- Świat zwa­riował... -powiedział - nie! -os­tro skwi­tował- świat wa­riuje zaw­sze kiedy sa­mi te­go chcemy...


 Świat-zwa­riował-powiedział-nie-os­tro-skwi­tował-świat-wa­riuje-zaw­sze-kiedy-­mi-te­go-chcemy
daniello Światzwa­riowałpowiedziałnieos­troskwi­towałświatwa­riujezaw­szekiedysa­mite­gochcemy Świat zwa­riowałpowiedziałnieos­tro skwi­towałświat wa­riujewa­riuje zaw­szezaw­sze kiedykiedy sa­misa­mi te­gote­go chcemyświat wa­riuje zaw­szewa­riuje zaw­sze kiedyzaw­sze kiedy sa­mikiedy sa­mi te­gosa­mi te­go chcemyświat wa­riuje zaw­sze kiedywa­riuje zaw­sze kiedy sa­mizaw­sze kiedy sa­mi te­gokiedy sa­mi te­go chcemyświat wa­riuje zaw­sze kiedy sa­miwa­riuje zaw­sze kiedy sa­mi te­gozaw­sze kiedy sa­mi te­go chcemy

Świat nie wa­riuje. To tyl­ko my pat­rzy­my na niego przez oku­lary wariactwa.Kiedy Ci smutno I kiedy Ci źle Zmar­twienia wyrzuć w kąt I pa­miętaj, że ja kocham Cię Kiedy dro­gi po­myli los zły I kiedy wszys­cy zapomną Pa­miętaj, że ja Ci pomogę Zaw­sze będziesz ze mną Kiedy Cię szczęście opuści I kiedy będziesz na skra­ju przepaści Nig­dy nie zwątp Póki światło nadziei nie zgaśnie Kiedy Twe oczy się śmieją I świat w około wiruje Pa­miętaj, że to JA! Nim nóż bo­leści ser­ce przekłuje Ja, Twój kochający tatuś...Każdy człowiek chce zmieniać świat, kiedy zaczy­na co­kol­wiek ro­bić. Ja chy­ba nie liczyłem na to, że można zmienić świat w dosłow­nym te­go słowa znacze­niu. Myślałem, że uda się ten świat opisać.Pat­rzę w lus­tro i widzę zło, chcę zbić te lus­tro ale to ,Mo­je Lus­tro Zła. Mi­jają la­ta i ciągle to sa­mo pi­cie, bi­cie i prze­moc. Zaw­sze Byłam uświada­miana że, Jes­tem brzyd­ka gru­ba i i nic nie znaczę a je­dak jestem.Przez łzy zaw­sze pat­rzy się na świat inaczej.Jak świat światem, roz­rywka zaw­sze miała stok­roć szer­sze po­wodze­nie od wiel­kiej sztu­ki. Z do­mami pub­liczny­mi nig­dy nie mogły kon­ku­rować panteony.