami, kiedy człowieka prze­pełnia ta­ka ra­dość, że wprost trud­no ją znieść. Zni­ka równie szyb­ko jak się po­jawia. I nie ma go, dopóki nie na­dej­dzie zno­wu, by spra­wić, że człowiek uz­na życie za naj­wspa­nial­szy dar.najmłod­szy mądra­la do ciot­ki w przed­po­koju : - cześć, ciociu ! ale się ta­ta ucie­szy ! - dlacze­go ? - bo mówił przed chwilą, że jeszcze tyl­ko cioci bra­kowało nam do szczęścia !