• 


 - - pop­roszę-miłość-przyk­ro-mi-skończyła-ę-mogę zap­ro­pono­wać-jej-złudze­nie-o całkiem-po­dob­nym-sma­ku
love69kcal•   pop­roszęmiłośćprzyk­romiskończyłasięmogę zap­ro­pono­waćjejzłudze­nieo całkiempo­dob­nymsma­kudob­rzecza­sem le­piejdos­taćta­niąpodróbkęniżgłodo­wać przyk­roprzyk­ro miskończyła sięmogę zap­ro­pono­wać jejjej złudze­niezłudze­nie o całkiemo całkiem po­dob­nympo­dob­nym sma­kudob­rzecza­sem le­piej dos­taćdos­tać ta­niąta­nią podróbkępodróbkę niżniż głodo­waćprzyk­ro mimogę zap­ro­pono­wać jej złudze­niejej złudze­nie o całkiemzłudze­nie o całkiem po­dob­nymo całkiem po­dob­nym sma­kucza­sem le­piej dos­tać ta­niądos­tać ta­nią podróbkęta­nią podróbkę niżpodróbkę niż głodo­wać

`Wszys­tkich można ku­pić wys­tar­czy zap­ro­pono­wać od­po­wied­nią cenę ! Po­zos­tał je­den dzień mniej do przeżycia. Cza­sem myślę, że to dob­rze, cza­sem, że źle, ale naj­gorzej jest, gdy jest mi to całkiem obojętne.Mo­je życie to mo­ja sprawa Dla mnie to całkiem dob­ra zabawa Cza­sem zdarzy się ja­kaś przeszkoda Ale zniszczyć mi jej nie szkoda Sta­ram się ja­koś dojść do celu Lecz źle jest ba­wić się samemu Do gry zap­raszam Ciebie Jeśli nie odmówisz będzie mi jak w niebie Długo szu­kałam dob­re­go kompana Cała ar­mia oka­zała się przegrana Ty jes­teś moim ocaleniem Od sa­mot­ności w tym życiu wybawieniem...Ar­tysta, który ro­bi coś za dob­rze, jeżeli się nie pil­nu­je, zaczy­na po pew­nym cza­sie po­pisy­wać się, sta­rać o efek­ty, i w końcu ro­bi to coś znacznie gorzej.Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii.Być dob­rym to jest coś, ale postępo­wać dob­rze to znacznie więcej.