''przy­jaźń-poz­naję-po tym-że nic-nie może-jej-za­wieść-a praw­dziwą-miłość-po tym-że nic-nie może-jej-zniszczyć''
mireczka ''przy­jaźńpoz­najępo tymże nicnie możejejza­wieśća praw­dziwąmiłośćzniszczyć'' ''przy­jaźń poz­najępoz­naję po tymże nic nie możenie może jejjej za­wieśća praw­dziwą miłośćmiłość po tymże nic nie możenie może jejjej zniszczyć ''przy­jaźń poz­naję po tymże nic nie może jejnie może jej za­wieśća praw­dziwą miłość po tymże nic nie może jejnie może jej zniszczyćże nic nie może jej za­wieśćże nic nie może jej zniszczyć

Przyjaźń poznaję po tym, że nic nie może jej zawieść; a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć.Przyjaźń poznają po tym, że nic nie może jej zawieść; a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć.Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego Przy­jaźń - ty­le teorii i słów na ok­reśle­nie jej is­tnieje, a jed­nak tyl­ko te naj­praw­dziw­sze uczu­cia po­kazują, że i tak nic nie jest w sta­nie za­mieścić jej wiel­kiego wy­miaru w tekście.Pokorna miłość ma taką moc, że nic się jej oprzeć nie może.Są dwa rodza­je przy­jaźni: Jest ta­ka jak dym z pa­piero­sa,ula­tuje niczym odór i rozpływa się w po­wiet­rzu,nie zos­ta­je z niej nic. I jest ta­ka jak gra­nit,twar­da jak skała,możną ją zniszczyć,zap­luć,za­puścić,można ją roz­tu­pać i zet­rzeć na proch,ale zaw­sze po­zos­ta­nie ja­kaś jej cześć z której pow­sta­nie na no­wo,nie zniszczy jej nic.