• 


 - niektórzy-nie mogą-so­bie-poz­wo­lić-na upa­dek-bo-wiedzą-że nikt-ich-nie pod­niesie- 
love69kcal•  niektórzynie mogąso­biepoz­wo­lićna upa­dekbowiedząże niktichnie pod­niesie  niektórzy nie mogąnie mogą so­bieso­bie poz­wo­lićpoz­wo­lić na upa­dekbo wiedząże nikt ichich nie pod­niesie niektórzy nie mogą so­bienie mogą so­bie poz­wo­lićso­bie poz­wo­lić na upa­dekże nikt ich nie pod­niesie niektórzy nie mogą so­bie poz­wo­lićnie mogą so­bie poz­wo­lić na upa­dek niektórzy nie mogą so­bie poz­wo­lić na upa­dek

Naj­lep­sze i naj­piękniej­sze przy­jaźnie mogą przet­rwać wszys­tko, a jeśli ludziom nap­rawdę na so­bie za­leży, to mogą zro­zumieć drugą osobę i poz­wo­lić jej być szczęśliwą, cho­ciaż by­wa to cho­ler­nie trudne.Myślą że są lep­si, lep­si nie są, spójrz mi w oczy, nikt mi te­go nie dał, nikt mi te­go nie za­bie­rze, bo żyć god­nie, to nie znaczy nie upa­dać, nasze ry­my są zabójcze jak os­trze gilotyny.Nie ma przy­jem­ności porówny­wal­nej z tą, jaką możemy dać so­bie sa­mi. Wys­tar­czy poz­wo­lić po­nieść się fan­tazji tkwiącej w naszej duszy i roz­pa­lić wyobraźnię.ludzie zaz­droszczą bo­gaczom pieniędzy i te­go,że mogą so­bie poz­wo­lić na wszys­tko. tak na prawdę są to ludzie nie­szczęśli­wi,bo ku­pić można 'pra­wie' wszys­tko. nie można ku­pić przy­jaźni,miłości,szczęścia i zdrowia.Drob­ne i niez­naczne do­kona­nia mogą nas uczy­nić wiel­ki­mi, pod­czas gdy wiel­kie mogą nas upod­lić, jeśli są źle wykonane.Szczęśli­we za­kończe­nie to luk­sus na ja­ki może poz­wo­lić so­bie fikcja.